Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schaeuble, Alman okullarýnda Ýslam dersi verilmesi düþünceleriyle ilgili olarak, bu dersin yurt dýþýndan getirilecek imamlar tarafýndan verilmeyeceðini söyledi.

 

Almanya Ýçiþleri Bakaný Schaeuble, Südwestrundfunk (SWR) radyosuna yaptýðý açýklamada, Ýslam dersinin Almanya’da eðitim gören öðretmenler tarafýndan verilmesi gerektiðini belirterek, 'Herhangi bir yerden imam ithal etmeyeceðiz' dedi.

 

Öðretmenlerin eðitimi ve öðretilecek konularýn hazýrlanmasýnýn zaman alacaðýný ifade eden Schaeuble, 'okullarda Ýslam dersi verilmesine 5, 10 ya da 20 yýl içinde mi baþlanacaðý?' sorusuna, 'Daha çok 5 yýl olacaðýna inanýyorum' þeklinde yanýt verdi.

 

Almanya’da yaþayan Müslümanlar arasýnda bu ders konusunda da çok farklý görüþlerin olduðunu kaydeden Schaeuble, 'Tabii ki, Alman toplumunda da büyük çekinceler var' diye konuþtu.

 

Öte yandan, Süddeutsche Zeitung’a açýklama yapan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Baþkaný Erwin Huber, camilerin büyüklükleri ve iç mekan þekilleri açýsýndan 'bir güç gösterisi sergilememeleri' gerektiðini söyledi.

 

Huber, insanlarýn namaz için bir araya gelmelerini genelde memnuniyetle karþýladýðýný, ancak dini mekanlarýn çevreye yapýsal uyumunun þart olduðunu kaydetti.

 

Bavyera Eyaleti Baþbakaný Günther Beckstein da, camilerin, bulunduklarý çevreye uygun olmalarý gerektiðini belirterek, Ingolstadt ve Fürth kentlerindeki camileri 'güzel örnekler' olarak gösterdi.

 

Beckstein, 'Barýþçý Müslümanlarýn ülkemizde de camilerde namaz kýlmalarýný istiyoruz. Camileri sadece arka avlularda bulunmamalý' dedi.

 

Gazetenin haberinde, Schaeuble baþkanlýðýnda 13 Martta Berlin’de düzenlenen 3. Ýslam Konferansýnda, Müslümanlarýn Alman toplumuna daha iyi bir þekilde uyumunun saðlanmasý için arka avlularda mescitler kurulmasý yerine yeni camilerin kurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðý bildirildi.

 

Hürriyet - 17.03.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...