Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

T.C.

BAÞBAKANLIK

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI

 

Sayý : 41

Konu: Açýklama

28.02.2008

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan desteklenen Konulu Hadis Projesi hakkýnda son günlerde baþta BBC olmak üzere Batý’da ve ülkemiz medyasýnda çýkan haberler üzerine aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasýna lüzum görülmüþtür.

Ülkemizde din eðitimi ve hizmeti veren çevrelerde, Hz. Peygamber’in vermek istediði mesajýn sade ve anlaþýlýr bir dil ile sunulduðu yetkin bir esere ihtiyaç bulunduðu çeþitli vesilelerle dile getirilmektedir. Bu çerçevede Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý Yayýn Kurulu somut ve kapsamlý bir adým atmýþ ve “Konulu Hadis Projesi” ismiyle özgün bir çalýþma baþlatmýþtýr.

Hadis Projesinde, 7 Bilim Kurulu Üyesi, 10 veri hazýrlama ve kontrol görevlisi ve farklý Ýlahiyat Fakültelerinde Hadis alanýnda görev yapan 85 akademisyen yazar olarak çalýþmaktadýr.

Hadis alanýnda uzmanlaþan akademisyenler tarafýndan, Hz. Peygamber’in mesajýnýn, günümüz insanýna anlayabileceði bir dil ile sunulmasýnýn hedeflendiði çalýþmada, tarihsel süreç içerisinde rivayetler üzerine yapýlan yorumlar dikkate alýnmakta; yanlýþ anlamalar söz konusu ise tashih yoluna gidilmekte; ancak güncel deðer taþýmayan mesele ve yorumlara yer verilmemektedir.

Konunun iþleniþinde, hadislerin ayet ve hadis bütünlüðü içersinde izahý yoluna gidilmekte; hadisler deðerlendirilirken temel dini metinlerin birbirleriyle olan irtibatý ve metinler arasý iç bütünlük dikkate alýnmakta; özellikle Kur’an-Hadis birlikteliði metne yansýtýlmaktadýr. Hadisler yorumlanýrken, klasik hadis kaynaklarýnýn yanýnda, Ýslam kültüründe ortaya çýkan þerhler, erken dönem tefsir, fýkýh, kelâm, siyer-meðâzî vb. literatürden yararlanýlmaktadýr.

Ýslam geleneðinin kendine özgü anlama ve yorumlama metodolojisinin esas alýndýðý çalýþmada, rivayetlerin güncel düþünce ve bilimsel verilerle ilgileri kurulmakta; ancak bugünün algýsýyla geçmiþi tasavvur etmekten ya da aþýrý yorumlardan sakýnýlmaktadýr.

Belirtilen amaç ve yöntemle sürdürülen bu çalýþmanýn, ‘reform’, ‘revizyon’ veya ‘devrim’ gibi nitelendirmelerle tanýmlanmasý yanlýþtýr. Öyle anlaþýlýyor ki, bu yanlýþlýk Müslümanlýðý ve Ýslam dünyasýndaki bilimsel dinamizmi Hýristiyanlýðýn tarihi ve kültür hafýzasýyla tanýmlamadan kaynaklanmaktadýr. Dolayýsýyla yerli ve yabancý medya organlarýnda Konulu Hadis Projesiyle ilgili olarak ileri sürülen “hadislerin ayýklanmasý”, “hadislerin ýlýmlý Ýslam çerçevesinde yorumlanmasý”, “Siyasetle iliþkilendirilmesi”, “Bir yabancýnýn danýþman olarak takdimi”, “hadis alanýnda reform yapýlmasý”, “hadislerin 21. yüzyýla uyumlu hale getirilmesi”, “Ýslam’ýn teolojik temellerinde deðiþikliðe gidilmesi” gibi asýlsýz ve mesnetsiz iddialarýn öne çýkarýlmasý Baþkanlýðýmýzca teessürle karþýlanmýþtýr. Bu tür haberlerde ifadesini bulan düþünceler söz konusu projenin maksat ve muhtevasýna tamamen zýt olduðu gibi, ülkemiz ve dünya Müslümanlarý nazarýnda da olumsuz kanaatlere yol açacaktýr.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz, týpký tarihte yapýldýðý gibi, Hz. Peygamber’in mesajýna hayatiyet kazandýrmayý ve insanlýðýn her gün biraz daha ihtiyacýný hissettiði bu kutlu öðretiyi onlara en doðru biçimde ulaþtýrmayý hedeflemektedir. Bu maksat ve düþüncelerle baþlanan Konulu Hadis Projesi, ülkemizin muhtelif Ýlahiyat fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenler tarafýndan yürütülmektedir ve önemli bir mesafe de kaydedilmiþtir. Tamamen özgün, akademik ve bilimsel nitelikte olan ve Baþkanlýðýmýzca iç ve dýþ siyasetten baðýmsýz olarak yürütülen bu Hadis Projesinin Hz. Peygamberin evrensel mesajýný 21. yüzyýla taþýmada önemli bir adým olacaðýna inanmaktayýz.

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

 

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI

Link to comment
Share on other sites

Dinde reform deðil hadisleri anlama çabasý

 

 

DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, (DÝB) Ýslam'ýn Kuran'dan sonra en önemli bilgi kaynaðý olarak kabul edilen ve anlamý "Hz. Muhammed'in sözleri veya onun fiil ve onaylarýnýn sözle ifadesi" olarak kabul edilen hadisleri konu alan "Konulu Hadis Tasnif Projesi"ni 2008 yýlýnda tamamlayacak.

 

Hürriyet'in "Hadisten kadýna þiddet atýlacak" ve "Ýþte o hadisler" baþlýklarýyla duyurduðu, Baþkanlýðýn "Peygamberimizin çaðýmýza mesajlarý" adýný verdiði projede, bin baþlýk altýnda 100 bin hadis arasýnda seçilen onbinlerce hadis açýklamalarýyla tasnif ediliyor. Projenin sonunda, Hz. Muhammed'e ait olduðu kesin olarak reddedilen, ancak halk Ýslam'ýnda kendine yer bulan hadisler kapsam dýþý kalacak. Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu, bu çalýþmayý 'Ýslam'da reform' diye yorumlayan Ýngiliz The Guardian ve Financial Times gazetelerine yanýt verdi. Bardakoðlu, hac çalýþmalarý için Suudi Arabistan'a hareketinden önce þöyle konuþtu: "Yürüttüðümüz bir çalýþmayý anlayamadan 'Ýslam'da reform' diye yazdýlar. Bazý hadislerin yeniden yazýlmasý veya ayýklanmasý olarak algýladýlar. Bu son derece yanlýþtýr. Ýslamda reform diye bir þey söz konusu olamaz. Yapýlan hadisleri daha iyi anlama çalýþmasýdýr."

 

 

29 Þubat 2008

Hürriyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...