Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kapatmanýn faturasý ne kadar?

 

Siyasî istikrarýn bozulacaðý yönündeki endiþelere küresel piyasalardaki olumsuz hava da eklenince Türk ekonomisi 'kara pazartesi' yaþadý. Türkiye'nin borcu sadece dün 5 milyar dolar yükseldi. Davanýn faturasý bakýn ne kadar oldu?

18 Mart 2008 09:39

Borsadaki þirketlerin deðeri, dünkü dalgalanmalar nedeniyle bir günde 17 milyar dolar birden düþtü. Faiz ve kur artýþý da Türkiye'nin yýllýk borcunu 5 milyar dolar yükseltti.

 

Dýþ piyasalarda global dalgalanmanýn þiddetini artýrmasý, içeride ise davanýn yol açtýðý belirsizlik ortamý Türkiye ekonomisine 22 milyar dolar civarýnda fatura çýkarttý. Bu kaybýn 17 milyar dolarý borsada yaþanýrken faiz ve kurlardaki artýþ Türkiye'nin borç stokunun 5 milyar dolar yükselmesine neden oldu. Sonuçta Türkiye ekonomisi, ìkara pazartesi"yi 22 milyar küçülerek atlattý.

 

YARISI DIÞ KAYNAKLI

 

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý tarafýndan AK Parti'nin kapatýlmasý yönünde cuma günü açýlan davanýn en belirgin etkisi borsada hissedildi. Borsa dün günü yüzde 7,5 kayýpla kapattý. Buna göre, cuma günü borsada iþlem gören þirketlerin hisse deðeri 217 milyar dolarken, pazartesi günü borsa kapandýðýnda þirketlerin toplam deðeri 200 milyar dolara düþtü. Borsa uzmanlarý, 17 milyar dolarlýk bu faturanýn yarýsýnýn davadan kaynaklandýðýný, diðer yarýsýnýn ise dýþ konjonktürün aþýrý bozulmasý nedeniyle oluþtuðunu ifade ettiler.

 

KUR VE FAÝZ ARTTI

 

Öte yandan, dün yine iç ve dýþ kaynaklý olumsuz þartlar hem döviz kurlarýný hem de faizleri yükseltti. Cuma günü Hazine iç borçlanma senetlerinin gösterge niteliðindeki bileþik faizleri yüzde 17.77 seviyesinde bulunken, dün bu faizler önce yüzde 18.63'ü gördü, daha sonra da yüzde 18.37'ye geriledi. Merkez Bankasý faizlerinin yüzde 15.25 oldu dikkate alýndýðýnda, 3 puaný aþkýn bu fark, risk artýþýnýn düzeyini ortaya koydu. Cuma gününü 1.23'ten kapatan dolar kuru, dün en yüksek 1.2755'e kadar çýktý. Ancak daha sonra tepki alýmlarýyla 1.2635'e geriledi. Euro da önce 2.050'ye çýkmasýna karþýn günü 1.99'dan kapattý.

 

1 MÝLYAR DOLAR DÖVÝZ ÇIKTI

 

Kara pazartesinin Türkiye ekonomisine etkisi büyük ölçüde borsada yaþanýrken, kur ve faizlerde çok büyük artýþ yaþanmamasý faturayý küçülttü. Bununla birlikte, yapýlan hesaplamalara göre kur ve faizlerdeki artýþýn Türkiye'nin genel devlet brüt borç stokuna etkisi yýllýk bazda yaklaþýk 5 milyar dolarý buldu. Bunun 3 milyar dolarý faiz artýþý, 2 milyar dolarý da kur artýþýndan kaynaklandý. Ancak borç stokundaki bu artýþ, birebir bir günlük etkiyi ifade etmiyor. Dün piyasalarda yaþanan olumsuz geliþmeler Türkiye'den yaklaþýk 1 milyar dolarlýk da döviz çýkýþýna yol açtý. Bonodan çýktýktan sonra uzun süredir gecelik borçlanmada bekleyen yabancý yatýrýmcýlar, dün 900 milyon dolarýn biraz üzerinde döviz satýn aldý. Uzmanlar, dolar kurunun 1.20 YTL seviyesine ulaþtýðý günden bu yana yabancý çýkýþýnýn hýzlandýðýna iþaret ederlerken kurun 1.20'den 1.26 YTL seviyesine çýkýþ sürecinde yabancýlarýn yaklaþýk 4 milyar dolar döviz satýn aldýðýný bildirdiler. Uzmanlar, iç dýþ konjonktürdeki olumsuz geliþmelerin yabancý çýkýþýný çok büyük düzeyde hýzlandýrmadýðýný, ancak giriþleri gözle görülür biçimde yavaþlattýðýný belirttiler.

 

YABANCILAR SATTI YERLÝLER ALDI

 

Öte yandan, borsada kalma yönünde eðilim gösteren yabancýlarýn dün borsada bir miktar çýkýþa geçtiði de gözlendi. Dünkü hýzlý düþüþ sýrasýnda yabancý yatýrýmcýlardan Opus 77 milyon YTL, Raymond James 94,9 milyon YTL, Morgan Stanley 50,3 milyon YTL ve HSBC de 55,7 milyon YTL'lik hisse satýþý yaptý. Buna karþýlýk Garanti Bankasý, Yapý Kredi, TEB ve AK Yatýrým'ýn alýmlarý dikkat çekti.

 

Kaynak: Bugün

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...