Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

NTV'nin haberi YALAN çýktý !

"Arap kadýn kocasý yüzüne baktý diye boþanma davasý açtý" þeklinde bir haberi NTV dün geçti. Ama haber bir türlü mantýklý gelmiyordu. Sonunda araþtýrýldý ve...

 

Türkiye'nin saygýn haber portalarýndan ntvmsnbc, dün saygýnlýðýna yakýþmayan asparagas bir haberle çýktý okuyucularýnýn karþýsýna. Site, Ýslam düþmanlýðýyla bilinen Ýngiliz gazetesi Daily Mail'in bir yalan haberini araþtýrmadan okuyucularýna aktardý.

 

Haberde Suudi Arabistan'da 30 yýl boyunca birlikte yaþadýðý karýsýnýn yüzünü hiç göremeyen bir adamýn gece uykudayken eþinin peçesini kaldýrýp baktýðýný bu durumu fark eden kadýnýn da gelenekleri ihlal etiði gerekçesiyle kocasýndan ayrýlmak için mahkemeye baþvurduðu iddia ediliyordu.

 

NTV'nin Daily Mail'den onlarýn da Suudi Arabistan'daki El Riyad gazetesinden tercüme ederek yayýnladýðý haber, daha önce bir çok benzer yalan haberlere yer veren gazeteler tarafýndan da NTV kaynak gösterilerek kullanýldý.

 

HABERÝN KAYNAÐININ HABERDEN HABERÝ YOK

Haberin kaynaðý olarak gösterilen Al Riyadh gazetesinin Genel yayýn Yönetmeni Abdulmuhsin Ed Davud, Yeni Þafak Gazetesi'ne yaptýðý açýklamada söz konusu haberin tamamen uydurma olduðunu ve kendilerinin asla böyle bir haber yayýnlamadýklarýný kaydetti. Türk basýnýnýn Ýslam düþmanlýðýyla bilinen bir Ýngiliz gazetesine dayanarak böyle bir haber yapmasýna da þaþýrdýðýný belirten Ed Davud, “Bizim gazetemizde böyle bir haber hiçbir zaman yer bulmamýþtýr. Böyle bir olay yaþanmamýþtýr” diye konuþtu.

 

NTV'nin haber portalýnda yer alan yalan haberde, ismi açýklanmayan 50 yaþýndaki Suudi kadýnýn, ülkenin güneybatýsýndaki Hamis Muþayt þehrinde yaþadýðý ve o bölgenin adetlerine göre, yüzünü her daim kapalý tutmasý gerektiðini söylediði belirtiliyordu.

 

Haber sitesinde kadýnýn kocasýyla yaþadýðý sorunla ilgili olarak Al Riyadh gazetesine açýklama yaptýðý ve açýklamasýnda kocasý için, “Bunca yýldan sonra bu kadar bu kadar büyük bir hata yapmamalýydý” dediði öne sürüldü. Yalan haberde kadýn þu sözleri söylediði iddia edildi. “Kocam defalarca özür diledi ve bir daha yüzüme bakmayacaðýna söz verdi ama, gene de boþanma isteðinden vazgeçmeyeceðim.”.

 

 

21.Mayýs.2008 09:31:36

 

Samanyoluhaber.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...