Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CHP'li kadýnýn taktýðý türban neyi simgeliyor?

 

Dönüp dönüp ayný þeyleri tartýþtýðýmýz için, son günlerde caným hiç yazmak istemiyor. Sýkýlýyorum. Bunalýyorum. Çünkü fikrimi çoktan belirttim.

Ne yapayým yani... Altý ay, bir yýl, iki-üç yýl önceki yazýlarýmý, birkaç küçük deðiþiklikle tekrar mý yayýnlayayým? Yoksa geçmiþi boþ verip bodoslama konuya mý dalayým?

 

Ýþte tekrar alevlenen türban konusu...

Diðer konularda aklýna, fikrine güvendiðimiz bir yazar aynen þu cümleyi kurmuþ:

"Örneðin Cumhurbaþkanýmýzýn sayýn eþinin türbaný siyasal bir simge olarak takmaya devam ettiðinde þüpheniz var mý?"

 

Ne diyeyim þimdi ben?

Evet, var beyefendi!

 

Siz okurlarýnýzda, büyük gerçeði apaçýk ortaya koyduðunuz izlenimini yaratmaya çalýþýyorsunuz ama bu bir uydurmaca.

Bugüne dek Hayrünnisa Gül'ün türbanýný, siyasal bir kaygýyla, politik bir sebeple taktýðýný bir kere dahi düþünmedim.

Ne onun için düþündüm, ne de diðer " ünlü " türbanlýlar (mesela Emine Erdoðan ) bana böyle bir þeyi çaðrýþtýrdý.

Çünkü... Bu toplumda CHP'ye oy veren, CHP'yi destekleyen, CHP için çalýþan türbanlý kadýnlar var mý?

Var! Üstelik sürüyle...

 

Bunu " net " olarak biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Hafýzanýzý yoklayýn bakalým: "Araþtýrmalarýmýza göre... AKP'li kadýn seçmenin yüzde 86'sý, CHP'lilerin yüzde 41'i, MHP'lilerin ise yüzde 68'i baþýný örtüyor" diye açýklama yapan kimdi?

 

Yani... Hem araþtýrmalar, anketler; hem de medyada çýkan haberler, demeçler, soruþturmalar bize bunu defalarca gösterdi.

O halde tartýþma bitmiþtir!

Bu nasýl bir siyasi simgedir ki... Ayný anda... Hem "þeriata, din devleti özlemine"... Hem de CHP türü Kemalizm'e (ya da Atatürkçülüðe ) gönderme yapabiliyor?

Söyleyin bakalým:

Siz dünyada böyle bir olayla, böyle bir simge-siyaset iliþkisiyle karþýlaþtýnýz mý?

Belli bir siyasi fikrihareketi simgeleyen bir " nesne ", bir " iþaret "... Ayný anda, o hareketin " karþýtlarý " ya da " rakipleri " tarafýndan da bile isteye taþýnacak, kullanýlacak...

Olacak iþ mi?

Siyaset bilimciler bu iddianýzý duyduðu anda, sizi ya " giriþ " derslerini tekrar okumanýz için üniversiteye gönderirler... Ya da doktor çaðýrýrlar.

Hâlâ anlamadýnýzsa, baþka bir alandan örnek vereyim...

F.Bahçe taraftarýyým. Bazen F.Bahçe'nin 1907-1928 döneminde kullanýlan, eski harflerle yazýlý rozetini ceketimin yakasýna takýyorum. Hoþuma gidiyor. Kulübün 100 yýllýk köklü geçmiþini hatýrlatýyor.

Öte yandan... Þu ana kadar da hiçbir G.Saray taraftarýnýn bu rozeti taktýðýný görmedim. Niye taksýn? Madem G.Saraylý (ya da BJK'li, vb.) gider kendi kulübünün rozetini takar adam.

Ben nasýl F.Bahçe rozetini gururla taþýyorsam, o da G.Saray rozetini takmaktan gurur duyar. Ben onun bu tercihine saygý duyarým, ondan da aynýsýný beklerim.

Simgelerle iliþkimiz üç aþaðý beþ yukarý böyledir iþte.

Peki nasýl oluyor da, çok farklý, hatta taban tabana zýt siyasi fikirleri olan kadýnlar, türban takabiliyor?

CHP'li bir (türbanlý) kadýnýn, þeriat istediðini iddia edecek kadar aklýnýzý yitirmediniz herhalde! (Yoksa yitirdiniz mi? Doktoru çaðýrmanýn vakti geldi mi?)

Son olarak: Ben sizin asýl korkunuzun ne olduðunu tahmin edebiliyorum. Türban üniversitede serbest býrakýldýðý takdirde hiçbir temel sorunun "çýkmamasýndan "... Evet, bir gerginlik, bir çatýþma, bir baský unsuru "olmamasýndan " endiþeleniyorsunuz. Yýllardýr söylediklerinizin palavra olduðunun ispatlanmasýdýr asýl korkunuz.

 

Emre Aköz, 18.01.2007

Sabah Gazetesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...