Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ünlü bilim adamý Collins ''Ateizm''i býraktý

 

 

 

Ýnsanýn DNA þifresini çözerek bilim tarihine geçen 30 yýldýr ateist Francis Collins, 'Laboratuvarda çalýþýrken Tanrý’nýn varlýðýný hissettim' dedi.

 

Ýnsanýn DNA þifresini çözerek bilim tarihine geçen 30 yýldýr ateist Francis Collins, “Laboratuvarda çalýþýrken Tanrý’nýn varlýðýný hissettim” dedi.

 

Dünyanýn en büyük genetik uzmanlarýndan biri olarak gösterilen ve sekiz yýl önce çalýþma arkadaþý Craig Venter’le birlikte insan DNA’sýnýn þifresini çözerek büyük þöhret yakalayan Dr. Francis Collins, “imana geldi.”

 

Vatan'ýn haberine göre Ýngiliz The Times gazetesine konuþan 56 yaþýndaki Collins, 30 yýl öncesine kadar ateist olduðunu ancak artýk Tanrý’ya inandýðýný söyleyerek, “Tanrý’nýn var olduðuna dair rasyonel bir temel var ve bilimsel geliþmeler insaný Tanrý’ya daha da yaklaþtýrýyor” dedi.

 

Amerikalý bilim adamý artýk mucizelere ve meleklere inandýðýný belirterek, “Laboratuvarda çalýþýrken Tanrý’yý hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanýyorum. DNA’nýn þifresini çözmek beni Tanrý’ya biraz daha yakýnlaþtýrdý. Hastalýktan kýrýlan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmiþti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Tanrý’nýn iþidir” diye konuþtu. Ýnsan genini çözmenin de kendisine Tanrý’nýn eserini görme fýrsatý verdiðini söyleyen Collins, “Önemli bir buluþ yaptýðýnýzda o bilimsel coþku anýný yaþarsýnýz, çünkü onu araþtýrmýþ ve keþfetmiþsinizdir. Keþfettiðim þey öyle bir þeydi ki, bu bilgiye daha önce hiçbir insan sahip olamamýþtý. Fakat Tanrý onu her zaman biliyordu” dedi.

 

TARÝHE GEÇTÝLER

 

Ýnsan vücudunun genetik kodlarý olan DNA’nýn þifresini çözen iki bilim adamý, bu çalýþmalarýyla bilim tarihine geçmiþlerdi. DNA’nýn dizilimi ve kodlarýnýn çözülmesi dönemin ABD Baþkaný Bill Clinton ve Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair’in eþ zamanlý açýklamalarýyla dünyaya duyurulmuþtu.

 

 

Moral Haber, 8 Nisan 2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...