Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Duvara asýlacak fotoðraf

 

 

 

BUNDAN tam bir yýl önce, 4 Nisan günü bir yazý yazmýþtým. Bir gün önceki Hürriyet’in manþetinde...

 

BUNDAN tam bir yýl önce, 4 Nisan günü bir yazý yazmýþtým. Bir gün önceki Hürriyet’in manþetinde, Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan olarak çalýþmasýný gösteren bir fotoðraf yayýnlanmýþtý.

 

O fotoðraf çok etkileyiciydi.

 

O gün, "Keþke bütün siyasiler odalarýnýn duvarýna bu fotoðrafý asýp her gün ona baksalar" diye geçirmiþtim.

 

Dün Anayasa Mahkemesi’nin kararýný dinlerken o fotoðraf yine aklýma geldi.

 

Ayný fotoðraf bugün yine manþetimizde.

 

O yazýyý, elbette partinin kapatýlmasýyla deðil, yolsuzluklarla ilgili yazmýþtým.

 

Hálá ayný görüþümü muhafaza ediyorum.

 

Dünkü kararý dinlerken aklýmdan neler geçti, bütün samimiyetimle yazýyorum.

 

Hálá ayný düþüncedeyim. Bu ülkede siyaset yapan, yapmak isteyen herkes, Anayasa Mahkemesi üyelerinin o etkileyici fotoðrafýný duvarlarýna asmalý.

 

Ancaaak...

 

Sanmayýn ki, AKP davasýnýn kabul edilmesinden dolayý mutluyum.

 

Hayýr, hiç mutlu deðilim. Üstelik çok endiþeliyim.

 

Refah Partisi davasý açýldýðýnda da mutlu deðildim ve bunu o günlerde açýk açýk yazmýþtým.

 

Ben, Kürt partilerinin kapatýlmasýný da içime sindiremiyorum.

 

Öyleyse Anayasa Mahkemesi’nin bu davayý, hem de oybirliðiyle kabul ettiðini öðrendiðim zaman ne hissettim?

 

* * *

 

Üzüldüm...

 

Ama üzüntümü dengeleyecek baþka þeyler düþündüm.

 

Bir:

 

Mahkemenin davayý kabul etmesi, AKP’nin kesinlikle kapatýlacaðý anlamýna gelmiyor.

 

Kapatmaya karar verebilir. Aksi bir karar da verebilir.

 

Veya 5’e 6 karar alýr, ama yeni yasa gereði AKP kapatýlamaz.

 

Þu an için kanaatlerimiz, tahminlerimiz veya "Keþke öyle olsa" gibi düþüncelerimiz olabilir, ama "Kesin þöyle olacak" gibi bir bilgimiz olamaz.

 

Ýki:

 

Ben, mahkeme üyelerinin bugünden belirlenmiþ kesin kararlarýnýn olduðuna da inanmýyorum.

 

Dava dosyasýný inceleyecekler ve ona göre karar verecekler.

 

Üç:

 

Davanýn görüþülmesi sýrasýnda ortaya konacak davranýþlarýn dava sonucunu etkileyebileceði düþüncesindeyim.

 

Dört:

 

Bu davanýn, siyasi tarihimizdeki en önemli davalardan biri olduðuna inanýyorum. Son günlerdeki geliþmelerin Türkiye’yi kötü bir noktaya doðru götürdüðü endiþesini taþýyorum.

 

* * *

 

O halde...

 

Ülkemizin selametini istiyorsak, hepimiz bu dava sürecini, sadece kendi menfaatimiz veya ideolojimize uygun deðerlendirmekten vazgeçip bu süreci nasýl ülkemizin lehine çevirebiliriz ona bakmalýyýz.

 

Daha açýk yazayým.

 

Ülkemiz tehlikeli biçimde kutuplaþmýþtýr.

 

Bu kutuplaþma bir bakýmdan çok kötüdür, ama bir bakýmdan da ilerisi için saðlam bir "mutabakatýn kurulmasý" açýsýndan mükemmel bir fýrsata çevrilebilir.

 

Baþbakan Tayyip Erdoðan, kendisini "nihai hesaplaþmaya" kýþkýrtan fanatiklere kulaðýný týkayýp bu süreci hem kendisi hem de Türkiye açýsýndan güven verici, halkýn tamamýný kucaklayýcý bir siyasetin baþlangýç vuruþu haline getirebilir.

 

Ben böyle bir yeni siyasetin mahkeme üzerinde de çok etkili olabileceðini düþünüyorum.

 

* * *

 

Baþbakan þundan emin olmalý:

 

Kendisi gibi düþünmeyen, bazý yanlýþlarýný eleþtiren herkes "darbeci" deðildir.

 

Kendisi gibi düþünmeyen, ona bazen destek verip bazý konularda eleþtiriler yönelten kiþi veya kurumlar, yanýnda görünen fanatiklerden çok daha samimidirler.

 

Kendisi, bu davanýn, 22 Temmuz’dan sonra yapýlan hatalarýn düzeltilmesi, laiklikle ilgili güven verici bir ortama dönüþtürülmesi halinde bu sözlerimin ne anlama geldiðini çok daha iyi görecek ve anlayacaktýr.

 

 

01/04/2008

Ertuðrul ÖZKÖK HÜRRÝYET

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...