Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Danimarkalý gençlerden 'Özür dileriz Muhammed (sas)' hareketi

Danimarka gazetelerinin ifade özgürlüðü dayanýþmasý adý altýnda hakaret karikatürlerini tekrar basmasýna tepki gösteren bir grup üniversiteli genç, internette 'Özür dileriz Muhammed (sas)' adlý bir grup kurdu.

 

14 günde 10 bin üyeye ulaþmayý hedefleyen grubun amacý, Danimarka toplumunda herkesin hakaret karikatürlerini basan gazetelerle ayný görüþte olmadýðýný ilan etmek. Facebook'ta oluþturulan grubun temel felsefesi, "Ýfade özgürlüðünün sýnýrsýz olduðunu göstermek için baþkalarýnýn inancýna saldýrmak ve aþaðýlamak gerekmiyor". 'Özür dileriz Muhammed (sas)' grubunun kurucusu Anders Bötter, hareketi karikatürlerin tekrar basýlmasýna tepki olarak baþlattýklarýný belirterek, "Karikatürler ilk kez yayýnlandýðýnda Danimarkalý olmanýn utancýný yaþadým. Yurtdýþýnda yaþayan arkadaþlarýmdan özür dilemek için oldukça çaba sarf ettim. Karikatürler tekrar yayýnlanýnca artýk sadece özür dilemenin yeterli olmadýðýný görüp, facebook'ta grup kurmaya karar verdim." dedi. Amaçlarýnýn 14 günde 10 bin üyeye ulaþmak olduðuna dikkat çeken Anders Bötter, "Birçok Danimarkalý, karikatürlerin gereksiz ve hakaret anlamý taþýdýðýna inanýyor. Müslümanlarýn büyük tepkisini çeken bu karikatürlere karþý bizim de tepkimizi ortaya koymamýz gerekir." diye konuþtu.

 

Anders Bötter'in facebook'ta kurduðu grup kýsa sürede 1000 üyeye ulaþýrken, Danimarka basýnýnýn da dikkatini çekti. Aralarýnda karikatür krizini ateþleyen Jyllands Posten olmak üzere birçok gazete Bötter'in 'onurlu' davranýþýný haber yaptý.

 

30 Eylül 2005'te Jyllands Posten gazetesinde yayýnlanan ve Ýslam dünyasý ile Danimarka arasýnda krize yol açan karikatürler, çizerlerinden Kurt Westergaard'a suikast planlarýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan Danimarka basýný tarafýndan yeniden yayýnlanmýþtý.

 

 

15.02.2008

Hasan Cücük Kopenhag

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...