Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türk okullarýnýn Türk düþmanlarý

 

Ama ne gariptir ki bu Türk okullarýnýn en büyük muhalifleri yine Türkler... Mustafa Akyol düþmanlýðýn sebeplerini yazdý.

 

New York Times, dünyanýn en itibarlý ve etkili gazetelerinden biri, belki de birincisidir. Bu gazeteye manþet olacak derecede önemli bir ‘eðitim hareketi’ kurmak da, herhalde dünyanýn en zor iþlerinden olmalý. Ama Türkiye’de tam da bunu baþarmýþ birileri var: Fethullah Gülen hareketi.

 

Günlük gazeteleri izliyorsanýz, sözünü ettiðim haberin haberini görmüþ olmalýsýnýz. 4 Mayýs tarihli New York Times’daki ‘Türk Okullarý Pakistan’a Daha Mutedil Bir Ýslam Vizyonu Sunuyor’ baþlýklý uzun hikayeyi kast ediyorum. Gazetenin Ýstanbul büro þefi Sabrina Tavernise’nin ve tecrübeli muhabir Þebnem Arsu’nun imzasýný taþýyan haber, katý ve baðnaz bir din anlayýþýnýn epey yaygýn olduðu Pakistan’da Gülen hareketinin açtýðý okullarýn hem dindar hem de modern bir nesil yetiþtirdiðini anlatýyordu.

 

Biz duya duya belki alýþtýk, ama bu ‘Türk okullarý’ gerçekten de muazzam bir proje. 91 ayrý ülkede 300’den fazla okul açmak ve bunlarýn hepsini de baþarýyla yaþatmak, þapka çýkarýlacak bir iþ. Fransa’da yaþayan bir dostum, bu okullarýn þöhretiyle Paris’in çok pahalý bir restoranýndaki bir iþ yemeðinde bile karþýlaþmýþ. Bir süre Madagaskar’da yaþamýþ bir Fransýz iþ adamý, kendisine, ‘Çocuklarýmýzý oranýn en iyi okuluna göndermek istediðimizde bize Türklerin idare ettiði bir okulu tavsiye ettiler’ demiþ. ‘Etkilendim’ diye de eklemiþ.

 

Bu, az þey deðil. Türkiye deyince epey bir Avrupalý’nýn aklýna ‘Ermeni soykýrýmý’, darbeler, iþkence ve bilumum insan hakký ihlálleri gelir. Son dönemde de 301 davalarý, Hýristiyan cinayetleri veya tecavüz vakalarý geliyor. ‘Türkiye’den iyi þeyler de çýkýyor’ dedirten az þey var. Bunlardan biri de, belli ki, ‘Türk okullarý.’

 

Ama ne gariptir ki bu Türk okullarýnýn en büyük muhalifleri yine Türkler. Öyle ki bazýlarý, bu kurumlarý ziyaret etmeyi ‘parti kapatma’ ve ‘siyasi yasak getirme’nin gerekçesi bile sayýyor. Medyanýn malum köþeleri ise, okullarý kötülemekle hýzýný alamýyor, bunlar hakkýnda olumlu þeyler yazan Batý basýnýný da suçluyor. Zaten Sabrina Tavernise, ayný AB Komisyoneri Olli Rehn gibi, Türkiye’deki ‘katý laiklik’ten bahsettiði için bir süredir boy hedefi.

 

Ne enteresan deðil mi? ‘Katý laik’likten eleþtiri alanlar, ‘vay, siz misiniz bizim laikliðimize dil uzatanlar’ diye küplere biniyor, bu eleþtiriyi getirenleri ‘dincilere satýlmakla’ suçluyor, yani aslýnda kaskatý olduklarýný fiilen ispat ediyorlar. Öz eleþtiri yapmak, ‘acaba gerçekten bizim modelimizde bir gariplik var mý’ demek, akýllarýna hiç gelmiyor.

 

Sorunun kökeni, Türk seçkinlerinin beynine kazýnmýþ olan ‘din fobisi’. Bu öðretiyle yoðrulmuþ standart bir Türk, dinin sadece ‘vicdanlarda’ kalmasý gerektiðine, toplumu etkilemesi durumunda ise ‘karanlýða gömüleceðimize’ sorgusuz-sualsiz iman ediyor. Bu öðretiye göre toplumda hiçbir dini hareket olmamalý, hele de bunlar eðitim kurumlarý açarak ‘yükselen yeni nesil’e yön vermemeli. Eðer din lazýmsa bile, devlet onu gerektiði þekilde, gerektiði kývamda topluma verir. Devlet zaten her þeyi bilir.

 

Bu zihniyet Türkiye dýþýnda da vardýr; ama sadece ideolojik dikta rejimlerinde. Demokratik Batý toplumlarýnda ise din toplumsal yaþamýn her alanýnda kendini ifade edebilir. Örneðin her dini kurum ve cemaat kendi eðitim kurumunu oluþturabilir. Hele de Amerika’da laik devlet okullarýnýn yanýnda sayýsýz Hýristiyan, Yahudi ve hatta Ýslami kolej vardýr. Zaten bildiðiniz ünlü üniversitelerin çoðu din kökenlidir. Princeton Üniversitesi’nin ambleminde hala ‘Dei sub numine viget’ yani ‘Tanrý’nýn kudreti altýnda yükselir’ diye yazar. Türkiye’de böyle bir cümle yazsanýz bir üniversitenin tabelasýna, artýk yargý darbesine mi gerekçe olur, Sincan’da tank gösterisine mi, varýn siz düþünün...

 

MUSTAFA AKYOL/STAR

 

 

14.Mayýs.2008 06:41:47

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...