Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kavanoz ve 2 Fincan Kahve:

 

Ne zaman hayatýnda bazý þeyler taþýnamaz hale gelirse, ne zaman 24 saat kýsa gelmeye baþlarsa, o zaman mayonez kavanozu ve 2 Fincan Kahveyi hatýrlayýnýz!

 

Bir gün bir Felsefe profesörü, elinde birkaç kutu olduðu halde derse gelir. Ders baþladýðýnda, hiçbir þey söylemeden, önüne büyükçe bir mayonez kavanozunu alýr ve aðzýna kadar tenis toplarý ile doldurur. Ve öðrencilere kavanozun dolup dolmadýðýný sorar;

Öðrenciler ittifakla kavanozun dolduðunu ifade ederler. Bu sefer profesör önündeki kutulardan bir tanesinden aldýðý çakýl taþlarýný, çalkalayarak kavanoza döker, böylece çakýl taþlarý kayarak, tenis toplarýnýn aralarýndaki boþluklarý doldurur. Ve öðrencilere tekrar kavanozun dolup dolmadýðýný sorar, onlar da 'evet' doldu derler, profesör bu defa masanýn üzerindeki diðer kutuyu eline alýr ve içindeki kumu yavaþça kavanoza döker.

Tabii Ki kumlar da çakýl taþlarýnýn aralarýndaki boþluklarý doldurur.

Ve tekrar öðrencilere kavanozun dolup dolmadýðýný sorar, Öðrenciler de koro halinde 'evet' derler.

 

Bu sefer profesör masanýn altýnda hazýr bekleyen 2 fincan kahveyi alýr ve kavanoza boþaltýr, Kahve de kumlarýn arasýnda kalan boþluklarý doldurur. Öðrenciler gülerler!

Profesör öðrencilerin gülüþünü destekleyerek 'eveet' Diyerek;

Ben 'Bu kavanozun sizin hayatýnýzý simgelediðini ifade etmeye çalýþtým ' Der.

Þöyle ki; Bu tenis toplarý hayatýnýzdaki önemli þeylerdir; aileniz, çocuklarýnýz, sýhhatiniz, arkadaþlarýnýz ve sizin için önemli olan þeylerdir.

 

Diðer þeyleri kaybetseniz de, bu önemli þeyler kalýr ve hayatýnýzý doldurur.

O çakýl taþlarý ise daha az önemli olan diðer þeylerdir; iþiniz,

eviniz, arabanýz vs.

 

Kum ise diðer ufak tefek þeylerdir.

 

'Þayet Kavanoza önce kum doldurursanýz...' diye, anlatmaya devam eder, 'çakýl taþlarýna Ve özellikle de tenis toplarýna (yeterli) yer kalmaz.

 

Ayný þey hayatýmýz için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek þeylere harcar, israf ederseniz, önemli þeyler için vakit kalmayacaktýr.

 

 

Dikkatinizi mutluluðunuz için önem arz Eden þeylere çevirin. Çocuklarýnýzla oynayýn. Saðlýðýnýza dikkat edin. Eþinizle yemeðe çýkýn. Evinizin ihtiyaçlarýný karþýlayýn. Öncelikle tenis toplarýný kavanoza yerleþtirin. Öncelikleri, sýralamayý iyi bilin . Gerisi hep kumdur.

 

 

Bu Ara Bir öðrenci sorar; 'Peki, O iki fincan kahve nedir?'

Profesör gülerek: 'Bu soruyu bekliyordum, Hayatýnýz ne Kadar dolu olursa olsun, her zaman dostlarýnýz ve sevdiklerinizle bir fincan Kahve içecek kadar yer vardýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...