Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cumhuriyet'in F. Gülen çarpýtmasý

 

'Gülen Ýzmir'de!' þeklinde haber yapan Cumhuriyet gazetesine Fethullah Gülen'in avukatýndan yalanlama geldi. Cumhuriyet, Gülen'i kamuoyu önünde nasýl suçlu gösterdi?

 

23 Mayýs 2008 16:10

 

Fethullah Gülen'le ilgili 'Gülen Ýzmir'de' þeklinde haber yapan Cumhuriyet gazetesine Gülen'in avukatý Orhan Erdemli, bir açýklama yaptý. Gülen'in yurtdýþýna çýkmadan önce emekli olduðunu, sigortalý olmasý sebebiyle devlete fazladan primi ödediðini belirten avukat Erdemli, , "Müvekkilim kendisine haksýz çýkar saðlamamýþtýr. Emekli olduktan sonra redaktörlük iþini sürdüren Sayýn Gülen sigortalý yapýlmamýþ olsaydý bu sefer de vergi kaçýrýyor denilecekti." yorumunu yaptý.

 

Sosyal güvenlik uzmanlarýna göre Gülen ile ilgili iþlemler 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre yapýlmýþ. Ortada yasa dýþý bir durum söz konusu deðil. Cumhuriyetin yalaný üzerine yorum yapan bazý yazarlar da, Nil A.Þ'nin hizmet alanýndan biri olan 'ajanda ve defter üretimine' vurgu yaparak kuþku uyandýrmaya çalýþýyor. Oysa Nil A.Þ bir yayýnevi. Gülen'in kitaplarýnýn büyük bir kýsmý da, bu yayýnevi tarafýndan basýldý. Yapýlan yorumlarda bu gerçek gözardý edildi.

 

22 Mayýs 2008'de Cumhuriyet gazetesinde yayýnlanan habere Fethullah Gülen'in avukatý itiraz etti. Gazetenin Gülen'le ilgili 'haksýz ve kuþku uyandýrýcý iddialara yer verdiðine' dikkat çeken avukat Orhan Erdemli þöyle dedi: ''Müvekkilim muhterem Gülen, redaktör olarak çalýþtýðý dönemde yasal düzenleme ve hizmet akdinin gereðini aksatmadan yerine getirmiþtir. Bu durum denetim tutanaklarýnda açýk bir þekilde yer almaktadýr. Diðer yandan, emekli olan Sayýn Fethullah Gülen'in redaktör olarak çalýþtýðý dönemde sigortalý olmasý kendisine herhangi bir haksýz çýkar saðlamamýþ, aksine, sigortalý olmasý sebebiyle fazladan prim ödenmiþtir.''

 

"Yýllar önceki bir olayýn çarpýtýlarak yeniymiþ gibi haber yapýlmasý da art niyeti açýkça ortaya koymaktadýr" diyen avukat, ''Emekli olduktan sonra redaktörlük iþini sürdüren Gülen, sigortalý yapýlmamýþ olsaydý, bu sefer vergi kaçýrýyor denilecekti. Bu da gösteriyor ki, amaç gerçeðe uygun haber yapmak deðil fýrsat düþürüp muhterem Gülen'i karalamaktýr".

 

Sosyal Güvenlik Uzmaný diyor ki..

 

Cumhuriyet'in ''Fethullah Gülen Ýzmir'de'' baþlýklý haberinde Gülen'in 18.10.2002 ile 01.01.2003 tarihlerinde sigortalý iþe baþlamýþ gibi gösterildiði iddiasý yer aldý.

 

'Sigortasý bile yasalara aykýrý'' baþlýðýnýn kullanýldýðý haberde Gülen, sanki suçluymuþ gibi gösterildi. Sosyal Güvenlik Uzmaný Ziya Perver, Gülen'in emekli olduktan sonra bir yayýnevinde 'redaktör' olarak çalýþmasýnýn önünde yasal bir engelin bulunmadýðýný söyledi.

 

Gülen'in bir süre çalýþtýðý kurumda yapýlan iþlemlerin tamamý 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 63. maddesine uygun. Perver bunu þöyle açýklýyor: ''Yaþlýlýk aylýðý almakta iken sigor­talý olarak bir iþte çalýþmaya baþlayanlarýn yazýlý talepte bulunmalarý halinde yaþlýlýk aylýklarýnýn ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlarý üzerinden % 30 oranýnda Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir.''

 

Ziya Perver yapýlan uygulamayý deðerlendirirken, ''Devlet söz konusu uygulamada hiçbir þey kaybetmeden gelir elde ediyor. Bu da kiþiye deðil devlete fayda saðlýyor.''

 

Söz konusu haberdeki baþka bir çarpýtma ise Fethullah Gülen'in çalýþtýðýna yönelik yazýlý sözleþmenin bulunmadýðý kýsmý oldu. Fakat o dönemki 1475 sayýlý iþ kanununun 9. maddesinde ''yazýlý akit yapýlmayan durumlarda iþveren, iþçinin isteði üzerine, kendisine genel ve özel iþ þartlarýný gösteren ve imzasýný taþýyan bir belge vermekle yükümlüdür. Bu belgeler damga vergisi ve her çeþit resim ve harçtan muaftýr.'' ifadesi geçiyor.

 

Bir yayýnevi için 'redaktörlük' vazgeçilmez birimler arasýnda yer alýyor. Bu çerçevede, NÝL AÞ, yayýnladýðý bazý eserler için Gülen'den hizmet alýyor. Cumhuriyetin haberinde yayýnevinde 'redaktör' alarak görev yapan Gülen'in bu iþi yurt dýþýnda yapmasý da suç gibi gösteriliyor. Redaktör olarak çalýþanlarýn sabit mesai ve yer þartýnýn olmadýðý gerçeði görmezden geliniyor.

 

Zaman

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...