Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursî istismarýna, talebelerinden tepki:

Bediüzzaman, hiçbir siyâsî cereyana âlet edilemez

 

Biz, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebeleri olarak son günlerde efkâr-ý âmmede yer alan ve merhum Üstadýmýza ve onun talebeleri hakkýndaki gerçeklere ters bazý asýlsýz iddiâ ve beyanlara karþý aþaðýdaki açýklamayý yapma ihtiyacýný duyuyoruz. Efkâr-ý âmmeye arz etmek isteriz ki:

1- Bediüzzaman, hayatýný, Kur’ân ve iman hizmetine adamýþ muâsýr bir din âlimidir. Kur’ân hakikatlerini günümüz insanýna tanýtmayý gaye edinmiþtir. Çaðýmýzýn inançsýzlýk cereyanlarýna karþý iman derslerini her þeyin üstünde tutmuþtur. Bu hizmet yolunda siyasetten ve her türlü dünyevî hareketlerden itina ile uzak durmuþtur.

2- Son zamanlarda Nevruz kutlamasý vesilesi ile tertiplenen toplantýlarda ve bazý Güney Doðu illerinde yapýlan siyâsî maksatlý gösterilerde, Bediüzzaman Hazretlerinin þahsiyet ve düþüncelerinin istismar edilmek istendiði üzüntüyle müþahede edilmektedir.

3- Ýnançsýzlýk baþta olmak üzere Ýslâm’ýn reddettiði her türlü ýrkçýlýkla hayat boyu mücadele eden Bediüzzaman’ýn bölücü ve bölgeci maksatlý toplantýlarda posterlerinin taþýnmasý, gerçeklerin çarpýtýlmasýdýr. Yirminci asrýn ilk yýllarýndan itibaren “Irkçýlýk, bütün bütün tehlike-i azîmdir ve bizi yutmak için içimize atýlmýþ bir Frenk illetidir” diyen Bediüzzaman’ýn, ismini ve resmini etnik maksatlar için kullanmaya çalýþmak, onun þahsýna ve düþüncelerine büyük bir saygýsýzlýktýr.

4- DTP’ye mensup bir milletvekilinin, “Bediüzzaman devlet nazarýnda hâlâ suçlu mudur?” þeklinde bir soru önergesini, TBMM Baþkanlýðýna verdiði ifade edilmektedir. Bediüzzaman, hayatý boyunca ve hatta vefatýndan sonra bile eser ve hizmetleri sebebiyle haksýz suçlamalara maruz kalmýþtýr. Kur’ân’ýn tefsiri olan Risâle-i Nur Külliyatý ile bu eserleri okuyan talebeleri hakkýnda siyasî maksatlarla açýlmýþ bulunan bin beþ yüz civarýndaki dâvâ beraatla neticelenmiþtir. Her defasýnda devletin yargý ve idârî organlarý, Risâle-i Nurlarda suç unsuru bulunmadýðýndan takibine yer olmadýðýna karar vermiþtir.

5- Nur Risâleleri, yýllardan beri ülkenin her yerinde muhtelif yayýnevi tarafýndan serbestçe basýlýp yayýnlanmaktadý r. Risâle-i Nur Külliyatýna ait eserler, yerli ve yabancý üniversiteler baþta olmak üzere yine millî ve milletlerarasý kütüphanelerde serbestçe bulunmakta ve faydalanýlmaktadý r. Bu gerçekler ýþýðýnda ve ülkenin bugünkü vasatýnda, eðer bilgisizlikten kaynaklanmýyorsa, Sayýn Milletvekilinin sorusuna bir mânâ vermek mümkün deðildir.

6- Bediüzzaman’ýn talebeleri olarak Risâle-i Nurlardan bazý bahislerin çýkarýldýðý iddiâsýný þiddetle reddediyoruz. Risâle-i Nur Külliyatý, hâlen muhtelif yayýnevleri tarafýndan, Bediüzzaman Hazretlerinin kendi tashih ve tasdikinden geçmiþ orijinal nüshalar esas alýnarak neþredilmektedir. Kendisinin saðlýðýnda iken neþriyatla vazifelendirdið i talebeleri olarak risâlelerin aslýna uygun olarak yayýnlandýðýnýn âmme efkârýnca bilinmesini isteriz.

7- Merhum Üstadýmýz Said Nursî’nin, ne resmî ve ne de gayrý resmî kurumlar tarafýndan itibarý elinden alýnmýþ olmadýðýndan, itibarýnýn iadesi de söz konusu deðildir. Kaldý ki, ülkemizde onun þahsýna ve kýrktan fazla dünya diline tercüme edilmiþ eserlerine, her seviyeden milyonlarca insanýn gösterdiði teveccüh onun itibarýnýn tescilidir.

8- Merhum Üstadýmýz Said Nursî’nin hayat hikâyesi herkesin malumudur. Birinci Dünya Savaþýnda talebeleri ile birlikte gönüllü Alay Komutaný olarak savaþmýþ, yaralanmýþ ve Ruslar’a esir düþerek 2,5 yýlý aþkýn bir süre Sibirya bölgesinde esarette kalmýþtýr. Bilâhare esaretten kurtulup Ýstanbul’a geldiðinde ise iþgal kuvvetlerine karþý fetvaya imza atmýþtýr. Millî Mücadele ruhunun oluþmasýna katkýlarýndan dolayý Ankara’ya davet edilmiþ ve ilk meclisin özel oturumunda takdirlerle karþýlanmýþ olduðu meclis zabýtlarýnda mevcuttur.

9- Merhum Üstadýmýz Said Nursî, henüz hayatta iken mânevî mülâhazalarla kabrinin gizli kalmasýný vasiyet ettiði bilinmektedir. Kader-i Ýlâhî de öyle tecellî etmiþtir. Bu mevzuun çeþitli vesilelerle dile getirilmesinin uygun olmadýðý kanaatindeyiz.

Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygýyla arz ederiz.

 

Talebeleri:

Mustafa Sungur - Mehmet Fýrýncý

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...