Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kutan: Kaygý verici bir geliþme

 

Ankara - Saadet Partisi Genel Baþkaný Recai Kutan, "AK Partinin kapatýlmasý ile ilgili açýlmýþ bulunan dava, parlamenter demokratik sistem açýsýndan son derece kaygý verici bir geliþmedir" dedi.

 

Kutan, Parti Genel Merkezi'nde yaptýðý açýklamada, AK Parti hakkýndaki davayý duymalarýnýn ardýndan konuya önem addetmeleri nedeniyle Baþkanlýk Divanýný acilen topladýðýný söyledi.

 

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarý olduðuna iþaret eden Kutan, herhangi bir siyasi partiyi birtakým deðerlendirme ve yorumlarla "kapatma tehdidi altýnda" bulundurmanýn demokrasinin geliþip serpilmesine, güçlenmesine engel olma anlamýna geldiðini ifade etti.

 

AK Partinin kapatýlmasýna iliþkin açýlan davayý "parlamenter demokratik sistem açýsýndan kaygý verici bir geliþme" olarak deðerlendiren Kutan, þunlarý kaydetti:

 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik oligarþinin egemen olduðu, keyfi uygulamalarýn yapýldýðý, basit ve ilkel bir devlet deðil, çaðdaþ bir hukuk devletidir. Çaðdaþ hukuk devletlerinin en temel vasfý olan milli irade üzerinde hiç bir vesayet veya ipotek kabul etmeme ilkesi, tüm kurum ve kuruluþlarýn özenle korumasý gereken en temel deðerdir.

 

Bu dava ile bir yandan ülkemizin imajý ciddi bir þekilde zedelenecek, öte yandan zaten çok hassas dengelerle ayakta durmaya çalýþan ekonomik yapý daha da zayýflayarak istikrarsýzlýða hýzla yuvarlanabilecektir."

 

Kutan, Saadet Partisi olarak tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluþlarýný, aydýnlarý demokrasiye sahip çýkmaya davet ederek, milli iradenin tecelli yeri olan TBMM'nin de derhal toplanýp bu soruna kalýcý çözümler üretmesini beklediðini sözlerine ekledi.

 

http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=news&id=69108

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...