Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sayýn Demirel’in basýna yansýyan yorumlarýnda genç kýzlarýn örtünmelerini ‘þeriat özlemi’ olarak tanýmlýyor. Bu söylem sayýn Demirel’in gerçek tespiti mi, yoksa hükümeti zor durumda býrakmak için ortaya attýðý bir argüman mý? Cevabý bilemiyorum ama buradan hareketle gençlerin dindar olma hakkýný ve toplumsal dirençleri konuþmak istiyorum.

 

 

Korku kültürünün etkisinden kurtulamayan Türkiye, çeþitli korkularý nedeniyle birçok hakký engelliyor. Dine bakýþta bu çerçevede deðiþiyor.

 

Korkularýn bir insanýn hayatýna hâkim olmasý saðlýklý bir durum deðildir. Çünkü o kiþi bu korkularý nedeniyle tüm zihinsel ve yaþamsal gücünü savunmaya odaklý yaþar.

 

Diyelim ki bu kiþi ormanda ilerliyor. Elinde silahlý var. Bu kiþi korkunun esiri olduðundan en küçük bir ses duyduðunda elindeki silahý oraya boþaltabilir.

 

Korku ile yaþayan kiþi en büyük kötülüðü kendine yapar. Hep gergindir. Bütün hayat enerjisini belirsizliði gidermek için kullanýr.

 

Nasýl karanlýk korkuyu beslerse, gizlilik, belirsizlik, bilgisizlikte ayný þekilde sosyal korkularý besler. Kiþide hep savunma duygusu uyandýrýr.

 

Karanlýk için nasýl ýþýk gerekiyorsa, toplumun aydýnlanmasý için de kapalý toplumdan açýk topluma geçmek gerekir. Ýletiþimsizlik yerine açýk iletiþim ve diyalog gerekir.

 

Üniversite öðrencisi bir genç özgür tercihi ile dindar olmak isterse karþýlaþacaðý tepkiler þunlardýr:

 

Birincisi, ortalama bir aile hemen bir dini gruba katýldýðýný düþünür.

 

“Benim annemde çok dindardý. Dedem müftü idi” gibi kliþe sözler söylenmeye baþlanýr. 50 yaþýna gelince dini yaþamanýn doðru olacaðýný telkin ederler.

 

Ýkincisi, “Bu çocuk aklýný kaybetti” diyerek doktora götürürler.

 

Üçüncüsü, kurulu düzende sistemin onun önünü týkayacaðý iddiasý ile aydýn despotizmi karþýsýna gelir. O genci engelleyeceðini söyler. Ýkna odalarý bunun en çarpýcý bir örneðidir. Bunlarla o gencin dindarlaþma sürecine siyasi anlamlar yüklenir.Otoriter yönetim heveslilerinin tercih ettiði bir korkutma yöntemidir.

 

Þu soru hiç sorulmaz: “Bir genç neden dine yönelme ihtiyacý hisseder?”

 

Bir genç üç nedenle dine yönelir. Yaþadýðý iliþkiler ve çevresi onu mutlu etmiyordur. Sahte dostluklar ve ‘cancanlý’ hayatýn zevklerinin anlamsýzlýðý ve aldatýcý olduðunu görmüþtür. Ýçtenlik, doðruluk, duygusal paylaþým ihtiyacý onu ahlaki kavramlarý araþtýrmaya yöneltmiþtir. Seks ve paranýn kutsallaþtýðý, gönüllerin boþaldýðý hayat tarzý ona çekici gelmiyordur!

 

Ýkinci neden, sosyal ideallere sahip olma arzusudur. Güçlünün zayýfý ezdiði, yoksulun, zayýfýn ikinci plana atýldýðý bir ortamda idealist amaçlar için bir düþünce ve ahlak sistemi olarak dine yönelir.

 

Yukarýda sözü edilen iki þýk, iyi, doðru ve gerçeði arama arzusu ile yakýndan ilgilidir. Önüne iyi arkadaþ ve dost çevre çýkarsa radikalliðe yönelmezler.

 

Üçüncü neden ise aile ve mahalle baskýsýdýr. Yetiþtiði çevre ve aile dini deðerleri yüceltiyordur. Modelleme ile dine yönelme olur.

 

Aile etkisi ile dine yönelen genç, buna sevgi ile benimseyerek deðil de korku ve baský ile yönelmiþse ergenlikle birlikte ters role girer. Yahut zevk seçeneklerini deneme meraký ve heyecaný ile ailenin yaþamýna ters düþer. Evden kaçar. Kendisine ilgi gösterene açýk olur. Bir baþka seçenek ise, dýþý dindar ama içi lâkayt kiþiliklerin ortaya çýkmasýdýr.

 

Kýz çocuðunu Ýmam-Hatip Lisesine gönderen annelere sorarsanýz size verecekleri cevaplar aþaðý yukarý aynýdýr: “Ortam kötü.”

 

Kent yaþamýnýn ve modernizm in uyuþturucu, eðlence, kadýn ticareti tuzaklarýndan ve kötü örneklerden korkan aileler kýzlarýnýn dini bir eðitim almasýný bunun için isterler.

 

Aslýnda çözümde sorunun içerisinde gizlidir!

 

Anne babalar kendi dindarlýk anlayýþlarýný çocuklara telkin ederken ayný yaþlarda kendilerinin neler yaþadýklarýný çoðu defa unuturlar.

 

Genç evini, ailesini ve onlarýn savunduðu deðerleri seviyorsa aile bu sevgi ve sýcaklýðý çocuðuna verebildiyse onun haylazlýk ve yaramazlýklarýný sapkýnlýk olarak algýlamamalýdýr. Onaylamadýðý durumlar olduðunda bunu belli eder ama rehberlikten vazgeçmez. Ancak anne baba iyi ve güzeli baský ile çocuðuna kazandýrmaya çalýþýrsa, bu yöntem hatasý nedeniyle benimsemesini istediði deðerlere karþýt çocuklar yetiþtirir.

 

Çeþitli korkularla çocuklarýnýn dine yönelmesinden rahatsýz olan veya tam tersi zorla dindar olmasýný isteyen aileler günümüzün psikolojik dinamiklerini iyi analiz etmelidirler.

 

Gençler eskisi gibi saf deðiller artýk! Sözünde duran, ilkeli, çalýþkan, çocuklarýna sevgi ve þefkati esirgemeyen, içinde sevgi olan disiplini verebilen anne babayý çok iyi anlayabiliyorlar.

 

Eðer yetiþkinler olarak gençlere model olamýyorsak, bunun suçlusu neden gençler olsun ki!

 

Modernizm adý altýnda karýsýný aldatan çiftler, çocuklarýn dindarlaþmasýna kendileri sebep oluyorlar.

 

Modernleþme adý altýnda rant peþinde koþan, sosyal sorumluluk taþýmayan, özü sözü bir olmayan sahte modernler gençleri ancak menfaatleri ile kendilerine baðlayabilirler.

 

Ýnsani deðerlerin ve insan olmanýn güzelliðini arayan gençlere, ya iyi örnek olalým veya temeli olmayan çeþitli korkularýn etkisi ile onlarýn önünü týkamayalým!

 

Unutmayalým! Kuvvetli fikirler insaný susturur, kuvvetli inançlar insaný baðlar!

 

Dindar bir mühendis mi bir toplum için daha faydalýdýr, yoksa dindar bir cahil mi? Gençlerin önünü keserken bir daha düþünelim! Bu defa hiç olmazsa, aklýmýz korkularýmýzýn önüne geçsin!

 

Sayýn Demirel’i, ömrü demokrasi mücadelesi içerisinde geçmiþ bir kimse olarak bilirdik. Fakat bugün hükümeti yýkabileceði alan olan, genç üniversite öðrencilerinin özgürlüðü olarak deðerlendirilmesi gereken türban meselesini kendisi siyasallaþtýrarak kaos oluþturmaya çalýþýyor. Sayýn Demirel bu tavrýyla dindar olmak isteyen gençlerin hakkýna tecavüz ediyor.

 

Sayýn Demirel’e demokrasi mücadelesinin ciddi bir tutarlýlýk ve fikir namusu gerektirdiðini, halkýnýn beklentilerinden uzak kalarak, konjonktüre göre pragmatist davrananlarýn milletin gönlünde iyi hatýrlanmayacaðý uyarýsýný yapalým.

 

Ve topraðýn altýnýn da olduðunu hatýrlatalým!

 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

13.03.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...