Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman medyasýnda katil anneler yok

 

Almanya'da bebek cinayetleri her geçen gün artýyor. Ülkede üç gün içinde 5 bebek anneleri tarafýndan öldürüldü. Ýþin ilginç yaný bu ölümler Alman medyasýnda yer almadý

 

Þans eseri kurtulan küçük kýz ölümle pençeleþiyor. 2 Mayýs’da da aþaðý Saksonya Frauenhein’da sokak kenarýna atýlmýþ bir bebeðin cesedi bulunmuþtu. 3 Mayýs Cumartesi günü ise Almanya, Wenden þehrinde havlulara sarýlarak derin dondurucuya atýlmýþ üç bebek cesedi haberiyle yeniden irkildi.

 

Almanlarýn günahlarýný fýsýldayarak geçiyorlar

 

Alman basýný günden güne artan bebek cinayetlerini kýsa paragraflarla geçiþtiriyor. Manþetlerini birkaç haftadýr kýzýný 24 yýl evinin bodrum katýnda kilitli tutan Avusturya’lý babaya tahsis eden, Avusturya ve Avusturyalý’larla ilgili ilginç yorumlara yer vermekten çekinmeyen Alman basýný, Almanya’da cereyan eden vahþetleri neredeyse fýsýldayarak geçiyor.

 

Die Welt'in Türk düþmanlýðý

 

Dün henüz sýcaklýðýný koruyan Avusturyalý canavar babayla ilgili haberleri de aþaðýlara çeken die Welt gazetesi, manþetten verdiði özel bir haberle büyük bir komediye daha imza attý. Zorla evlendirilen bir Türk genciyle yapýlan röportajý büyük bir olaymýþ gibi gündeme taþýyan gazete, ayný gün vuku bulan üç bebek cesediyle ilgili haberi küçük putonlarla alt sýralarda andý. Hafta içinde üst üste yaþanan bebek cinayetleri ise trajý yüksek birçok gazete ve dergide haber olarak dahi yer almadý.

 

Ýslam dünyasý, Türkiye ve Türkler’le ilgili haberlerdeki en küçük menfi ayrýntýlarý detaylarýyla neþreden ancak Almanya ve Avrupa’daki garabetlere gözlerini yuman Alman basýnýnýn bu tek taraflý ve provakatif yayýn anlayýþý ülkede yaþayan Türklerin durumunu daha da zorlaþtýrýyor.

 

Bebeklerini öldüren anneler Müslüman olsaydý?

 

Alman medyasýnýn Ýslam ve Müslümanlar konusunda izlediði politika ülkedeki Müslüman göçmenlerin entegrasyonunu güçleþtirirken, Almanlarýn da bilgisizlikten kaynaklanan önyargýlarýný pekiþtiriyor. Medyanýn Avrupa’daki Ýslamfobiyi besleyen yayýn çizgisini anlamak için sadece die Welt gazetesinin internet sitesinde yer alan "Dschihad auf Deutsch" (Almancada Cihad) portalý için kullanýlan sembolik resme bakmak yeterli. Gazeteleri takip eden objektif beyinlerden bazýlarý ise bebek cinayetleri ile ilgili haberlere yaptýklarý yorumlarda, "bebeklerini öldüren anneler müslüman olsalardý, neler yazardýnýz acaba?" diye sormaktan kendilerini alamýyorlar.

Timeturk

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...