Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Paris Din Ýþleri Muþaviri Prof. Dr. Omer Faruk Harman: "Avrupa’da Müslüman Gayr-i Müslim Ýliþkileri önem arz ediyor"

 

Ø Avrupalý Müslüman’ýn Diyalog Seviyesi çok önemlidir.

 

Ø Karþýlaþtýðýmýz pek çok gayr-ý Müslime Ýslamý anlatabilmemiz için kendi dinimizi çok iyi öðrenmeliyiz.

 

Ø Batýda din tekrar yükselen deðerdir.

 

Ø Din ve Dil iki önemli husustur. Bunun için de IUR gibi kurumlara görev düþmektedir.

 

Batýlý araþtýrmacýlar ve din adamlarý Peygamber Efendimizi peþin hükümlerle yargýlamýþlardýr.

 

Bu hususta biz onlardan çok daha objektifiz. Kendilerini zemmetmek istesek yine kendi kitaplarýnda peygamberler hakkýndaki sözler yeterlidir.

 

Ali Bardakoðlu Hocamýz ile Katolik Baþpikoposla görüþtük, Baþpiskopos önceden Türk denildiðinde Müslüman anlaþýlýrdý. Müslüman kelimesi yerine Türk denilirdi. Þimdi ise Müslüman denince Kuzey Afrikalý anlaþýlýyor. Dolayýsýyla onlarýn yaptýklarý ve yaþadýklarý islamiyet gibi algýlanmaya baþlanmýþtýr. Onlarýn ise durumlarý maalesef çok düþük düzeydedir.

 

 

 

Evangelist Tehlike

 

Batý halký Katolik ve Protestan anlayýþýndan uzaklaþarak Evangelist ve Seküler ortama kaymaktadýr. Bunlarýn gittiði yol ise dünyayý medeniyetler çatýþmasýna götürmektir. Bu durumu dengeleyecek tek güç ise bizim dinimiz islamiettir. Bu sebeple müslümanlar avrupa ve dünya için hayati önem arz etmektedirler.

 

 

 

Avrupalý Müslümanýn Diyalog Seviyesi

 

 

 

Gayri müslimlerle iliþkimizi ortaya koyabilmek için bazý hususlara çok dikkat etmemiz gerekmektedir:

 

 

 

1- Onlarýn bize bakýþ açýsýný tespit etmeliyiz.

 

Batý kendine rakip gördüðü islamý savaþla yok etmeðe çalýþtý. Bunda baþarýlý olamayýnca 12. yy.dan itibaren Batý Üniversitelerinde Arap-Ýslam kürsüleri kuruldu. Rober Kekton Kuran’ý latinceye çevirdi. Tamamen yanlýþlarla dolu olan bu kitap 5 asýr hep islamý hatalý tanýttý.

 

Bununla beraber islam hakkýnda olumlu düþüncede olanlar da yok deðildir. Bir hatýramý nakledeyim: Istanbul Sant Antoan Kilisesinde Bazetti S. “Eski Ahit Kriterlerine Göre Muhammed’in Peygamberliði” konulu bir konferans verdi. Bu konferansta Bazetti, “Muhammed peygamberlik kriterlerini kendisinde toplamýþtýr. Bunu çevresindeki Araplardan almýþ olamazdý” dedi. Bu sözü duyan Demre metropoliti “bizim durumumuz ne olacak ?” deyince toplantý ona cevap verilmeden bitirildi.

 

 

 

2- Kendi inancýmýzý iyi bilmeliyiz.

 

Karþýlaþtýðýmýz pek çok gayr-ý Müslime islamý anlatabilmemiz için kendi dinimizi çok iyi öðrenmeliyiz. Batýda din tekrar yükselen deðerdir. Ýnsanlar dini merak ediyorlar.

 

Bu sebeple çok okumamýz gerekiyor.

 

Bu arada diyaloga da önem vermeliyiz. Ben diyalogdan yanayým. Ýslamý diyalog olmadan nasýl anlatabiliriz. Bir kilisede konferans veren papaza Ýncildeki bir çeliþkiden bahsettim. O ise cevap yerine ‘Kuran’da da çeliþki var’ dedi. ‘Kuran’da Meryem için Harunun kýzkardeþidir deniyor. Halbuki Meryemin bir erkek kardeþi yoktu. Bu çeliþkidir’ dedi. Ben de ona konuyu açýkladým. Þimdi diyalog olmasa ona nasýl açýklama yapabilecektim? O sebeple diyalog günümüzde çok önemlidir.

 

 

 

3- Dinimizi anlatan müesseseler ve materyaller hazýrlamalýyýz

 

Batýda islamý anlatan kitaplarýn yüzde 90’ý oryantalistlerin yalan yanlýþ tanýtýldýðý kitaplardýr. Yarýn Allah bize bunun hesabýný sormayacak mýdýr ? Buralarda islamý öðrenmek isteyenler hangi kaynaklardan istifade edecekler? Buralara islamý anlatmak için Mehdi- Mesih mi gelecektir?

 

Kitapçýlardaki bu kabil 100 kitabýn yanýna 100 doðru kitap koymadýkça ne kendimiz düzeliriz ne buradaki insanlara karþý vazifemizi yapmýþ oluruz.

 

Hamidulah’ýn Peygamberimizin Hayatýný tenkide mahal býrakmayacak þekilde anlattýðý “Ýslam Peygamberi” kitabý raflarda yok. Bu þartlarda iþimizin çok zor olduðu aþikardýr.

 

Ayrýca çalýþmalarýmýz yalnýzca kitap yazmakla kalmamalýdýr. Film, dizi, TV programlarý, tiyatrolar vs. Ýle hizmet etmeliyiz.

 

Avrupalý müslümanlar olarak Peygamber Efendimizi çok seviyoruz. Ama özeleþtiri yaparsak acaba O da bizi seviyor mudur ? O’na layýk bir ümmet olabiliyor muyuz? Buna çok önem vermeliyiz.

 

 

 

4- D-D (2D) halledilmeli

 

 

 

Din ve Dil iki önemli husutur. Dini bilen dili bilmiyor, dili bilen dini bilmiyor. 90’lý yýllarda hem dini ilimlere çalýþan hem dilini ilerletmek üzere 10 talebeyi ayýrsaydýk þimdi elimizde yetiþmiþ 10 dinamik elemanýmýz olurdu. Ama vakit geçmiþ deðil bu iþlere bir yerden baþlamak ve býkmadan devam ettirmek zorundayýz.

 

Bu açýdan Rotterdam Ýslam Üniversitesi baþta olmak üzere Avrupa’daki tüm Ýslami müesseselerde islamý anlatacak insanlar yetiþtirerek bu sorunu halletmeye çalýþan herkesi tebrik ediyorum.

 

 

Islam University Rotterdam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...