Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yine mübarek cuma günü, yine mesai bitimi. Yine 'acý bir haber'. Yine bir parti kapatma davasý. Anlaþýlan, 'acý haber'in bir anda piyasada, borsada paniðe yol açmasý istenmemiþ.

 

Bu seferki de diðerlerinden mahiyetçe farklý deðil. RP kapatýlmak istendiðinde birinci partiydi, yüzde 21 oy almýþtý, 6 milyon 100 bin oy ederdi. Sonra FP kapatýldý. Arkasýndan hakikaten neredeyse bütün politik varsayýmlarýný deðiþtirmek suretiyle AK Parti kuruldu. 2002 seçimlerinde yüzde 34, 2007 seçimlerinde yüzde 47 oyla iktidar oldu. Bu da kapatma davasýyla karþý karþýya gelmiþ bulunuyor.

 

Bundan üç ay önce de DTP için kapatýlma davasý açýlmýþ.

 

Bu her iki önemli partinin kapatýlmak istenmesinin anlamý nedir? Türkiye, geçen yüzyýlýn ilk çeyreðinden baþlamak üzere yaþadýðý derin iki krizi henüz aþabilmiþ deðil. Bunlardan biri din-devlet iliþkisi, din ve vicdan özgürlüðünü tümüyle içselleþtiren bir "laiklik" ile dini sadece kamusal hayattan deðil, toplumun ve bireyin neredeyse ruh dünyasýndan da kazýmaya çalýþan "laikçilik" arasýnda yaþanan kriz. Ýddianamede bir müdürün "Rahmetullahi aleyhim ecmeýyn (Allah'ýn rahmeti hepsinin üzerinde olsun)" demiþ olmasý "laikliðe aykýrý fiil" olarak gösterilmiþ. 160 sahifelik iddianamede bu ve benzeri 'suç teþkil eden ilginç deliller' var.

 

Tabii ki "baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmak istenmesi"yle ilgili düzenleme en baþa konulmuþ bir delil gibi görünüyor. Bu da son derece ilginç. Belki MHP ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) hakkýnda da iþlem yapmak gerekebilir. Çünkü baþörtüsü düzenlemesine hemen hemen ayný gerekçeler ve argümanlarla MHP de destek verdi ve 10. ile 42. maddeler Meclis'ten 411 oyla geçti. DÝB Baþkaný ve bundan önce Din Ýþleri Yüksek Kurulu, "baþörtüsünün Ýslam dininin bir gereði, dini bir vecibe olduðunu" açýkça beyan ettiler. Bir siyasi partinin kapatýlmasýna sebep teþkil eden bir fiil suç sayýlýyorsa, devletin bir kurumu tarafýndan savunulduðu zaman da suç teþkil etmeli. Suçun niteliði kurumlara göre deðiþmeyeceðinden DÝB ve MHP hakkýnda da kapatma davasý açýlmalý.

 

Ýçinden çýkamadýðýmýz ikinci büyük kriz 'Kürt sorunu'. DTP'nin de kapatýlmak istenmesi, yine geçen yüzyýldan devraldýðýmýz söz konusu derin krizin varlýðýna iþaret ediyor. Bu çizgide siyaset yapan partiler ardý arkasý kapatýlýyor.

 

Kýsa demokratik hayatýmýzda bugüne kadar kapatýlan partilerin sayýsý 26, az deðil.

 

Kapatma davasýnýn 'hukuki boyutu' ayrý bir konu. Tabii ki bu davada öne çýkacak tartýþmalar, gündeme gelecek konular hukuk tarihimizdeki hak ettikleri yeri alacak, hukukçular bu konularýn geniþ bir müzakeresini yapacak.

 

Biz þimdilik davanýn 'siyasi boyutu' üzerinde duralým.

 

Diyelim ki Anayasa Mahkemesi davayý kabul etti, hatta sonuçta AK Parti'yi kapatma kararý verdi. Pekiyi ne olacak? Olacaðý belli:

 

"Yeni bir AK Parti" kurulacak. Ve 22 Temmuz seçimlerinde yüzde 47 oy almýþ bulunan AK Parti'nin 'yeni versiyonu', hiç kimsenin þüphesi olmasýn, yüzde 57 oy alarak yine iktidara gelecek. Þu anda bile AK Parti'nin siyasi desteði yüzde 50'nin üstünde, toplumsal desteði de bundan az deðil.

 

Türkiye'nin, bölge ve dünyaya paralel olarak deðiþen toplumsal þartlarýný yeterince anlayamayanlar, baský, yasaklar veya tehditlerle, akan nehri tersine çevirebileceklerini düþünüyorlar. Böyle bir þey mümkün deðil, bundan sonra da olmayacak. AK Parti'nin iki dönem süren iktidarýnda eleþtirilecek çok taraflar var. Ama bu partiye karþý mücadele, yasal zeminde, Meclis çatýsý altýnda ve sandýkta olur.

 

27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay'ýn web sitesine düþen e-muhtýra televizyon ekranlarýna yansýdýðýnda -45 dakika sonra- üç kanalda söylediðim þuydu: Bir siyasi partiyi cezalandýrma yetkisi sadece ve sadece seçmenin yetkisindedir, seçmen de cezasýný -veya ödülünü- sandýkta verir. 27 Nisan muhtýrasý nasýl AK Parti'yi yüzde 47'lere çýkardýysa, bu kapatma davasý da yüzde 57'ye çýkartabilir. Ha AK Parti, ha Yeni AK Parti, hiç fark etmez. Türkiye bir yola girmiþ bulunuyor, eskiye-geriye dönmesi mümkün deðil.

 

Ali Bulac - Zaman

17 Mart 2008, Pazartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...