Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hürriyet nasýl komik duruma düþtü?

 

Önder Sav’ýn Bolu eski valisiyle yaptýðý görüþmenin, 'telekulak' skandalý olmadýðý, Vakit’in yayýnladýðý belgeyle ortaya çýktý ama buna inanmayan Hürriyet komik duruma düþtü

 

Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve Hac ile ilgili söylediði hakaretamiz sözlerle gündeme gelen CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ýn, merkeze alýnan Bolu eski Valisi Ali Serindað ile yaptýðý görüþmenin Vakit gazetesinde yer almasý büyük yanký uyandýrmýþtý.

 

Ali Serindað’ýn sanki bir CHP il baþkanýymýþ gibi sözlerinin de bulunduðu skandal görüþmenin ardýndan, Deniz Baykal ve CHP’li birçok üst düzey yönetici baþta olmak üzere medyada “telekulak” söylentileri ayyuka çýkmýþtý.

 

Tartýþmalarýn zirveye çýktýðý anda Vakit gazetesi olayýn aslýný açýklamýþ ve hem CHP’yi hem de medyayý ters köþeye

yatýrmýþtý. Açýklama ile ayný gün yayýnlana ÝÞTE O BELGE

 

CHP Genel Sekteri Sav'ýn Bolu Eski Valisi ile yaptýðý görüþmenin devlet tarafýndan dinlenip Vakit'e servis edildiði iddialarý çürüten belge ilk kez Haber7.com'da. Ýþte o belge:

DEVAMI ÝÇÝN

 

n Türk Telekom onaylý “görüþme belgesi” ise ne CHP’ye ne de malum medyaya kaçacak delik býrakmýþtý.

 

Ancak belgenin yayýnlandýðý dakikalarda Hürriyet gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili herhangi bir haberin bulunmayýþý dikkatlerden kaçmadý. Olayýn bütün çýplaklýðýyla aydýnlanmasýna raðmen, Hürriyet hala “Dinleme skandalýnda komik açýklama” baþlýðýyla internet sitesinde olayý yorumluyordu.

Belge baþta haber7.com ve habervaktim.com olmak üzere birçok haber sitesinde yer aldýktan ve aradan saatler geçtikten sonra Hürriyet belgeyi “flaþ haber” baþlýðýyla sitesinde duyurdu.

 

Önder Sav ve CHP’nin çaresizliðinin gözler önüne serildiði bu geliþmeden sonra Hürriyet önderliðindeki Doðan medyasýnýn ne yapacaðý ise merak konusu.

 

Habervaktim

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...