Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Uðurluluk var uðursuzluk yoktur

AHMED ÞAHÝN

Bazý komþularý fal baktýrýyorlarmýþ. Falda, falanda ve filanda uðursuzluk vardýr, uzak durun, diye tembihte bulunuyorlarmýþ.

 

Halbuki kendilerinin onlardan uzak kalmasýna imkan yokmuþ, bize sorduklarý þuymuþ:

 

– Bazý insanlarda, bazý yýldýzlarda, kuþlarda ve hayvanlarda.. uðursuzluk olur mu? Olursa insana zarar verir mi?

 

Efendim, önce bu konuya ait temel hükmü arz edeyim. Sonra bu temel hükümden siz cevabýnýzý bulup çýkarýn. Doðrusu bu olsa gerektir.

 

Bu konuda kaide þudur:

 

- Ýslâm’da tefe’ül vardýr, teþe’üm yoktur.

 

- Ne demek mi tefe’ül ile teþe’üm?

 

- Arz edeyim.

 

Tefe’ül: Herhangi bir þeyden uður çýkarmak, hayra yormak, iyiliðe iþaretler bulmak...

 

Bunda isabet etmese de, hayra yorduðu þeylerden bu mânâlar gerçekte çýkmasa da bir mahzur olmaz. Çünkü sonuç kötü deðil, iyidir. Ýyiliðe sebep olmakta mahzur söz konusu olmaz.

 

Teþe’üme gelince: O, bunun tam aksinedir. Yani herhangi bir þeyden uðursuzluk mânâsý çýkarmak, ziyan geleceðini vehmetmek, kötülük ulaþacaðýný zannetmek... Evhamý büyütüp her türlü kötülüklere zemin hazýrlayacaðýný iddia ederek korku ve endiþe meydana getirmek...

 

Böyle bir düþünce hem caiz deðildir. Hem de hiçbir þeyin yaratýlýþýnda böyle bir uðursuzluk ve kötülük söz konusu olmaz. Allah (cc) hiçbir þeyin içine uðursuzluk koyarak yaratmamýþtýr.

 

Tefe’ül ile teþe’üme þöyle bir misal de verebiliriz:

 

Yolda giderken önünüzden geçen bir kediyi görünce,

 

- Peygamberimiz, kediyi severdi, inþaallah yolumuzda uður vardýr, diye tefe’ül etmekte bir mahzur olmaz.

 

Ama bunu kötüye yorumlayarak:

 

- Eyvah, kedi geçti, kim bilir ne uðursuzluk gelecek baþýmýza!. diye evham etmek caiz olmaz. Çünkü bu bir teþe’üm’dür. Teþe’üm ise caiz deðildir.

 

Ormanda giderken önünden tilki geçerse kötülüðe, tavþan geçerse iyiliðe yoranlar olur. Her ikisinin de gerçekle bir ilgisi bulunmadýðý halde iyiliðe yormakta mahzur olmaz, kötülüðe yorum yapmak caiz deðildir. Fayda yoktur.

 

Nitekim damda güvercin ötmesinde hayýr olabilir, diye düþünmekte mahzur olmadýðý halde, baykuþ ötmesinde uðursuzluk olduðuna inanmakta hem mahzur var, hem de günah... Çünkü baykuþun ötmesi ne bir þerre vesile olabilir, ne de bir hayra. Hayýr da, þer de doðrudan doðruya Yaratýcý’nýn tasarrufundadýr. Takdirindedir. Kuþlar, kurtlar ne hayrý bilir, ne de þerri. O idrak, insana mahsustur.

 

Birisi der ki:

 

- Ben Aiþe validemizden duydum. Dedi ki:

 

“Atta, kadýnda, silahta uðursuzluk vardýr!”

 

“Dinleyenlerden biri bunu pek sýhhatli bir iþitme olarak görmez de gidip Aiþe validemize bizzat sorar:

 

- Valide, sen, atta, kadýnda, silahta uðursuzluk vardýr, dedin mi?

 

Aiþe validemiz hemen yanlýþý düzeltir ve der ki:

 

- Kim nakletmiþse yanlýþ nakletmiþ. Sözün baþýný duymamýþ. Ben dedim ki:

 

- Yahudiler derler ki; atta, kadýnda, silahta uðursuzluk vardýr. Ýslâm’da uðursuzluk yoktur.

 

Ne hayýrdýr, ne þer; bir kuþ öttü hepsi o kadar

 

Kuþlardan kötülük iþareti çýkaranlardan biri, gölgesinde oturduðu aðacýn baþýnda bir kuþ ötünce ansýzýn ayaða fýrlayýp söylenmiþ:

 

- Hayýrdýr inþaallah!

 

Durumu gören Ýbni Abbas Hazretleri tebessüm etmiþ:

 

- Ne hayýrdýr, ne þer. Bir kuþ öttü hepsi o kadar, demiþ.

 

Böylece bir kuþun ötüþünden, uçuþundan, dama konuþundan uðursuzluk çýkarmanýn yersizliðini ifade etmiþ.

 

Bu gibi olaylarda tefekkür sahibi Müslümanlar, uðursuzluk adýna deðil de, varlýklarýn kendilerine göre zikir ve tesbihte bulunmalarý mânâsýna bakar. Bu anlayýþla düþünür varlýklarýn durumlarýný.

 

 

Ailem Dergisi

Sayý: 118

Bölüm: Dini bilgiler

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...