Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslam Hukuku Uzmaný Prof. Dr. Osman Öztürk ÝUR'de: “Sosyal Ýliþkilerde Ýslami Ölçüler (Âdab-ý Muaþeret)”

 

Ø “Koalisyon kültürü”ne deðil Milli ve Ýslami Edebe muhtacýz

 

Ø Medeni Geliþme Edepte Derinleþmeye Baðlýdýr

 

Ø Rotterdam Ýslam Üniversitesi, adab-ý muaþereti öðretecek önemli bir kurumdur

 

18 Mart Pazar günü 14.00’da Prof. Dr. Osman Öztürk Hocamýz “Sosyal Ýliþkilerde Ýslami Ölçüler (Âdab-ý Muaþeret)” baþlýklý önemli bir konferans verdi. Çanakkale Zafer’ inin seneyi devriyesi olduðundan dolayý, bu günün daha önemli olduðunu ve Çanakkaleyi anlamak için müslümanýn hayat felsefesini iyi anlamamýzýn gerektiðini ifade ederek sözlerine baþlayan Prof. Dr. Osman Öztürk Hocamýz, böyle faliyelerin bu gurbet diyarýnda devam etmesinin önemini vurguladý.

 

Milli Edep

 

Günümüzde; “beþerî münasebetler“ “sosyal iliþliler” , “insan iliþkilerinde davranýþ teknikleri” gibi isimlerle anýlan bu mühim konunun milli kültür dünyamýzdaki adýnýn “adâb-ý muâþeret” olduðunu tanýmlayan Öztürk, sosyal davranýþlarýn saðlýklý olabilmesi için, milli kültürün gerçekten “milli” olmasý gerektiðini, o milletin dini de o kültür içerisinde layýk olduðu yeri almasý gerektiðini böylece insanýn kendisi ile ve çevresi ile münasebetlerinde problem kalmayacaðýný açýkladý.

 

 

 

Ülkemizdeki beþeri münasebetlerin, milli kültür ve deðerlerinden mahrûmiyet sebebiyle bir “koalisyon kültürü” üzerine oturduðunu, karma kültür deðerleri üzerine oturan sosyal münasebetlerin ise, saðlýklý biçimde devam etmesinin mümkin olmadýðýný, nitekim bu konunun Türkiye’ nin temel problemlerinin baþýnda yer aldýðýna iþaret eden Öztürk, insanýmýzýn “selam” dan baþlayan sýkýntýsýnýn, “kelâm” la yani söz ve konuþma ile artarak devam etmekte olduðuna dikkati çekti.

 

Medeni Geliþme Edepte Derinleþmeye Baðlýdýr

 

Sosyal münasebetlerdeki geliþmiþliðin aslýnda medeniyette geliþmiþliðin göstergesi olduðunu, bunun getirdiði uzlaþma, kaynaþma, toplumsal barýþ da iþin bir diðer mühim cephesini oluþturduðunu beyan eden hocamýz, medeni toplumun temel unsurunun hukuk olduðunu, teknoloji olmadýðýný ve medeniyetimizin hukuka dayandýðýný ifade etti. Büyük bir medeniyetin vârisleri olan bizler, reddi miras ettiðimizden beri, varlýk içinde yokluk çekiyor, servetinden haberi olmayanlarýn el açmasý gibi, insanlýðýn temel deðerlerinden mahrum olanlardan insanlýk dersi alýyoruz.

 

 

 

Prof. Dr. Osman Öztürk Hocamýz, Avrupada adab-ý Muaþeret üzerine bir sürü müessese kurulsa ancak kafi geleceðini, Rotterdam Ýslam Üniversitesinin bu açýdan çok ehemmiyetli olduðunu, dinini bilen insanlarýn tabiatýyla edepli olacaðýný vurgulayarak konuþmasýna son verdi.

 

Islam University Rotterdam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...