Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þarap hafýza düþmaný çýktý

Alkolü teþvik etmek için özellikle saðlýkçýlar yoluyla yapýlan 'Bir bardak þarap kalbe iyi geliyor' türündeki haberlere en güzel cevap bilim adamlarýndan geldi

 

 

Genellikle iki kadeh içmenin saðlýða yararlý olduðu nu ileri sürenlere karþý Alman bilim adamlarý 'Hafýzanýzý kaybetmek istemiyorsanýz þaraptan uzak durun' uyarýsýnda bulundu. Bilim adamlarý þarap ve alkolün beynin hafýza ve yön bulma ile ilgili olan "hipokampus" kýsmýnda hasar yaptýðýný tespit ederek þarabýn da diðer alkoller gibi hafýzayý yok ettiðine dikkat çekti.

 

Alkol üreticileri ve yandaþlarý tarafýndan 'Az içildiðinde kýrmýzý þarap ilaç gibidir. Yaþlýlarý gençleþtirir, hastalarý iyileþtirir' þeklindeki haberler medyada sýk sýk yer alýr. Kan dolaþýmýndan, kandaki kötü kolesterolü azaltmasýna, iyi kolesterolü de yükseltmesine, koroner kalp hastalýklarýna yakalanma riskini azaltmasýna kadar yararlarýndan bahsedilir. Kansere karþý vücudu korumasý yanýnda ömrü uzattýðý bile ileri sürülen þarabýn, bir ölüme çare olmadýðý dile getirilir. Ancak bilimsel çalýþmalar her türlü alkolün insan saðlýðý için zararlý olduðunu ortaya koyuyor. Hürriyet Gazetesi, Alman bilim adamlarýnýn yaptýðý ve Bild gazetesinde yer alan araþtýrmayý birinci sayfasýndan dün okuyucularýna duyurdu. Buna göre þarap, beynin hafýza ve yön bulma ile ilgili olan "hipokampus" kýsmýnda hasar yapýyor ve hafýzayý yok ediyor. Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrma ise her gün az da olsa þarap ya da bira içmenin baðýrsak kanserine yakalanma riskini artýrdýðýný tespitine ulaþta. Kanser Araþtýrma Enstitüsünden Profesör Tim Key ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, günde 2 büyük kadeh þarap ya da 2 bardak bira içmenin baðýrsak kanserine yakalanma riskini yaklaþýk yüzde 25 artýrdýðýný gösterdi. Her gün bir kadeh þarap ya da bir bardak bira içenlerinse hastalýða yakalanma riskinin yüzde 10 arttýðý tespit edildi.

 

ZAMAN

 

 

19.Mart.2008 17:04:53

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...