Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Armagedoncular

 

ABD’de milyonlarca müntesibi olan Evanjelikler, Mesih’in iniþini bekliyor. Ýsrail’in kuruluþu, dünyadaki Yahudilerin Ýsrail’de toplanmasý ve çevredeki Deccal (Müslüman) güçlerinin tasfiyesini saðlayacak büyük savaþýn, bu süreci yakýnlaþtýracaðýna inanýyorlar.

 

 

 

 

Bu açýdan Ýsrail devletinin her türlü tehlikeye karþý korunmasý ve her gün biraz daha güçlendirilmesi için Ýsrail’e kayýtsýz þartsýz destek vermek “dinî bir vecibe”dir. En azýndan ABD’deki milyonlarca Hýristiyan için bu böyledir; Avrupa’nýn Ýsrail’e verdiði desteðin gerekçesi baþkadýr.

 

 

Herkes ABD’nin Ýsrail’e neden bu karþýlýksýz desteði verdiðini merak eder ve aslýnda deklare edilmiþ uluslararasý hukuk, ahlaki norm ve geçerli teamüller açýsýndan rasyonel, inandýrýcý bir izah bulamaz. Hiç kuþkusuz Amerikan devletinin bekasýný ve geleceðini düþünen güçler (WASP), kendi çýkarlarýný esas alan silah ve petrol þirketleri, karteller, lobiler siyasette aðýrlýklarýný hissettiriyorlar. Ama Evanjeliklerin etkisi bugün her zamankinden daha çoktur, etkileyicidir ve belki de hepsinden daha öndedir.

 

 

Bu dinî doktrin bir “dehþet senaryosu”na dayanýr, gerçekleþmesi halinde akacak kan “atýn sýrtýný kaplayacak” ve sadece bu inançta olanlar “göðe yükselip Tanrý’nýn saðýnda olup bitenleri seyredecek”. Jerry Falwell, bunun “insanlýk tarihini sona erdirecek” ve nihai kurtuluþu saðlayacak bir mukadderat olduðunu söylüyor. Hýristiyan sað politikacýlar ve bu inançta olanlara göre, “Ýsrail Tanrý’nýn bir emridir”. (Bkz. Grace Hallsell, Tanrýyý Kýyamete Zorlamak, çev. M. Acar-H. Özmen, Kim Yayýnlarý, Ankara, 2002) Reagan, “Armagedon’u yaþayacak nesil biz olabiliriz.” demiþti. Bu inanç, buna inanmayanlarýn kitlesel imhasýný öngörür (Türbülasyon) ve Virgine papazý McLean’a göre, “Kitab-ý Mukaddes’teki kehanet gereði Türbülasyon Holokost’tan daha yýkýcý olacaktýr”. Bu inanca dikkat çekmek ne paranoya ne halüsinasyondur, olaylarýn bu doktrine göre vuku bulmasý durumunda, milyonlarca insan hayatýný kaybedecektir. Tarihte beþeriyet ve özellikle bölgede yaþayan Müslümanlar, hiç böylesine dehþet verici bir tehditle karþý karþýya kalmamýþlardý; bunun bir “fanatizm” olduðunu düþünebilirsiniz, ama “Tanrý’yý kýyamete zorlamak” için Armagedon’da yýkýcý bir savaþtan baþka þeye inanmayan Hýristiyanlarýn sayýsý az deðil ve bugün bunlar yönetimde olanca aðýrlýklarýyla geliþmeleri etkilemektedir.

 

 

Batý’da artýk bu tehlikenin farkýna varan insanlarýn sayýsý giderek artýyor. ABD’nin sabýk baþkaný Carter (15 Aðustos 2006), þunlarý diyor: “Fundamentalistlerin Tanrý’yla eþsiz iliþkileri var. Düþündükleri her neyse Tanrý’nýn da böyle düþündüðünü sanýyorlar. Buradan hareketle madem onlarýn düþündükleri ve söyledikleri aslýnda Tanrý’ya aittir; o zaman buna karþý çýkan herkes yanýlgý içindedir, çünkü Tanrý’ya karþý gelmiþtir. Dolayýsýyla onlara karþý gelenler aþaðýlýktýr, kesin olarak sapkýnlýk içindedir ve dünyada böyle düþünmeyen kim varsa aslýnda ikinci sýnýf insandýr ve hayatlarý deðersizdir. Bir baþka önemli nokta da þudur; kim kendileri gibi düþünmüyorsa o kiþilerle oturup görüþülemez, konuþulamaz, zira bu görüþme baþlý baþýna zaten adil olamaz, çünkü karþý çýkanlarla fundamentalistler elbette fundamentalistlere göre eþit deðillerdir. Ýþte bu hükümetin öncekilerden bir diðer kesin ayrýlýþ noktasý da budur. Bunlar kendileri gibi düþünmeyenlerle oturup konuþmak istemiyorlar, müzakere etmiyorlar. Ben bu tür þeylerden endiþe duyuyorum.” (Der Spiegel’in Carter’le yaptýðý konuþma için bkz. www.bilgihikmet.com)

 

 

Ýsrailli politikacýlar, generaller ve Yahudi lobisi, neoconlarýn bu inancýndan azami surette yararlanmaya bakýyorlar. Yahudi oryantalist Bernard Lewis de bunlardan biridir. Lewis gibi rasyonel düþünen, bilgiyi akademik/bilimsel yöntemlerle elde eden ve sonu Yahudilerin yýkýmýna da sebep olacak birinin böyle bir doktrine inanmasý için aklýný ekmek peynirle yemiþ olmasý lazým. Elbette ilerlemiþ yaþýna raðmen Lewis’in aklý baþýndadýr. Sadece “zamirinde baþka þeyler” yatmaktadýr.

 

Ali Bulaç tarafýndan yazýlan bu makale, 30 Aðustos 2006 Çarþamba günü yayýnlanan Zaman Gazetesindeki köþe yazýsýdýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...