Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mâneviyât erenlerinden Osman Nûri Topbaþ, ÝUR VI. Kültür Haftasý Konferanslarýnýn II. Gününde “Rahmân’ýn Kullarý” Adlý Bir Sohbet Yaptý...

 

Rahman’ýn Kullarýnýn Vasýflarý:

 

Ø Devamlý tefekkür, þükür ve niyaz halinde olmalarý

 

Ø Mütevazý olmalarý, tekebbürden uzak durmalarý

 

Ø Câhillerin sataþmalarýna aynýyla cevap vermemeleri

 

Ø Gecenin bir bölümünü ve seher vakitlerini istiðfâr ve ibâdetle geçirmeleri

 

Ø Harcamada ne müsrif ne de cimri deðil; orta yol üzere olmalarý

 

Ø Zinadan uzak durmalarý, âile hayatýna önem vermeleri

 

Ø Yalan þahitlik etmemeleri, gereksiz ve faydasýz iþlerden uzak durmalarý

 

Ø Daima Cenâb-ý Hakk’a dua ve niyaz üzere olmalarý

 

 

 

ÝUR VI. Kültür Haftasý’nýn 2. gününün misafir konuþmacýsý, gönül dünyamýzýn mimarlarýndan Muhterem Osman Nûri Topbaþ Hocamýz idi. Peygamberimiz’in dünyaya teþrifleri münâsebetiyle Altýnoluk Dergisi tarafýndan hazýrlanan bir sinevizyon gösterisinin ardýndan ÝUR Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün okuduðu Kur’ân-i Kerîm tilâveti ile baþlayan sohbeti, yaklaþýk 1200 kiþi takip etti. Bu yýl üçüncü kez Üniversitemizi þereflendirerk, “Kur’an’da Rahmân’ýn Kullarý” ismini taþýyan bir sohbet yapan Hocamýz, gönüllerimizin pasýný silerek bizleri manevî bir atmosfere taþýdý.

 

Tefekkür ve þükrün ehemmiyeti üzerinde durup Kur’an’ýn mu‘cizevî özellik ve güzelliklerinden söz ederek konuþmasýna baþlayan Muhterem Osman Topbaþ Hocamýz, kalplerin ancak Allah’ý anarak huzur bulacaðýný ve dolayýsýyla filtre edilmiþ bir kalbe sahip olmak gerektiðini; bunun da ancak diðer bütün ilahlarýn kalpten çýkarýlmasý ve yerine sadece Allah’ýn zikri ve tefekkürünün yerleþtirilmesiyle mümkün olacaðýný söyledi. Esasen bunun da, “Aman Yâ Rabbî“ diyerek Cenâb-ý Hakk’a karþý acziyet içerisinde olabilmek ve “ma‘rifetullah”ýn sýrrýna erebilmekle saðlanabileceðini ifade etti. Ne var ki burada esas olanýn “enâniyet” duygusuna kapýlmamak olduðunu aksi takdirde Bel‘âm b. Bâðûra misalinde olduðu gibi âkibetin hüsran olabileceðini de ilave etti. Bunun için ise, tahditli bir zamaný ifade eden dünyada, kulun en fazla üzerinde titremesi gereken hususlardan birinin, “son nefes”te îman ve huzurla bu dünyadan göçebilmek olduðunu belirten Osman Hocamýz, bunun ise ancak gereði gibi Allah Teâla’dan korkmakla gerçekleþebileceðini belirtti. Bunun yaný sýra Efendimiz’in rûhâniyetine ve O’nu (s.a.v.) gerçek manada tanýmaya da ihtiyacýmýzýn bulunduðunu ifade eden Hocamýz, ashâb-ý kirâm’ýn ve Efendimiz’in eþlerinin daima rýza halini muhafaza etmelerinin, bizim için bu anlamda birer numûne-i imtisal olduðunu söyledi.

 

Rahmân’ýn Kullarýnýn Vasýflarý

 

Sohbetine giriþ mahiyetinde olan yukarýdaki ifadelerinin ardýndan Osman Topbaþ Hocaefendi, Kur’an’da “”ibâdü’r-Rahmân” diye ifadesini bulan ve sohbetinin esas konusunu teþkil eden “Rahmân’ýn Kullarý”nýn vasýflarýný ayrý ayrý ele aldý. Buna göre Rahmân’ýn kullarýnýn ilk ve önemli vasýflarýndan birinin, tevâzu sahibi olmak ve kibirden uzak durmak olduðunu söyleyen Hocamýz, ikinci vasfýn ise, yine bununla irtibatlý olarak câhillerin sataþmalarýna cevap vermemeleri olduðunu ifade etti. Peygamber Efendimiz’in Mekke’nin Fethi sýrasýnda Mekke’ye girerken asla bir gurur ve kibir içresinde olmadýðýný bilakis gayet mütevâzý davrandýðýný, bunun da Rahmân’ýn kullarý olan bizler için önemli örnek teþkil ettiðini belirtti. Bu itibarla Peygamberimiz’in sade ve mütevazý hayatýný bilmenin son derece önemli olduðunu da ayrýca vurguladý.

 

 

 

“Sen câhiller karþýsýnda kitap gibi sesiz ol”

 

Rahman’ýn kullarýnýn yukarýda zikri geçen vasýflarýnýn, Mevlânâ’nýn “Sen câhiller karþýsýnda kitap gibi sesiz ol” sözünde çok güzel ifadesini bulduðunu söyleyen Osman Hocamýz, buna göre Rahmân’ýn kullarýnýn, týpký bir toprak gibi mütevâzý olmalarý, feyizli ve duyuþ sahibi bir konuma ulaþmalarý gerektiðini, böylece kâinattaki ilahî tecellileri hissedebileceklerinin altýný çizdi.

 

 

 

“Gece ibâdete kalkmak, günahkâr bir kiþiye aðýr gelir”

 

Osman Topbaþ Hocaefendi daha sonra Rahmân’ýn kullarýnýn Kur’an’da anlatýlan bir diðer önemli vasfýnýn, seher vakitlerini uyanýk olarak idrak etmek olduðunu söyledi ve bunun da Kur’an’da, “el-müstaðfirîne bi’l-eshâr” diye ifadesini bulduðunu belirtti. Bunun için geceyi sadece uykuya mahkum etmemenin önemli olduðunu, gecenin bir bölümünde Cenâb-ý Hakk’a zikirle yakarýþta bulunarak elde edilen pozitif enerjiyi gündüze yaymak gerektiðini söyledi. Böylece kalbimize bir duyuþ halinin geleceðini belirterek, tasavvuf büyüklerinden Bâyezîd-i Bistamî’nin “Geceler gündüz olmadan, bana hiç bir þey fetholunmadý” sözünün ardýndan Hasan-ý Basrî ile Ýbrahim b. Ethem’in, günah ile gece ibadetine kalkamama hali arasýnda irtibat kuran þu çarpýcý sözlerine yer verdi:

 

“Gece ibâdete kalkmak, günahkâr bir kiþiye aðýr gelir” (Hasan-ý Basrî)

 

“Gündüz isyan etme ki gece O (c.c.) seni huzuruna durdursun” (Ýbrahim b. Ethem)

 

Bu itibarla Osman Hocamýz, Rahmân’ýn kullarýnýn geceleri kýyâm ve secde halinde olduklarýný, seher vakitlerinde ise tevbe-i istiðfârda bulunduklarýný Kur’an’ýn ifade ettiðini de ayrýca ilave etti.

 

Ne cimri ne müsrif, orta yollu harcama!

 

Rahmân’ýn kullarýnýn Kur’an’daki bir diðer vasfýnýn ise, harcamalarýnda “orta yol”u tutturmak olduðunu söyleyen Osman Topbaþ Hocaefendi, bunun yegâne yolunun ise, paraya tamahkârlýk göstermemekten geçtiðini ifade etti. Burada da en güzel örneðimizin Efendimiz ile Onun rýhle-i tedrîsinde yetiþmiþ olan sahâbe-i kirâmýn tutumu olduðunu söyleyen Osman Hocamýz, ayný zamanda kazancýn ve lokmanýn helâl olmasýnýn da burada çok mühim bir unsur olduðunu ifade etti. Bu itibarla büyüklerin, “aðza giren ve çýkana dikkat edin” tenbihinde bulunduklarýný da vurgulamadan geçmedi.

 

Rahmân’ýn kullarýnýn diðer önemli vasýflarýnýn ise zina etmemek, yalancý þahitlikte bulunmamak ve daima bir dua ve niyaz üzere olmak olduðunu Kur’an’dan naklen anlatan Osman Topbaþ Hocamýz, sohbetine, Cenâb’ý Hakk’ýn bizleri de Rahmân’ýn kullarý arasýna katmasý ve muhabbetimizi artýrmasý duasýyla son vermiþtir.

 

Islam University Rotterdam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...