Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ciklet cigniyip, Dizi takiplerini belki böyle daha iyi anlatabilirm.

Bugün yayinlamislar:

 

 

Ev kýzlarýnýn sayýsý göz korkutuyor

 

 

TÝSK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye'de atýl kalan (ne okuyan ne de çalýþan) gençlerin sayýsý devasa boyutlara ulaþtý ve Türkiye bu konuda açýk ara önde...

 

 

Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye'de 15-29 yaþ grubundaki kýzlarýn yüzde 60'ý, 25-29 yaþ grubundaki kýzlarýn da yüzde 66'sý ne öðrenim görüyor ne de çalýþýyor.

 

TÝSK'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TÝSK Araþtýrma Servisi, genç nüfusta ''atalet oranýnýn'' tespitine yönelik bir araþtýrma yaptý. Araþtýrmaya göre, OECD'nin ''Eðitime Bakýþ 2007'' verileri, OECD'ye üye ve aday 30 ülke arasýnda öðrenim görmeyen, istihdam edilmeyen ve iþ aramayan genç kýzlarýn çað nüfusuna oranýnýn (atalet oranýnýn) açýk arayla en yüksek Türkiye'de olduðunu ortaya koyuyor.

 

15-29 yaþ grubu kýzlarýn yaklaþýk yüzde 60'ý, 25-29 yaþ grubundakilerin ise yüzde 66'sý hem eðitim, hem de istihdamýn dýþýnda kalýyor.

 

Genç kýzlarda atalet oraný Türkiye'de 15-19 yaþ grubunda yüzde 47,5'e, 20-24 yaþ grubunda yüzde 58,3'e, 25-29 yaþ grubunda yüzde 65,8'e yükselirken, buna karþýlýk bu oran, OECD genelinde sýrasýyla yüzde 6,7, yüzde 13,2 ve yüzde 20 düzeylerinde gerçekleþti.

 

Bu konuda Avrupa ülkeleri ortalamasý OECD'den de düþük ve sýrasýyla yüzde 3,9, yüzde 10 ve yüzde 17,1 oldu. Türkiye'de oranlarýn Batý Avrupa'nýn 5 katý ve Türkiye'deki durumun, ''Meksika'dan bile çok daha kötü'' olduðu bildirilen araþtýrmaya göre, çalýþma hayatýnýn baþlangýç ve geliþme devresine rastlamasý gereken 25-29 yaþ dönemindeki kýzlardan üçte ikisinin ''ev kýzý'' durumunda bulunmasý, sorunun büyüklüðünü ifade ediyor.

 

Gençlikte atalet oraný, erkekler dahil edildiðinde de OECD'nin en yüksek oranýný yansýtýyor. Türkiye'de 15-29 yaþ grubundaki erkek ve kýzlarýn yüzde 35'i atýl durumda bulunuyor. Bu oran, OECD genelinde yüzde 9, AB genelinde ise yüzde 7 olarak gerçekleþti.

 

Araþtýrmaya göre, Türkiye'de atýl kalan (ne okuyan ne de çalýþan) gençlerin sayýsý devasa boyutlara ulaþtý.

 

Türkiye'de 2007 yýlý sonu itibarýyla 15-29 yaþ grubunda 5 milyon 324 bini kýz olmak üzere toplam 6 milyon 624 bin genç, geleceklerine yatýrým yapma imkanýndan yoksun þekilde en verimli çaðlarýný boþa harcýyor.

 

Bunlardan 2 milyon 117 bini 25-29 yaþ grubundaki genç kýzlar oluþturuyor. Türkiye'de ev kýzlarýnýn sayýsý 5,5 milyona yakýn ve bu sayý Avrupa'daki 16 ülkenin nüfusundan daha fazla.

 

''Çað dýþý nitelikteki bu durumun alarm zili olarak kabul edilmesi'' gerektiði ifade edilen araþtýrmada, ''Genç kýzlarýn eðitim ve istihdamdan dýþlanmasýna son verecek bir seferberlik baþlatýlarak 'kadýnýn yeri evidir' yaklaþýmý terk edilmelidir'' görüþüne yer verildi.

 

Araþtýrmada, bu büyük kitle, çalýþma hayatýna ve ekonomiye katýlmadýðý takdirde ülke ekonomisinin taþýyamayacaðý bir sosyal yardým yüküyle karþý karþýya kalacaðý ve kalkýnmanýn riske gireceði vurgulandý.

 

 

Haber7.com

------------------

 

TR´de Is-sizlik parasi ödense, bir hesap edin bunun altindan nasil kalkilir ?

Meksikadan borc alirdik, torunumuzun torunu´da bizden bunlari gördügü icin, oda borcumuzu ödemezdi.

 

Ama Masallah, 100den fazla TV kanallarina sahiblendik, belki burdan bir Rekor cikar yakinda :(

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...