Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Teessüf ederim

 

 

 

Kapatma davasý... Bir meydan okuma... "Biz ne dersek o olur" dayatmasý haline geldi.

Beni þaþýrtan Cumhurbaþkanýnýn da, oy çokluðu ile (4'e karþý 7 ) davanýn parçasý haline getirilmesi oldu. Ne yalan söyleyeyim; bunu beklemiyordum.

Çünkü apaçýk bir Anayasa ihlali ile karþý karþýyayýz. Ne diyor Anayasa? Þöyle:

Madde 104 : " Cumhurbaþkaný Devletin baþýdýr. Bu sýfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliðini temsil eder; Anayasanýn uygulanmasýný, Devlet organlarýnýn düzenli ve uyumlu çalýþmasýný gözetir. "

Madde 105: " Cumhurbaþkanýnýn resen imzaladýðý kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargý mercilerine baþvurulamaz... Cumhurbaþkaný, vatana ihanetten dolayý, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayýsýnýn en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayýsýnýn en az dörtte üçünün vereceði kararla suçlandýrýlýr. "

O halde bunlar... 'Milletin', 'devletin' ve 'cumhuriyetin' temsilcisini yargýlamaya hazýrlanýyor.

Üstelik de, o makamda oturan Abdullah Gül'ün, sadece ve sadece, "vatana ihanet" suçlamasýyla yargýlanabileceði apaçýkken...

O zihniyetin bu kadar ileriye gidebileceðini... Bu kadar pervasýz olabileceðini tahmin etmiyordum.

Teessüf ederim!

Gelelim olayýn geneline...

Artýk hükümetten ciddi bir icraat beklemeyin. AKP bütün enerjisini bu davadan kurtulmaya harcayacak.

Niye böyle olacak? Çünkü...

Olay, 'iddianameye karþý savunma yapmaktan' ibaret olsaydý... Böyle demezdim. Çünkü o durumda partinin hukukçularý suçlamalar üstünde çalýþýr... Baþbakan ve bakanlar da iþlerine güçlerine bakardý.

Ama artýk durum farklý: Anayasa'daki açýk hükümlere raðmen Cumhurbaþkanýnýn davaya dahil edilmesi iþin rengini deðiþtiriyor...

Kapatma davasý... Bir meydan okuma... "Biz ne dersek o olur" dayatmasý haline geldi.

Bir tarafta... " Türkiye deðiþecek... Demokratikleþecek... Þeffaflaþacak... Avrupa Birliði'ne doðru ilerleyecek... Gerçekten hukuk devleti olacak... Piyasa ekonomisi derinleþecek... Çetelerden kurtulacak... " diyenler var.

Diðer tarafta ise... " Demokrasinin bu kadarý dahi fazla... Mevcut yasa devleti neyinize yetmiyor... Ne çetesi caným; onlar vatansever insanlar... Piyasayý boþ verin, en iyisi güdümlü ekonomi " diyenler yer alýyor.

Tarihin akýþý, birinci grubun, yani özgürlükçülerin kazanacaðýný gösteriyor.

Gösteriyor da, ne zaman? Þimdi mi, 5-10 yýl sonra mý?

Toplumlarýn yaþamýnda 510 yýl nedir ki; göz açýp kapayýncaya kadar geçer. Ama gelin onu bir de, an be an yaþayanlara, þu kýsa ömründe güzel günler görmek isteyenlere sorun!

 

01/04/2008

Emre AKÖZ - SABAH

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...