Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hocaefendi'de Ýsrafa Karþý Tavýr

 

 

Ýnsanlar bir açýdan iki kýsma ayrýlýrlar. Bir kýsmý bilenler fakat amel etmeyenler, diðer kýsmý ise bilenler ve bildikleri ile âmil olanlar. Meseleyi günümüz insaný ve müslümanlarý vechesinden ele alacak olursak çoðumuz itibariyle çok þey biliyoruz ve dünyanýn kürevî bir köy haline geldiði günümüzde bilgiye ulaþma kadar kolay bir þey yok diyebiliriz. Fakat bununla beraber bildiklerimizi hayata taþýma adýna bulunmamýz gereken yerin çok gerilerinde olduðumuz herkesin vicdanýndan yükselen bir ses olsa gerek.

 

Cenab-ý Allah’ýn izni ve inayetiyle bu haftadan itibaren bu köþede size bilinen þeyleri anlatmak yerine bildiklerini yaþayan bir Gönül Sultaný’nýn hayatýnda þahit olduðum bazý kareleri göstermek istiyorum.

 

Bu hafta dilerseniz israf konusunu ele alalým.

 

Bilindiði üzere israf Kur’an’ýn ayetleriyle ve Efendimiz’in mübarek beyanlarýyla kat’iyen yasaklanan bir husustur. Çoðumuz israfýn ne kadar çirkin bir davranýþ olduðuna dair çok kitap, makale okumuþ ve çok da vaaz dinlemiþizdir. Fakat israfa karþý ne kadar kararlý duruyoruz; buna her insanýn kendi vicdaný karar verecektir.

 

Hayatýmýzda bize hep örnek teþkil eden Hak dostunun hayatýndan birkaç fotoðrafla, onun bu mesele hakkýnda ne kadar titiz davrandýðýný göstermek istiyorum.

 

Onun, hayatýnda israf etmemek için en çok gayret gösterdiði nimetlerin baþýnda zaman gelir. Kestirmeden söyleyecek olursak o, zamanýný israf etmeme hususunda çok hassas davranmaktadýr. Zamanýný nerede ve ne þekilde kullanacaðýný çok iyi tesbit etmekte ve bunlarý ifa hususunda da ciddiyetle üzerinde durmaktadýr.

 

Þimdi bu kýymetler üstü kýymete haiz insanýn bir gününe bir nigah-ý aþina kýlsak pek çok þeyler öðrenebilir ve kendi hayatýmýz hesabýna da dersler alabiliriz:

 

Bu insanýn hayatý bir çok rahatsýzlýklarla muhat olduðu halde geceden baþlar. Çünkü her saat baþý rahatsýzlýklarýndan biri mutlaka kendisini uyandýrýr. Çoðu zaman da bir daha uyumak mümkün olmaz. Gece ibadeti yani teheccüd onun hayatýnda vazgeçilmez bir nafiledir. Teheccüdünü de hafýz-ý Kur’an olduðundan teheccüd mushafý önünde açýk olarak hatimle kýlar. Bu þekilde Kur’an-ý Kerim’i en makbul yerde yani namazda okuyarak onunla irtibatýný sürekli taze tutmaktadýr. Gün içerisindeki nafileleri de ayný þekilde kýldýðýný biliyoruz. Dolayýsýyla günde birkaç cüz Kur’an okumak mümkün olmaktadýr. Teheccüdünden sonra þu elimizde bulunan El-Kulûbü’d-Dâria isimli dua kitabýndan okuyacaðý yerler için yaklaþýk bir saatini verir. Sýhhati müsaade ettiði þekilde gecesinin her dakikasýný böyle deðerlendiren Hak dostunun gündüzü de bundan farklý deðildir.

 

Sabah namazý, bir gün tesbihat diðer gün toplu olarak sabah dualarý, sonrasýnda Risale-i Nur’dan bir bölüm ve bazen de Kalbin Zümrüt Tepeleri’nden bir makaleyle sabah namazý sonrasý güne temel eserlerden belli bölümler okunarak baþlanmasý onun hayatýnda hiç aksatmadýðý bir itiyat haline gelmiþtir.

 

Kahvaltýdan sonra hiç zaman israf edilmeden yanýnda bulunan bir kaç insanla temel Ýslam eserlerini mütalaa ile bir kaç saatini geçirmekte. Gerekli yerlerde gerekli açýklamalarda bulunmakta. Bir-iki saat ders mütalaasýndan sonra rahatsýzlýklarý izin verdiði kadarýyla biraz dinlenmek için odasýna çekilir. Sonra öðle namazý eda edilir. Tesbihat ve öðle yemeði sonrasý bazý þeyler sormak isteyen ashab-ý mesalihle görüþerek vaktinin bir kýsmýný da bu hizmete gönül vermiþ insanlara ayýrdýktan sonra odasýna girip ikindi namazýna kadar yine sýhhati musaade ederse bazý çalýþmalarda bulunur.

 

Ýkindi namazýnýn akabinde yine tesbihat yapýlýr. Günün özellikle misafirler açýsýndan en cazip saati ikindi yaðmurlarýnýn yaðdýðý ikindi sonrasýdýr. Sohbetten sonra sýhhati müsait olursa 20 dk. kadar yürüme bantýna binmeye çalýþýr; çünkü bu doktorlarýn kendisine olmazsa olmaz tavsiyesidir. Akþam namazýndan 45 dk. kadar evvelinden baþlayarak namaza kadar o mekanda bulunan herkesin iþtirak ettiði dua saati vardýr. Yine bu zaman dilimi günün en hoþ anlarýndan biri sayýlýr.

 

Akþam namazýndan sonra odasýna çekilmekte evvabin ve namaz tesbihatlarýndan sonra akþam yemeðine çýkmakta, yemek ve çay sonrasý yine vaktinin bu kýsmýný ashab-ý mesalihe ayýrmakta, yatsýya kadarki vaktini de yine dolu dolu geçirmektedir. Yatsý namazý ve kýsa bir zaman sonra istirahat. Ýstirahat dedimse, þu da bilinmelidir ki, o oturup kalkarken, yiyip içerken dahi hep insanlýðýn dertleriyle maðmumdur ve onlara çareler aramaktadýr. Yarým saat uyuyabilmek için belki bir saat saðdan sola dönüp durduðu ama bir türlü gözüne uyku girmediði çok kere vakidir.

 

Bunun haricinde onu boþ otururken hiç göremezsiniz. Otururken bile dudaklarýnýn hep kýpýrdadýðýný farkedersiniz. Üzerine aldýðý evrad ü ezkarý aksatmadan her gün bitirdiðine þahit olursunuz.

 

Evet, o israfa savaþ açmýþ bir insandýr. Ýsrafýn en kötüsü vakit nimetini boþa harcamaktýr ki, onun hayatýnda böyle bir þey de asla görülmemiþtir. Onun ömrü, ibadet, sohbet ve hizmet etrafýnda örgülenmiþtir. Her hali gözönünde olan Hak Dostu’nun israfýn her çeþidinden özellikle de zamaný faydasýz tüketmekten hep uzak durduðu onu tanýyan herkesin malumudur.

 

Ýlmiyle âmil büyüðümüzün eþya ile alakalý iktisadýna gelince, inþaallah ona dair bazý misalleri de haftaya sizinle paylaþmaya çalýþacaðým.

 

Zamanýn saniyesini bile boþ geçirmememiz dileðiyle...

 

 

 

A. Said Tunçpýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...