Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset890929.jpg

 

Dünyanýn en büyük uluslararasý kitap fuarý Frankfurt Kitap Fuarý'na 2008 yýlý onur konuðu olarak katýlacak Türkiye, hummalý bir çalýþma içine girdi.

 

15-19 Ekim 2008 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan fuara "Bütün Renkleriyle Türkiye" temasýyla katýlacak olan Türkiye adýna açýlýþ konuþmasýný Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk yapacak. Ayrýca 15 Ekim'deki galada Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Genco Erkal ve Zuhal Olcay eþliðinde Fazýl Say'ýn "Nâzým Hikmet Oratoryosunu" sahneye koyacak.

 

60. Frankfurt Kitap Fuarý 2008 Konuk Ülke Türkiye Projesi çalýþmalarýný duyurmak üzere dün düzenlenen toplantýda konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, fuarýn, Türkiye'nin yazýlý birikimini dünyaya tanýtmak için önemli bir fýrsat olduðunu belirtti. Günay, "Bu fuar vesilesiyle Türkiye'nin bir yandan kültürel anlamdaki faaliyetlerini Avrupa'ya, oradan da dünyaya tanýtmaya çalýþacaðýz. Bir anlamda sadece yayýn alanýnda deðil tüm kültür-sanat faaliyetlerimizi dünyaya duyuracaðýz" dedi.

 

Frankfurt Kitap Fuarý için þu ana kadar 7 milyon euro harcandýðýný ancak bu bütçenin daha da artacaðýný söyleyen Günay, 2008 içinde Rusya, 2009'da Fransa ve Çin kitap fuarlarýna da katýlým için görüþmelerin sürdüðünü açýkladý.

 

Yürütme komitesi oluþturuldu

 

Türkiye'nin son birkaç yýldýr Frankfurt Kitap Fuarý gibi evrensel projelere imza attýðýný belirten Günay, "Fuar, kültürümüzü tanýtmamýz için bir fýrsat. Ticari bir amacý olan bu fuar için ulusal yürütme komitesi oluþturduk. Bu komite sergiler, müzik ve sahne sanatlarý, bilimsel toplantýlar ve okumalar, yayýncýlýk ve reklam alanýnda çalýþmalar yapacak" diye konuþtu.

 

Bakan Günay, Frankfurt Kitap Fuarý'ndan sonra 2008 içinde Rusya, 2009'da Fransa ve Çin kitap fuarlarýna da katýlým için görüþmelerin sürdüðünü belirtirken "Tüm bu çalýþmalar aslýnda 2010 Ýstanbul Avrupa Kültür Baþkenti projesinin duyulmasýný saðlayacak" dedi.

 

Dil sýnýrlamasý yok

 

Frankfurt Kitap Fuarý Yürütme Komitesi Eþbaþkaný Müge Gürsoy Sökmen ise fuarýn Türkiye sýnýrlarý içinde yayýncýlýk faaliyeti gösteren herkese açýk olduðunu, katýlým konusunda bir dil sýnýrlamasý olmadýðýný belirtti.

Fuarýn Ulusal Yürütme Komitesi Eþbaþkaný Ümit Yaþar Gözüm ise konuk ülke projesi kapsamýnda 1 yýl boyunca 350 yazar, çevirmen, akademisyen, 320 sanatçý, 100 yayýncý, 110 küratör, moderatör, koordinatör ve 12 kiþilik resmi heyetin yer alacaðýný duyurdu. Fuarda, 25 sergi, 15 sanat etkinliði, 200 okuma etkinliði, 10 sempozyum ve 15 davetli tören düzenlenmesinin planlandýðýný söyleyen Gözüm, sponsorlar ve Almanya'da yaþayan Türkler tarafýndan düzenlenecek etkinliklerle birlikte bu sayýnýn 300'ü aþtýðýný ifade etti.

 

 

Hürriyet - 29.01.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...