Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kripto hainlerinin tuzaklarýna düþmeyelim

 

10 Nisan 2008 Perþembe : 00:24

 

Bugün Türk gencinin en birinci vazifesi ne olmalý? Türk gençliðine seslenen Ahmet Böken, ihanetin bugünkü parolasýný yazdý.

 

Bugün Türk gencinin en birinci vazifesi, bu topraklara zehir tohumlarý serpmeye çalýþan 'kripto hainlerin' oyunlarýný farketmek ve tuzaklarýna düþmemektir... Türk gençliðine seslenen Ahmet Böken, ihanetin bugünkü parolasýný yazdý.E

 

Ahmet Böken'in yazýsý...

 

EY TÜRK GENÇLÝÐÝ!!!

 

Arkadaþlarým, Kardeþlerim, Canlarým,

 

Anadolu, tarihinin en kritik dönemlerinden birinden deðil, en kritik döneminden geçiyor. Ýçteki hainler, dýþtaki zalimlerle iþ birliði yapmýþ, bu millete tuzak üstüne tuzak kuruyorlar.

 

Bu tuzaklar öncekilerden çok farklý, çok çirkin, çok kanlý. Aziz milletimizle bin yýldýr problemi olanlarýn topu birleþmiþ, ayný noktaya vuruyorlar.

 

Amaçlarý Türk'ü Türk'e kýrdýrmak. Ve maalesef bunu yaparken de aramýzda Türk'ten daha Türk, Müslüman'dan daha Müslüman maskelerle dolaþýyorlar. Tanýnmamak için her yolu, her yöntemi deniyorlar.

 

Bugün Türk gencinin en birinci vazifesi, bu topraklara zehir tohumlarý serpmeye çalýþan 'kripto hainlerin' oyunlarýný farketmek ve tuzaklarýna düþmemektir.

 

Yapýlmak istenen, 12 Eylül öncesindeki gibi 3-5 bin kiþinin ölümüyle sonuçlanan bir istikrarsýzlaþtýrma hamlesi filan deðildir. Bu oyun, kapalý kapýlar ardýnda "bu Türkler de çok oldular, bunlara hadlerini bildirmek lâzým" diye fýsýldaþanlarýn, en tehlikeli, belki de en çýlgýnca kalkýþmasýdýr.

 

Ülkedeki istikrarýn iç ve dýþ tüm çelmelere raðmen bozulmamasý.. 'bir anayasa kitapçýðý fýrlatmayla' temelden yýkýlan ekonominin, herþeye raðmen ayakta kalmasý.. Türkiye'nin Avrupa'ya, Amerika'ya, Afrika'ya, Orta Asya'ya, hatta Avusturalya'ya açýlmasý.. Milletimizin cibilli düþmanlarýnýn kinlerine kin, endiþelerine endiþe katmaktadýr.

 

Çünkü bir kaç asýrdýr üst üste operasyonlar yiyen bu millete biçilen rol, bu deðildi.

 

Anadolu insaný ayaða kalkamayacak kadar uyuþacak, olan biteni anlayamacak kadar sersemleþecek, kimliðini kaybedecek derecede yozlaþacak ve sahip olduðu herþeyin, ruh iþgalcileri tarafýndan talan edilmesine "gýk" bile diyemiyecekti.

 

Tarih tarihte kalmýþ olmasýna raðmen, maskeli hainlerin "Osmanlý geri getirilmek isteniyor" diye baðýrmaya baþlamalarý, mazimize salya sümük saldýrmalarý bundandýr.

 

Amaç; içte ve dýþta belli merkezlere "derhal önlem alýn, ipin ucu kaçýyor" mesajýný vermek ve insanýmýzýn öze dönüþ çabasýný "büyük bir tehlike olarak" ilgili yerlere gammazlanmaktýr.

 

Arkadaþlarým,

Kardeþlerim,

Canlarým,

 

Ýhanetin bugünkü parolasý "kaostur". Türk gibi, Türkçü gibi görünüp, Türk yurdunda fitne çýkartmak isteyenlerin bu toprakta soyu da, kökü de yoktur. Bu güzel yurdun, en güzel nimetlerini iþkembelerine doldurup, ihanetin en karasýný def etmektedirler.

 

Bu kanlý oyunun kodlarýný çözer ve sýrtýmýza saplanmak istenen býçaktan sýyrýlabilirsek, genç Türkiye Cumhuriyeti ilalebed payidar olma ve ýþýðýyla yeryüzünü aydýnlatma kararlýlýðýný ortaya koyacaktýr. Ve bu noktada ihtiyacýmýz olan donaným özümüzde mevcuttur.

 

Karþýmýzdaki düþmanýn gücü hiçbir anlam ifade etmemektedir.

 

ASIL ÖNEMLÝ OLAN BÝZÝM NE HALDE OLDUÐUMUZDUR

 

 

 

Samanyolu Haber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...