Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

FB: Vatan ve Milliyet'in haberi yalan

Fenerbahçe Kulübü'nden yapýlan açýklamada, teknik direktör Zico ile ilgili medyada çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðý bildirildi.

 

Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, birçok gazetede teknik direktör Zico ile kulüp arasýnda yürütülen görüþmelere iliþkin olarak bazý asýlsýz haberler yer aldýðý belirtilerek, þu görüþlere yer verildi:

 

''Bu haberlerde bazý oyuncularýmýzýn Zico'yu baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým'a þikayet ettiði ya da Zico'nun baþkan ve yönetimin soyunma odasýna inmesinden þikayetçi olduðu gibi iddialar yer almaktadýr. Ýki oyuncunun teknik direktör Zico'yu baþkana þikayet ettiði iddiasý da tamamen asýlsýzdýr. Hiçbir oyuncumuzun baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým ile bu þekilde bir diyaloðu söz konusu deðildir. Ayrýca baþkan ile oyuncular arasýnda bu tarz diyaloglarýn olmasý da beklenemez. Dolayýsýyla bu yapýlan haberler ve gündem oluþturmaya çalýþýlan bu iddialar son derece çirkin art niyetler taþýyan giriþimlerdir. Zico'nun avukatýnýn Ýstanbul'a geldiði iddiasý gibi bu haber de yalandýr.

 

Zico'nun baþkanýn soyunma odasýna inmesini istemediði haberi de tamamen yalandýr. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kulübün her türlü konusundan sorumlu olan baþkan ve yönetim kurulu vardýr. Her kurumda olduðu gibi baþkan ve yönetim kurulu olasý baþarýsýz sonuçlar neticesinde bunun sebeplerini bulmak ve yeniden yaþanmasýnýn önüne geçmek amacýyla çalýþmaktadýr. Dünya üzerinde baþkanlar ya da yönetim kurullarýnýn denetiminde olmadan çalýþan herhangi bir büyük kurumun olmasý mümkün deðildir. Bu tarz haberleri yapan gazetecilerin de týpký genel yayýn yönetmenleri ve patronlarýna karþý sorumlu olmalarý gibi spor kulüplerinde de teknik heyet ve sporcular da baþkan ve yönetim kurulunun denetimi altýndadýrlar.

 

Öte yandan, Zico ile görüþmeler belirli aralýklarla halen devam etmektedir. Konu ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuna açýklanacaktýr. Kulübümüz tarafýndan resmi bir açýklama yapýlmadan gündeme getirilen iddialar masa baþýnda üretilmiþ senaryolar olmaktan ileri gitmemektedir.''

 

Ayrýca sarý-lacivertli kulüpten yapýlan baþka bir açýklamada, Baþkan Aziz Yýldýrým ile Baþkan Vekili Nihat Özdemir arasýnda teknik direktör Zico ile ilgili geçtiði iddia edilen diyaloðun da doðru olmadýðý, yönetim kurulu üyesi Ali Yýldýrým'ýn Zico ile ilgili futbolcu Önder Turacý ile yaptýðý belirtilen görüþmenin de gerçekleþmediði bildirildi.

 

AA

 

 

25.Mayýs.2008 17:30:58

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...