Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

1 Yahudi 100 Müslüman'dan daha güçlü

 

 

Dünyada yalnýzca 14 milyon Yahudi var, Kuzey ve Güney Amerika'da yedi milyon, Asya'da beþ milyon, Avrupa'da iki milyon ve Afrika'da 100,000 kiþi. Tek bir Yahudi’ye 100 tane Müslüman düþmektedir. Buna raðmen Yahudiler tüm Müslümanlarýn toplamýndan yüz kez daha güçlüdürler.

 

Nedenini hiç merak ettiniz mi?

Tüm zamanlarýn en etkin bilim adamý ve Time dergisi tarafýndan " Yüzyýl'ýn Adamý " seçilen Albert Einstein bir Yahudi’ydi. Psikanalizin babasý Sigmund Freud bir Yahudi’ydi.

Karl Marx, Paul Samuelson ve Milton Friedman da öyle. Ýþte size ürettikleriyle tüm insanlýða zenginlik katmýþ olan Yahudilerden bazýlarý:

Benjamin Rubin insanlýða aþý iðnesini verdi.

Jonas Salk ilk çocuk felci aþýsýný geliþtirdi.

Albert Sabin çocuk felci aþýsýný daha da geliþtirdi.

Gertrude Elion lösemiye karþý ilacý verdi.

Baruch Blumberg Hepatit B aþýsýný geliþtirdi.

Paul Ehrlich frengiye karþý bir tedavi buldu. (cinsel temasla bulaþan bir hastalýk).

Elie Metchnikoff bulaþýcý hastalýklarla ilgili çalýþmalarýyla Nobel ödülü kazandý.

Bernard Katz nöromüsküler iletiþim ( kas -sinir sistemi arasý iletiþim ) alanýnda Nobel ödülü kazandý.

Andrew Schally endokrinoloji ( metabolik sistem rahatsýzlýklarý, diabet, hipertiroid )

Aaaron Beck Cognitive Terapi (akli bozukluklarý depresyon ve fobi tedavilerinde kullanýlan psikoterapi

yöntemi) geliþtirdi.

Gregory Pincus ilk doðum kontrol hapýný geliþtirdi.

Gerald Wald insan gözü hakkýndaki bilgilerimizi geliþtirerek Nobel ödülü kazandý.

Stanley Cohen embriyoloji ( embriyon ve geliþimi çalýþmalarý ) dalýnda Nobel aldý.

Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yarattý.

Müslümanlar da dahil tüm hastalar Yahudilerin bu buluþlarýndan yararlanýyor, saðlýðýna kavuþuyor.

Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ýþýklarýný, Benno Strauss pazlanmaz çeliði, Isador Kisse sesli filmleri, Emile Berliner telefon mikrofonunu ve Charles Ginsburg videotape kayýt makinesini geliþtirdi.

Stanley Mezor ilk mikro-iþlem çipini icat etti.

Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliþtirdi.

 

Son 105 yýlda 14 milyon Yahudi bilim dalýnda

100’ün üzerinde Nobel ödülü kazanýrken, 1,4 milyar Müslüman yalnýzca üç Nobel kazandý. Neden Yahudiler bu kadar güçlü?

Yahudi inancýna baðlý ünlü yatýrýmcýlar:

Ralph Lauren ( Polo ), Levi Strauss ( Levi's Jeans ), Howard Schultz ( Starbuck's ), Sergei Brin ( Google ), Michael Dell ( Dell Bilgisayar), Larry Ellison (Oracle ), Donna Karan ( DKNY), Irv Robbins ( Baskins & Robbins ) ve Bill Rosenberg ( Dunkin Dougnuts ).

Yale Üniversitesi'nin Baþkaný Richard Levin bir Yahudi’dir.

Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner, Jerry Lewis ve Peter Falk'ýn da Yahudi olduklarýný biliyor muydunuz?

Yönetmenler ve yapýmcýlar arasýndaki Yahudiler:

Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaaron Spelling (Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), Andrew Vaina (Rambo 1 /2 / 3), Michael Mann (Starzky and Hutch ), Milos Forman (One Flew Over The Cuckoo's Nest, Amadeus), Douglas Fairbanks (TheThief of Baghdat), Ivan Reitman (Ghostbusters), Kohen Kardeþler, William Wyler.

 

William James Sidis, 250–300 lük I.Q derecesiyle dünyanýn gördüðü en parlak insandýr. Bilin bakalým

hangi dine mensuptur?

Soru: Neden Yahudiler bu kadar güçlüdür?

Cevap: Eðitim

(Sorgulayýcý, Araþtýrýcý, Yaratýcý)

Soru: Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür?

Cevap: Yanlýþ Eðitim veya Sýfýr Eðitim

(Din Eksenli, Sorgusuz, Araþtýrmasýz, Ezberci)

Gezegenimizde yaklaþýk 1 476 233 470 Müslüman yaþamaktadýr. Asya'da 1 milyar, 400 milyon Afrika'da, 44 milyon Avrupa’da ve 6 milyon Amerika kýtasýnda. Toplam dünya nüfusu içinde her beþ kiþiden biri Müslüman’dýr. Her bir Hindu'ya iki Müslüman düþmektedir, her bir Budist'e karþýlýk iki Müslüman vardýr ve her bir Yahudi'ye karþýlýk 100 adet Müslüman bulunmaktadýr.

Neden Müslümanlarýn bu kadar kalabalýða raðmen güçsüz olduklarýný hiç merak ettiniz mi?

Nedeni þudur:

Ýslam Konferansý Örgütü'nün ( OIC ) 57 üyesi ülkelerin tümünde 500 adet üniversite bulunmaktadýr ve üniversite baþýna üç milyon Müslüman düþmektedir. Sadece ABD'de 5758 üniversite vardýr. 2004 yýlýnda Shanghai Jiao Tong Üniversitesi " Dünya Üniversitelerinin Akademik Deðer Listesi" hazýrlamýþ ve ilginçtir ki Müslüman çoðunluða sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500 e giren üniversite yoktur.

 

UNDP tarafýndan toplanan verilere göre Hýristiyan dünyasýnda okuma-yazma bilenlerin oraný neredeyse % 90 ve bunlardan 15 Hýristiyan çoðunluða sahip ülkede okuma-yazma oraný % 100 dür.

 

Müslüman dünyasýnda buna çok zýt bir durum olarak bir ülkenin okuma-yazma oraný oraný yaklaþýk % 40 olup, % 100 okur-yazar oranýna sahip bir Müslüman ülke yoktur. Hýristiyan dünyasýndaki "okur-yazar" ýn % 98 i ilkokulu bitirmiþken, Müslüman dünyasýnda bu oran % 50’dir. Hýristiyan dünyadaki okur-yazarlarýn % 40 ý üniversite mezunudur ve bu oran Müslüman dünyasýnda % 2'yi geçememektedir.

Müslüman çoðunluða sahip ülkelerdeki toplam bilim adamý sayýsý 230 olup her bilim adamýna düþen Müslüman sayýsý 1 milyon kiþidir. ABD her 1 milyon Amerikalýya karþýlýk yaklaþýk 4000 bilim adamýna, Japonya 5000 bilim adamýna sahiptir.

Tüm Arap dünyasýndaki tam -zamanlý çalýþan araþtýrmacý sayýsý 35 000 kiþidir ve her bir milyon Arap nüfusa50 teknisyen düþmektedir. ( Bu sayý Hýristiyan dünyasýnda bir milyon kiþiye 1000 teknisyendir. ) Ek olarak Ýslam dünyasý gayrý safi milli hasýlasýnýn yalnýzca % 0.2 sini araþtýrma- geliþtirme bütçesi

olarak ayýrmaktayken Hýristiyan dünyasý % 5 oranýnda araþtýrma-geliþtirme fonu ayýrmaktadýr.

 

Sonuç: Ýslam dünyasý bilgi üretebilecek kapasiteden yoksundur.

1000 kiþiye düþen günlük gazete sayýsý ve bir milyon kiþiye düþen kitap çeþidi bilginin toplum içine yayýlýp yayýlmadýðýnýn iki önemli göstergesidir. Pakistan'da 1000 kiþiye 23 günlük gazete düþerken bu sayý Singapur'da 360’dýr. Ýngiltere'de her 1000 stand için 2000 çeþit kitap bulunurken, Mýsýr'da kitap çeþidi 20’dir.

 

Sonuç: Ýslam dünyasý bilgi yayýlmasýný gerçekleþtirmekte baþarýsýzdýr. Bilgi uygulamasýnýn önemli göstergelerinden biri ileri teknoloji ihracatýnýn toplam ihracat içindeki

oranýdýr.

 

Pakistan'ýn ileri teknoloji ihracatýnýn toplam ihracatýn içindeki oran % 1, Suudi Arabistan’ýn % 0.3, Kuveyt, Fas, ve Cezayir’in ayný þekilde % 0.3 tür. Singapur’da bu oran % 58'dir.

 

Sonuç: Ýslam Dünyasý bilgi uygulamasýný gerçekleþtirememektedir

Neden Müslümanlar güçsüzdür?

Çünkü bilgi üretmiyoruz.

Neden Müslümanlar güçsüzdür?

Çünkü bilgiyi yayamýyoruz.

Neden Müslümanlar güçsüzdür?

Çünkü bilgiyi uygulamýyoruz.

Ve gelecek bilgi- temelli toplumlara aittir. Ýlginçtir, OIC üyesi 57 ülkenin gayrý safi milli hâsýlalarýnýn toplamý 2 trilyon dolarýn altýndadýr. ABD, tek baþýna 12 trilyon dolar deðerinde mal ve hizmet üretmekte, Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3.8trilyon dolar ve Almanya 2.4 trilyon dolarlýk üretim yapmaktadýr. (Satýn alma gücü eþitlenerek hesaplama yapýlmýþtýr.)

Petrol zengini Suudi Arabistan, Birleþik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar hep birlikte 500 milyar dolarlýk mal ve hizmet üretmektedirler ve bunlarýn çoðu petroldür. Mal ve hizmet üretimi Ýspanya'da 1 trilyon dolarýn üzerindedir. Katolik Polonya 489 milyar dolarlýk mal ve hizmet üretimi gerçekleþmektedir. Budist Tayland 545 trilyon dolar deðerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadýr. Ýslam Dünyasýnýn gayrý safi milli hasýlasýnýn tüm dünya gayrý safi milli hasýlasý içindeki oraný hýzla azalmaktadýr.

O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür?

Cevap: Eðitim Yoksunluðu

 

Tam anlamýyla söylersek kaliteli eðitim yoksunluðu. Çok kesin biçimde söylersek akýlcý olmayan, din eksenli ve çaðdýþý eðitim.

 

 

04/01/2008, Moral Haber

 

Dr.Faruk Saleem (Pakistanlý bir bilim adamý... Yazar, Ýslamabad)

Link to comment
Share on other sites

evet gercekden güzel bir yazi, ALLAH razi olsun paylasim icin.. ben bu yazidan sunu cikartim kendime, biz müslüman olarak hem kendi dini inaclarimiza SIM SIKI baglanicaz yilmiycaz, hemde egitime daha cok deger vericez. bu sadece avrupada yasayan türk müslümanlari icin gecerli olmamali, tüm dünyadaki müminler ve türk, hint, misirli ne olursa olsun erkek kiz cocuklarimizi yetisdirmek icin kaliteli egitim almalarini saglamakdir bence. ozaman insallah 1 müslüman 100 yahudiden güclü olacakdir..
Link to comment
Share on other sites

bu yaziyi hazirlayan bir pakistanli müslüman arastirmaci...

en azindan bunlari arastirabilen bir müslüman arastirmaci var icimizde. eskiden buda yoktu. kimse nedenlerini sorgulama ihtiyaci duymuyordu bile. demekki az da olsa bir ilerleme var...

ne zaman dinimize sarilisak ozaman bu islerinde kendiliginden olacagini inaniyorum

Link to comment
Share on other sites

Masallah TR-SAT´da bir Scan yapinca, 120 TV Kanali cikyor!

Okuma yazma orani o kadar düsük olan bir Ülke icin, bu bir Zehirdir, Insanlarimiz Ekran karsinda gereksiz ve Sacma Programlarla saatlerce Hypnose ediliyor, Milli-Halk zarari dagi tasi asiyor.

 

O kadar Kanal icinden, sadece bir Tane "TekTV" cikiyor. O´da baska milletlerin gelistirdigi Teknoloji sadece türkce bize geri anlatiyor.

Yarisma yok-Takdir yok - Ciklet cok :(

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...