Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Atilla Taþ umreye gitti

Ünlü sanatçý Atilla Taþ, Umre'ye gitti. Bütün sevenlerinden helallik isteyen sanatçý, "Artýk dinimi yaþamak istiyorum" dedi. Taþ, hac farizasýný da yerine getirmek sitediðini söyledi.

 

 

THY'nin Ýstanbul-Medine seferini yapan tarifeli uçaðýyla kutsal topraklara giden ünlü Þarkýcý Atilla Taþ, Atatürk Havalimaný'nda ihram giyerek gazetecilerin karþýsýna geçti. Umre kafilesi ile birlikte Suudi Arabistan'a gideceði için çok mutlu olduðunu söyleyen Taþ, bundan sonraki hayatýnda daha dikkatli olacaðýnýn altýný çizerek, dinini daha çok yaþayacaðýný vurguladý. Taþ, "Uzun zamandýr Umreye gitmeyi düþünüyordum. Karþýma güzel bir fýrsat çýktý. Ben de bu fýrsatý deðerlendirmek istedim. Çünkü iþ ve konser yoðunluðu nedeniyle bazý þeyleri hep erteliyoruz. Benim yaptýðým da çok özel ve artý bir þey deðil. Gücü yeten her Müsluman'ýn yapmasý gereken bir þey. Bana da kýsmet oldu. Allah'ýma þükrediyorum. Bundan sonra hayatýma daha dikkat etmek zorundayým ve de dinimi daha çok yaþamak istiyorum" dedi.

 

Gazetecilerin "Hacca gitmeyi düþünüyor musunuz?" þeklindeki sorusuna ünlü sanatçý, "Evet hacca da gitmeyi düþünüyorum. Allah onu da nasip eder inþallah. Ýçinde bulunduðum dünya, yaptýðým iþten manevi açýdan hiçbir þey vermedi. Hiçbir hazzým olmadý. Çok paralar kazandým, þöhret kazandým ama manevi açýdan hep bir boþluk vardý. Kendi adýma bize bunlarý veren Allah'ý unuttuðumu söyleyebilirim. Buradan bütün sevenlerimden helallik istiyorum. Haklarýný helal etsinler. Kimi kýrdýysam isteyerek ya da istemeyerek üzdüysem hepsinden özür diliyorum" cevabýný verdi.

 

Atilla Taþ, içinde yaþadýðý dünyanýn maneviyatý tamamen unutturduðunu ve çok büyük bunalýmlar yaþadýðýný belirtti. Çok para kazandýðýnddý, fakat bununla birlikte baþka þeyleri kaybettiðini ifade eden sanatçý, "Dünyadaki birçok þey geçici ama ben kalýcý þeyler istiyorum. Ve geçici bir çok zevk yaþadým. Ama bundan sonra daha maneviyatý yüksek þeyler yapmak istiyorum. Hayatýma daha dikkat edeceðim. Bundan sonra beni öyle barlarda diskolarda gece hayatýnda göremeyeceksiniz. Bundan sonra iþimi de yapacaðým ancak bazý kurallara da riayet edeceðim. Aþýrýya kaçmadan iþimi yapmaya devam edeceðim. Eðlencenin ve gece hayatýnýn sonu yok" açýklamasýnda bulundu.

 

 

haber7

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...