Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Brezilyalý Ünlü PAPAZ'ýn Müslüman Olmasý,Kilisede Þok Etkisi Yarattý

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

“Latin Amerika Ýslam’la dirilecek”

 

 

 

 

 

Etkin bir papaz iken Müslüman olan ve þu an Suriye'de yaþayan Brezilyalý Ýsrail Komis Duý Santos, Brezilya'daki Ýslami eðilimleri Adem Özköse'ye anlattý.

 

 

 

SUNUÞ: Müslüman olmadan önceki ismi Ýsrail Komis Duý Santos... Vataný çýlgýn insanlarýn ülkesi Brezilya... 22 yýl papazlýk yaptýktan sonra Müslüman olan Santos, ismini Ýsmail olarak deðiþtirmiþ. Brezilyalý Müslümanlar ona Hacý Ýsmail diyorlar. Hacý Ýsmail þu an bir davetçi. Þam’da hem Arapça öðreniyor, hem de kurduðu internet sitesi vasýtasýyla Brezilyalýlarýn Ýslam’la ilgili sorularýný cevaplýyor. Hacý Ýsmail tam 248 Brezilyalýnýn Müslüman olmasýna vesile olmuþ. Tam bir Hristiyanlýk uzmaný olan Hacý Ýsmail’in ayrýca basýlmaya hazýr durumda olan 5 de kitabý var. Kitaplarýn isimleri ise þunlar: “Nasýl ve Niçin Müslüman Oldum? Hristiyanlarý Ýslam’a Nasýl Davet Edelim? Müslümanlar Neye Ýman Ediyor? Müslümanlarýn Akaidi Nedir?” Yaþý 60’a yaklaþmasýna raðmen heyecanýndan hiçbir þey kaybetmemiþ olan Brezilyalý eski papazla zevkli bir sohbet gerçekleþtirdik. Hacý Ýsmail Santos’un anlattýklarýný ilgiyle okuyacaðýnýzý tahmin ediyoruz.

 

 

 

- Brezilyalý arkadaþlarým sizin bir zamanlar Brezilya’nýn en meþhur papazlarý arasýnda olduðunuzu söylediler. Bu ünü nasýl elde ettiniz?

 

Þöhret hem Hristiyanlýk hem de Ýslam’da övülen bir þey deðildir. Çünkü þöhret insaný kibre sürükler. Kibir de dinler tarafýndan kötü görülen duygularýn baþýnda geliyor. Ben tanýnmak için hiç bir zaman özel bir çaba göstermedim. Fakat dünyada Kitab-ý Mukaddes’in tamamýný ezbere bilen sayýlý papazlardan biri olmam ve aldýðým eðitim, Brezilyalýlarýn beni tanýmalarýný saðladý.

 

-Ne tür bir eðitim aldýnýz? Okuduðunuz okullardan bahseder misiniz?

 

Babam papaz olmamý istediði için eðitimime 14 yaþýmda baþladým. 18 yaþýma geldiðimde ise Nübüvvet’in Sesi Kilisesi’ne kayýt oldum. Burada Kitab-ý Mukaddes’in tamamýný ezberledim.

 

-Kitab-ý Mukaddes’i ne kadar zamanda ezberlediniz?

 

3 sene de ezberledim. Fakat Kitab-ý Mukaddes’i ezberlediðim sýrada baþka ilimleri de okudum.

 

-Daha sonra...

 

Nübüvvet’in Sesi Kilisesi’ndeki eðitimimi tamamladýktan sonra, papazlar tarafýndan San Pauloya gönderildim. San Paulo’da Tanrý’nýn Kilisesi isimli okulda 9 yýl daha eðitim gördüm. Bu 9 yýlýn ardýndan papaz oldum. Aldýðým yoðun eðitim ve elde ettiðim baþarýlar nedeniyle San Paulo þehrindeki 5 kilisenin yönetimi bana verildi. Papazlýk yaptýðým sýrada da eðitimimi sürdürdüm. En büyük üstadlarla 3 sene daha ders okudum. Bu 3 senenin ardýndan Prof. ünvaný kazandým. Müslüman olmadan önce 22 sene çeþitli kiliselerde papazlýk ve yöneticilik yaptým.

 

-Ýslam’la nasýl tanýþtýnýz? Müslüman olma serüveninizi anlatýr mýsýnýz?

 

Ýslamý daha önce de biliyordum. Papazlýk eðitimi aldýðým sýrada hocalarým Ýslam’la ilgili bilgiler vermiþlerdi. Fakat o sýralar edindiðim bilgiler salt eðitim amacý taþýyordu. Bundan dolayý da Ýslam benim için bir anlam ifade etmemiþti. Ta ki 1997 yýlýna kadar...

 

-1997 yýlýnda ne oldu?

 

1997 yýlýnda Medde Kilisesi’nde yöneticilik yapýyordum. Bir papaz arkadaþým ziyaretime gelerek, benden kýzýyla ilgili yardým istedi. Papaz arkadaþýmýn kýzý Hristiyanlýðý terk etmiþ ve Müslümanlarýn toplantýlarýna gidiyormuþ. Arkadaþým bu durumdan çok rahatsýzdý. Benden kýzýyla konuþup onu ikna etmemi ve kýzýný Ýslam’dan uzaklaþtýrmamý istedi. Ben de arkadaþýmýn isteðini kabul edip, kýzý kiliseye davet ettim.

 

-Davetiniz kabul edildi mi?

 

Evet. Arkadaþýmýn kýzý bir kaç gün sonra ziyaretime geldi. Onunla Ýslam hakkýnda tartýþmaya baþladýk. Kýzcaðýzýn Ýslam hakkýnda pek fazla bilgisi yoktu. Fakat yeni iman etmesine raðmen çok saðlam bir imana sahipti. Arkadaþýmýn kýzýný ikna edemedim. Fakat o beni, Müslümanlarýn toplandýðý mekaný ziyaret etmeye ikna etti. Amacým Ýslam’la ilgili daha fazla bilgi edinip, bu sayede arkadaþýmýn kýzýný ikna etmekti. Ýki gün sonra San Paulo’daki Latin Amerika Ýslam Davet Merkezi’ni ziyarete gittim.

 

-Ýslam Merkezi’nde nasýl karþýlandýnýz?

 

Tanýnan biri olduðum için merkezdeki Müslümanlar beni görünce þaþýrdýlar. Ýlk olarak Lübnanlý Ahmet Ali Sayfi isminde bir davetçi tarafýndan karþýlandým. O beni merkezin mescidine götürdü. Mescidde Bilal isminde bir Brezilyalý ile tanýþtým. Bilal daha önce ateistmiþ. Müslüman olduktan sonra bütün hayatý deðiþmiþ. Yüzünde etkili bir huzur ve sukünet vardý. Bilal’den bana Ýslam’ý anlatmasýný istedim. 4 saat hiç konuþmadan Bilal’i dinledim. Anlattýklarýndan o kadar etkilenmiþtim ki, konuþamýyordum. Ýçimde büyük bir aðlama isteði oluþtu.

 

- Mescidde tanýþtýðýnýz Bilal, size Ýslam’la ilgili neler anlattý? Sizi etkileyen neydi?

 

Bilal bana önce Tevhid’i anlattý. Daha sonra Ýslam’ýn ve Kur-an’ýn emirlerinden bahsetti. Özellikle Ýslam’ýn Tevhid anlayýþý beni çok etkiledi. Uzun yýllar teoloji eðitimi aldýðým için, Tevhid’e dair emirler taþýyan her türlü görüþü rahatlýkla tesbit edebiliyordum.

 

-Bilal’le yaptýðýnýz sohbetin ardýndan hemen Müslüman olmaya karar verdiniz mi?

 

Hayýr. Bilal bana “Kur’an, Ýncil ve ilimler” isimli bir kitap hediye etti. 3 gün gece gündüz bu kitabý okudum. O kadar etkilenmiþtim ki... Kitabý bitirdikten sonra Ýslam’ýn Allah’ýn dini olduðuna bütün kalbimle inandým. Ýslam’ýn Tevhid anlayýþý harikulade. Hristiyanlýkta ise Allah’ýn yerinde kutsal sayýlan tarihi þahsiyetler var. Ýslam Akaidi de çok saðlam ve güçlü. Ayrýca Ýslam sadece Hz. Muhammed’in getirdiði bir din deðil; Hz. Adem’in, Hz. Musa’nýn, Hz. Davud’un ve Ýsa Mesih’in getirdiði ilahi yolun devamý.

 

-Papaz olduðunuz dönemlerde de Hristiyanlýða karþý þüpheleriniz var mýydý?

 

Teoloji konusunda yaptýðým araþtýrmalar geliþtikçe, Hristiyanlýðý sorgulamaya baþladým. Sürekli olarak Allah’a, bana doðruyu göstermesi için dua ediyordum. Fakat Hz. Ýsa’ya karþý içimde büyük bir sevgi vardý. Kendi kendime; “Acaba Ýsa Mesih gerçekten Hristiyan mýydý, bütün nebiler Hristiyan mýydý?” diye soruyordum. Kitab-ý Mukaddes’de tevhide aykýrý 500’e yakýn bahis tesbit etmiþtim. Ruhumda büyük bir ateþ vardý. Hristiyanlýk bu ateþi bir türlü söndüremiyordu. Ýslam’ý kabul ettikten sonra kalbim sukün buldu. Ýslam’ýn bütün nebilerin dini olduðuna bütün kalbimle inanýyorum.

 

-Müslüman olduðunuz duyulunca çevrenizin tepkisi ne oldu?

 

Sonunda Müslüman olmaya karar vermiþtim.Fakat nasýl Müslüman olacaðýmý bilmiyordum. Kitaplarda Ýslam’ý seçenlerin bunu insanlara açýkladýklarýný okumuþtum. Ben de ailemin fertlerini bir araya getirip onlara; “Ben artýk Müslüman olmaya karar verdim. Ýslam nebilerin dinidir. Hz. Muhammed de Allah’ýn son peygamberidir.” dedim. Ýlk tepkiyi eþim gösterdi. Bana “Sen delirdin mi?” dedi. Çocuklarým benden evi terketmemi istediler. Babam ise; beni artýk kendi çocuðu olarak görmediðini söyledi.

 

-Kilise sizin Müslüman oluþunuzu nasýl karþýladý?

 

Müslüman oluþumun duyulmasý kiliseyi ve bana baðlý olan 5 kilisedeki cemaatimi þok etti. Kilisedeki din adamlarýyla her gün toplanýp tartýþýyorduk. Bana; San Paulo’daki Hristiyan din adamlarý arasýnda tanýnan bir kiþi olduðumu, bu nedenle kilisenin benim Müslüman olmamdan büyük zarar göreceðini söylüyorlardý. Haftalarca tartýþtýk. Ama beni ikna edemediler. Tartýþmayla ikna edemeyince Büyük Kilise’nin müdürü Hristiyanlýða dönmem karþýlýðýnda bana para teklif etti. Ben de bunu asla kabul etmeyeceðimi söyledim. Bunun üzerine papazlar benim delirdiðime dair dedikodu çýkardýlar. Kiliseden aldýðým maaþ kesildi. Artýk eve de gidemiyordum. Kendi kendime eski halimle þimdiki halimi kýyasladým. Papazken ben insanlara yardým ederdim. Müslüman olduktan sonra yardým alacak hale geldim. Fakat bu durumum daha huzurluydu. Çünkü kalbim gerçeði, Tevhidi bulmuþtu.

 

-Müslüman olduktan sonra neler yaptýnýz?

 

Arjantin’de Suudlu’larýn açtýklarý bir Ýslam Merkezi vardý. Orada 1 sene Akide, Kur’an, Hadis, Fýkýh ve davet dersleri aldým. Daha sonra yakýnlarýmdan baþlayarak, insanlarý Ýslam’a davet etmeye baþladým. 1 senelik davet çalýþmamýn ardýndan, baþta hanýmým ve 4 çocuðum olmak üzere yakýn akrabalarýmdan 17 kiþi Müslüman oldu. Hanýmým ismini Hatice olarak deðiþtirdi. Ben de Ýsrail olan ismimi Ýsmail olarak deðiþtirdim. Brezilya’daki davet çalýþmalarým devam ederken, Suud Kralý tarafýndan Mekke’ye davet edildim. 2 ay Mekke ve Medine’de gözlem ve araþtýrmalar yaptým. Mekke ve Medine bana Ýslam hakkýnda yeni tecrübeler kazandýrdý. Allah, Hz. Muhammed’e karþý kalbime büyük bir sevgi koydu.

 

Hac’dan sonra Brezilya’ya dönüp 2 sene daha davet çalýþmalarýna devam ettim. Kur’an’ý anlamak için arapçayý öðrenmeyi çok istiyordum. Allah bana hiç beklemediðim yerden bir imkan sundu. Þam’daki Fetih Üniversitesi’nin yöneticileri beni Suriye’ye davet ettiler. Þu an Þam’da hem arapça öðreniyorum, hem de kurduðum internet sitesi aracýlýðýyla Brezilya’lýlarý Ýslam’a davet ediyorum. 248 Brezilya’lý internet sitesi aracýlýðýyla yaptýðým davet çalýþmalarý sonucu Müslüman oldu.

 

-Þu an Brezilya’da Ýslam ne durumda?

 

Ýslam’a Brezilya’da büyük bir ilgi var. Özellikle 11 Eylül olayý, Brezilya’da hatta bütün Latin Amerika’da Ýslam’a büyük bir ilginin oluþmasýna neden oldu. Ýnanýyorum ki Brezilya, hatta bütün Latin Amerika Ýslam’ýn çaðrýsýna kulak verip yakýnda büyük bir diriliþ gerçekleþtirecek. Bizim ülkemizde kendisine Ýslam daveti ulaþtýrýldýðýnda çok kýsa zamanda Müslüman olacak bir çok insan var. Fakat þartlarýmýz çok kýsýtlý. Ýslam’ý bilen davetçilere ihtiyacýmýz var.

 

-Eski bir papaz, yeni Müslüman olarak dinlerarasý dialoða nasýl bakýyorsunuz?

 

Böyle bir þey mümkün deðil. Tevhid ile þirk kardeþ olabilir mi? Ýslam Tevhid ve esenliktir. Ýslam dýþýndaki dinler ise þirkin çeþitleridir.

 

-Ýslam Dünyasý’nýn þu anki durumunu nasýl görüyorsunuz?

 

Ýslam Dünyasý þu an uyuyor. Fakat bu uyku yakýnda son bulacak. Çünkü hadisler bize bu müjdeyi veriyor. Yapmamýz gereken daha çok iþ var. Ýslam davetini yeryüzünün her yerine ulaþtýrmalýyýz. Müslümanlar Latin Amerika’ya ticaret yapmaya geliyorlar. Ticaret için gösterilen çaba Ýslam daveti ýçin de gösterilmeli.

 

-Brezilya’ya geri dönüþ ne zaman?

 

9 yaþýndaki torunum Necah okuyup alime olunca, Brezilya’ya geri döneceðim. Torunum Brezilyalý genç kýzlara Ýslam’ý anlatacak.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...