Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye'de yargý iflas etmiþtir

 

 

 

Ýnsan, Allah'tan sonra hukuk ve adalete güvenir. Tarafsýz ve baðýmsýz mahkemeler, âdil hukuk adamlarý en büyük teminattýr

 

Ýnsan, Allah'tan sonra hukuk ve adalete güvenir. Tarafsýz ve baðýmsýz mahkemeler, âdil hukuk adamlarý en büyük teminattýr. Politikacýlar hatâlar iþleyebilirler, idareciler yanlýþ yapabilirler ama adalet terazisi doðru tartmaya devam ederse, devlet de varlýðýný koruyabilir. Adalet sistemi çökerse, mülkün temeli de yýkýlýr.

Türkiye'de, 27 Mayýs'tan sonra özellikle Yassýada Mahkemesi'nin yüz kýzartýcý kararýyla yargý siyasallaþmaya baþlamýþ ve özellikle kamu hukuku alanýnda tarafsýzlýðýný tamamen kaybetmiþtir. Ara rejimlerde darbeciler, savcýlarý, hâkimleri tank, top gibi kullanmýþlardýr. Türkiye'de hukuk adamlarý, ne yazýk ki darbecilerin dayatmalarýna karþý koyamamýþlardýr.

Özellikle, Anayasa hukuku, siyasî yargýlamalar ve fikir hürriyeti konularýnda, hukuk adamlarý kendi peþin siyasî ve ideolojik deðer hükümlerinden sýyrýlýp objektif ve tarafsýz karar verememiþler; pozitif hukuku tatbik görevlerini bir tarafa býrakarak jakoben ön yargýlarla vatan kurtarmaya giriþmiþlerdir.

Kýsaca, Türkiye'de yargý iflâs etmiþ ve tuz kokmuþtur.

* * *

Niyetimiz, TCK'nýn meþhur 301. maddesinde belirtilen 'Devletin yargý organlarýný aþaðýlamak' deðildir. Bilâkis, yargý organýnýn, bu tahripkâr tutum neticesinde zarar görmesinden þikâyetçiyiz. Yargýnýn, Yargýtay'ýn, Danýþtay'ýn ve Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kiþiliðine elbette saygýlýyýz. Ancak bu organlardaki bir kýsým hukuk adamýnýn, elindeki adalet terazisini eðip bükmesini eleþtiriyoruz.

Çok deðil, sadece son on yýllýk dönemde olup bitenleri deðerlendirecek olursanýz, yazdýklarýmýn doðruluðunu görürsünüz. 28 Þubat Dönemi'nde, bir siyasî parti genel baþkaný olarak sadece düþüncelerimi ifade ettiðim ve siyasî eleþtirilerde bulunduðum için hakkýmda 100'den fazla dâva açýlmýþtý. Bu dâvalarýn çoðu, illegal Batý Çalýþma Grubu Cuntasý'nýn ileri gelenlerinden zamanýn Genelkurmay II. Baþkaný Org. Çevik Bir'in savcýlara talimatýyla açýldý. Bu gerekçeyle baþvurduðum AÝHM' de bugüne kadar üç dâva kazandým.

Ayný dönemde, TBMM'de en fazla temsilcisi bulunan RP, sudan sebeplerle kapatýldý. Daha sonra yerine kurulan FP de ayný âkýbete uðratýldý. Her iki kapatýlma dâvasýnda da, Anayasa Mahkemesi, önce bu partilerin kapatýlmasýna engel teþkil eden Siyasî Partiler Kanunu'nun 101. ve 103. maddelerini iptal etmiþ, sonra bu iptal kararýna dayanarak partileri kapatma kararý vermiþti. Yani, kendi piþirmiþ, kendi yemiþti.

Geçen yýl, Cumhurbaþkaný seçimi esnasýnda '367 utancý'ný yaþamýþtýk. Anayasa Mahkemesi, hukuku bir tarafa býrakarak tümüyle siyasî bir karar verdi ve daha önce gazetelerin ilân ettiði gibi, bu kararý 9-2 aldý.

* * *

Anayasa Mahkemesi'nin Baþsavcý'nýn mahut iddianamesini kabul etmesine hiç mi hiç þaþýrmadým. Bir kýsým ayaðý yerden kesik saf aydýncýklar dýþýnda, halkýmýz da benim gibi bu neticeyi bekliyordu. Zira, bu hukukî bir karar deðil, siyasî bir karar olacaktý. Ne yazýk ki, tahminim aynen çýktý.

Aslýnda, Ýddianamenin reddi için gereken bütün sebepler mevcuttu:

- Raportör, Ýddianamenin reddi gerektiðini gerekçeli bir þekilde raporuna yazmýþtý.

- Ýddianamenin içeriðinde, lâikliðe karþý odak oluþturduðu ileri sürülen hiçbir fiil ve odaklaþma yoktu.

- Fiil diye iddia edilen beyanlar delillendirilmemiþlerdi.

- Cumhurbaþkaný'nýn önceki beyanlarýnýn suç isnadý olarak deðerlendirilmesi, baþlýbaþýna bir skandaldý.

Cumhurbaþkaný gibi devletin ve milletin baþý olan bir kiþi hakkýnda suç isnadýnda bulunulmasý dahi, iddianameyi hazýrlayanlarýn ne derece taraflý ve suiniyetli olduklarýný ortaya koyuyordu. Cumhurbaþkaný, Anayasa'nýn 105. maddesine göre, ancak vatana ihanetten dolayý TBMM üye tamsayýsýnýn dörtte üçünün vereceði kararla suçlanabilirdi. Ancak, Baþsavcý, görevini kötüye kullanarak Cumhurbaþkaný'na suç isnadýnda bulunmuþ ve Anayasa'nýn 101. maddesine göre siyasetle iliþiði olmayan Cumhurbaþkaný için 5 yýl süreyle siyaset yasaðý istemiþti.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin beþte üç çoðunluðu, bu peþin hükümlü iddianameyi kabul ederek, ne derece taraflý olduklarýný gösterdiler.

* * *

Bundan sonra cereyan edecek 'hukukî' (!) olaylarý tahmin etmek zor deðildir. Anayasa Mahkemesi, AK Parti'yi kapatma kararý verecektir. Bu arada TBMM, Siyasî Partiler Kanunu'nu deðiþtirecek ve Anayasa tâdiline gidecektir. Ancak, ayný peþin hükümlü üyeler, önce CHP'nin SPK'da deðiþiklik itirazýný haklý görerek ya da kendiliðinden bu deðiþikliði iptal edecektir. Anayasa deðiþiklik kanunu da, baþörtüsü yasaðýnda olduðu gibi, yetki gaspýyla esastan ele alýnacaktýr.

Bu hukuk skandalýnýn sonunda, ya referanduma gidilecek ya da buna da taþ konulursa erken genel seçimden baþka çözüm yolu kalmayacaktýr. Bu seçimlerden sonra da, hâlâ AK Parti'nin kapatýlmasý söz konusu olursa, yerine PAK Parti kurulur; bu defa yüzde 60'ýn üzerinde oy alarak tek baþýna iktidara gelir. CHP, parlamento dýþýnda kalýr; MHP ise AK Parti'ye destek verip vermemesine göre, ya oylarýný arttýrýr veya o da Meclis dýþýnda kalýr.

* * *

Millî iradeye dayatmada bulunanlar þu hakikati unutmasýnlar:

Millî egemenlik önünde sonunda mutlaka gerçekleþecektir.

Lâkin, bütün bu zorbalýklar milletimizin ve devletimizin sýkýntýya düþmesine sebep olacaktýr.

 

01/04/2008

Hasan Celal GÜZEL - RADÝKAL

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...