Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ERBAKAN AÝLESÝ'NE BÜYÜK AYIP

Samanyoluhaber.com

 

CHP'de ikinci SAV vakasý

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý YIlmaz Ateþ öyle bir söz söyledi ki...

 

 

...

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ateþ, üniversitelerde baþörtüsü yasaðýný savunurken, 3 yýl önce vefat eden Nermin Erbakan’ý örnek gösterdi: Erbakan'ýn eþi niye öldü biliyor musunuz? Halen içim yarýlýr. Gittiði hastanede gece bayan doktor yok diye erkek doktora el sürdürmedi ve kadýncaðýz öldü...

 

CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ýn 80 yaþýndaki partili ile girdiði hac polemiðinin ardýndan yeni bombayý Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Ateþ patlattý. Celal Bayar Üniversitesi öðrencilerini önceki gün parti genel merkezinde kabul eden Ateþ, üniversitelerdeki türban yasaðýný savunurken, kapatýlan RP'nin eski genel baþkaný Necmettin Erbakan'ýn vefat eden eþi Nermin Erbakan'ý örnek gösterdi.

 

Ateþ, "Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde türbanlý öðrencilerimiz, hemþire veya doktor adayý olan bayan arkadaþlarýmýz diyorlar ki, biz erkek muayene etmeyiz. Erkek kadavrasýna el sürmeyiz. Þimdi arkadaþlar dünya bundan çok çekti. Çok özür diliyorum ama Sayýn Erbakan'ýn eþi niye öldü biliyor musunuz? Halen içim yarýlýr. Gittiði hastanede bayan doktor yok gece diye erkek doktora el sürdürmedi ve kadýncaðýz öldü. Yani içim sýzlýyor" dedi.

 

Dini öðrenelim ama ötesi olmaz Ateþ, imam hatip liseleri ile ilgili olarak, "Dinimize göre, kadýndan imam da olmaz, hatip de olmaz. Þimdi kýzlarýmýzý alýyoruz. Ýmam yapmayacaksak, hatip yapmayacaksak, dinimize göre kadýnýn arkasýnda durulup namaz kýlýnmayacaksa biz bu gençlerimizi niye oyalýyoruz. Dinimizi öðrenelim. Hay hay baþým üstüne. Ne gerekiyorsa devlet olarak bunu yapalým. Ama onun ötesinde olmaz" dedi.

 

MALKOÇ: ALLAH AKIL FiKiR VERSiN

 

Necmettin Erbakan'ýn en yakýnýndaki isimlerden, hukukçu kurmayý Þeref Malkoç, Ateþ'in iddiasýna sert tepki gösterdi. Nermin Erbakan'ýn hastalýk sürecini yakýndan bilen isimlerden Þeref Malkoç, "Bu söylediði hiçbir þekilde doðru deðil. Ahlaki deðil. Hiçbir siyasetçinin yapacaðý iþ deðil. Allah akýl versin. Hiçbir zaman erkek, kadýn doktor problemi olmadý. Ýlk defa böyle bir þey duyuyorum. Saçma sapan bir þey. Allah akýl fikir versin. Yalan uydurarak, üstelik Sayýn Erbakan'ýn merhum eþinin hatýrasýna saygýsýzlýk yaparak yalanýna destek yaratýyor. Kesinlikle doðru deðil" dedi.

 

Akýllý insanýn sözü deðil Malkoç, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ýn hacla ilgili tartýþma yaratan sözlerine de tepki göstererek, "CHP'deki bazý isimlerin Ýslam'a karþý tavýrlarýný anlamak mümkün deðil. Sanki bunlar Türkiye'de yaþamýyor. Sanki bunlar Türkiye nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduðunu bilmiyor. Önder Sav kalkýp, Ýslam'ýn 5 þartýndan biri olan hac ibadeti ile alay ediyor. Ýslam'ýn en kutsal deðeri Peygamber Efendimiz’le ilgili sözleri akýllý insanlarýn yapacaðý sözler deðil. Hele bir siyasetçinin iþi hiç deðil" diye konuþtu.

 

3 YIL ÖNCE VEFAT ETTi

 

Nermin Erbakan, 2005'te kalp zarýnda delinmeye baðlý kanama nedeniyle kalp krizi geçirmiþ ardýndan beyin ölümü gerçekleþmiþ ve yaþamýný yitirmiþti. Nermin Erbakan'ýn tedavisi Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Adnan Çobanoðlu koordinasyonundaki doktor heyeti tarafýndan yürütülmüþtü. Necmettin Erbakan, Çobanoðlu’na teþekkür etmiþti. Erbakan'ýn ölümünün ardýndan tartýþma yaratan nokta ise taburcu edildikten sonra evinde sýcak banyo yapmasýnýn kalp zarýndaki delinmeyi tetikleme ihtimali oldu.

BUGÜN

 

 

22.Mayýs.2008 08:20:52

Link to comment
Share on other sites

terbiyessizz herif...

öyle olmus olsa bile yani erkek doktora tedavi ettirtmese bile sanki iki defa basbakan yardimciligi yapmis, bir defa basbakanlik yapmis erbakan hocamin hicmi tanidigi güvendigi kadin doktor yoktu kush beyinli adam...

 

ölür bir hanim efendinin arkasindan böyle konusmasi gösteriyorki bu CHP lilerin ne yasayana ne ölüye faydasi var...

 

yaziklar olsun sizeee yaziklarrrrrrr...

 

Allah Nermin hanima gani gani rahmet eylesin...amin...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...