Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Doktorlar, gençlerin aþýrý alkol tüketerek hafýzalarýna yýllarca zarar verebilecekleri uyarýsýnda bulundu.

 

12 yaþýndaki çocuklarýn bile alkolizm tedavisi gördüðü uyarýlarý yapýldýðý bir zamanda, bilim adamlarý, alkol tüketen gençlerde 20’li yaþlarýna gelmeden önemli bozulmalar görüldüðünü ortaya koydu.

 

Aþýrý alkol tüketmenin, beynin geliþmesindeki kritik aþamaya müdahale ettiði ve bu sorunun yaþla daha da kötüleþtiði halihazýrda biliniyor.

 

Araþtýrmacýlardan Thomas Heffernan yaptýðý açýklamada, "gençlerde aþýrý alkolün ve içki alemlerinin, beyinde günlük hafýzayý destekleyen bölüme zarar verdiðine dair kanýt bulunduðunu" söyledi.

 

Heffernan, bu gençlerin hafýzalarýna zarar vermekle kalmadýklarýný, ayrýca bu durumun, gençlerin beyinleri geliþme safhasýnda olduðu sürece gelecek için de sorun oluþturacaðýný belirtti.

 

Northumbria ve Keele üniversiteleri tarafýndan denekler üzerinde yapýlan bu araþtýrmanýn sunumu, Ýngiliz Psikolojik Derneði konferansýnda yapýldý. Araþtýrmada incelenen deneklerin, beynin geliþme safhasýnda bulunduðu 17 ile 19 yaþ arasýnda olduklarý bildirildi.

 

Hürriyet - 05.04.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...