Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Ak Parti'yi kapatmak için 5 senaryo hazýr'

 

20 Mart 2008 Perþembe : 08:46

 

Yeni Çað gazetesi yazarý Ýsrafil Kumbasar da kapatma davasýyla ortaya atýlan beþ senaryoyu gözler önüne serdi. Ýþte o senaryolar:

 

AK Parti'nin kapanmasýna iliþkin Yargýtay Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya tarafýndan verilen iddianame Anayasa Mahkemesince dün iþleme kondu. Baþlayan dava ile birlikte pek çok senaryo da ortaya atýldý.

 

Yeni Çað gazetesi yazarý Ýsrafil Kumbasar da kapatma davasýyla ortaya atýlan beþ senaryoyu gözler önüne serdi. Ýþte o senaryolar:

 

SENARYO 1:

 

AKP’yi ‘gerçekten’ kapatmak.

 

Ýddianame, hiçbir þaibeye imkan tanýmayacak þekilde AKP’nin kapýsýna kilit vurmayý amaçlýyor.

 

Ýktidar çevrelerinin ‘hafife alma’ çabalarýna raðmen, iddianame oldukça ciddi bir þekilde hazýrlanmýþ bulunuyor.

 

Öyle ki, Refah Partisi ve Fazilet Partisi hakkýndaki iddianameler ile kýyaslanamayacak kadar, AKP’nin ‘ülkenin geleceði’ açýsýnda çok önemli bir risk oluþturduðu ve rejime karþý ‘tehdit unsuru’ haline geldiði yönünde ayrýntýlar var.

 

Anayasa Mahkemesi, jet hýzla hareket edip, 3’e karþý 8 gibi bir çoðunluk ile AKP’yi kapatacak.

 

***

 

SENARYO 2:

 

Erdoðan’a ‘yasak’ getirmek.

 

Ýddianamenin hedefinde, yalnýzca Tayyip Erdoðan’ý siyasetten men etmeye yönelik bir niyet var.

 

Bir siyasi partiden çok ‘menfaat iliþkine’ dayalý bir toplama kampý görüntüsü veren AKP’yi ayakta tutan tek güç Erdoðan’ýn karizmasý.

 

Eðer Erdoðan siyasi yasaklý hale gelirse, AKP içinde Abdüllatif Þener’in de bulunduðu ‘yeni oluþum’ projeleri aracýlýðý ile bölünerek, bir daha ‘tek baþýna’ iktidar olma þansý ortadan kaldýrýlacak.

 

Abdullah Gül’e siyasi yasak isteminin arkasýnda ise, ‘istifa’ edip AKP’nin baþýna geçmesini engelleme taktiði yatýyor.

 

***

 

SENARYO 3:

 

AKP’yi ‘baský altýnda’ tutmak.

 

Ýddianamede ayaðý yere basacak bir tek ‘somut delil’ bulunmuyor. Ýddialara konu olan bütün malzeme, ‘gazete kupürlerinden’ derlenen ve eyleme dönüþmeyen sözlerden ibaret.

 

Maksat, AKP’yi baský altýna alýp yerel seçimler öncesinde ‘baþörtüsü’, ‘Ýmam Hatip Okullarý’ ve ‘Kuran kurslarýna’ taleplerini karþýlamaya yönelik adýmlar atmasýnýn önüne geçebilmek.

 

Bir takým güçler, ‘açýðý’ bulunmayan bir iktidar ile uðraþmak yerine, her an ‘kapatýlma korkusu’ yaþayan AKP’yi daha rahat kullanabileceklerinin hesabýný yapmaya baþladý.

 

***

 

SENARYO 4:

 

‘AKP deðirmenine’ su taþýmak.

 

‘Ekonomik’ kriz dalgasý ve ‘baþ örtüsü’ meselesinin çýkmaza sürüklenmesi yüzünden, AKP ciddi oranda oy kaybetmeye baþladý.

 

‘Baskýn’ bir karar ile yerel seçimleri önümüzdeki yaz aylarýna almayý planlayan AKP, özellikle Güneydoðu’da ‘DTP’nin elinde’ bulunan belediyeleri ele geçirmeye çalýþacak.

Bunun ülke bütünlüðü için ‘faydalý’ olacaðý inancýna kapýlan bazý güçler, AKP’yi bir dönem daha iktidarda tutmaya çalýþýyorlar.

 

Kapatma davasýnýn yaratacaðý ‘ters tepki’, bir kez daha AKP’nin topraðýna ‘bereket’ ekecek.

 

***

 

SENARYO 5:

 

Rantiyecilere ‘fýrsat’ saðlamak.

 

‘Piyasalarda olumsuz tesir’ býrakýr endiþesi ile mesai saatinin bitimine yakýn Anayasa Mahkemesi’ne sunulan iddianamenin, üyelerden önce ilgisiz kiþilerin eline geçmesi, perde arkasýnda ‘rantiye hesaplarý’ bulunduðuna dair kuþkularý daha da artýrdý.

14 Mart tarihinden bir iki hafta önce, etkili ve yetkili makamlarda bulunan bazý kiþilerin, hisse senetlerini elden çýkardýklarý, vadeli hesaplarýný bozdurup ‘Euro’ paketlemeye baþladýðý söylentileri, inþallah sadece bir ‘komplo teorisinden’ ibarettir.

Tabii ki, ‘paranýn yönünü’ takip edenler, perde arkasýný aralayacaktýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...