Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pes doðrusu! 'Fetva verdi' desek yeridir!

 

 

 

Bir gazetecinin son günlerdeki türban gündemi ile sorusuna isteksizce cevap veren 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren, tartýþmalarýn bir an önce son bulmasýný savundu.

 

Türkiye’ye türban tartýþmalarýnýn Ýran’ýn dini liderleri Humeyni ile birlikte baþladýðýný savunan Evren, türban takmamanýn günah olmadýðýný savunduðu sözlerinde, “Allah kadýnlarýn saçýnýn görünmesini istemeseydi, kadýnlarý kel yaratýrdý” þeklinde ilginç yorum getirdi.

 

Emekli Genel Kurmay 2. Baþkaný Fikret Küpeli ile birlikte Manisa’nýn Turgutlu ilçesinde gelen 12 Eylül’ün mimarý, 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren, son günlerdeki türban tartýþmalarýna, ilginç yorumu ile farklý bir boyut getirdi.

 

Aile dostu olan iþ adamý Mehmet Altan’ý çiftliðini ziyaretinin ardýndan çocukluðunun bir bölümünün geçtiðini belirttiði Turgutlu’nun meþhur köftesini yiyen Evren’e, Turgutlulu olan Emekli Orgeneral Fikret Küpeli, Kaymakam Sadettin Kalkan, Belediye Baþkaný Serhat Orhan ve çok sayýda koruma eþlik etti.

 

Türkiye’nin birçok yerinde köfte yediðini, fakat en lezzetlisini Turgutlu’da bulduðunu söyledi. Turgutlu’daki kentsel geliþmeyi memnuniyetle karþýlayan Evren, çalýþmalarýndan dolayý Belediye Baþkaný Serhat Orhan’ý kutlayarak teþekkür etti.

 

Bir gazetecinin türbanla ilgili sorusuna isteksizce cevap veren 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren, türban tartýþmalarýnýn bir an önce son bulmasýný istedi. “Türbaný savunanlarla savunamayanlar arasýndan sorun çýkabilir” diyen Evren, türban takmanýn günah olmadýðýný savunarak, “Bu sýralar türbanla yatýp, türbanla kalkýyoruz. Bu çok saçma. Allah kadýnlarýn saçýnýn görünmesini istemeseydi, kadýnlarý kel yaratýrdý.”dedi.

 

 

 

Türkiye’ye türban tartýþmalarýnýn Ýran’ýn dini liderleri Humeyni ile birlikte baþladýðýný savunan Evren, “Bu tartýþmalardan kurtulmamýz gerekir. Dünyada böyle bir þey yoktu. Ta ki Humeyni zamanýna kadar. Humeyni’nin zamanýndan bugüne kadar gelmiþtir bu. Ülkemiz Ýran’a benzetilmek istenmektedir. Bu tartýþmalarý yaratanlarýn da Ýran gibi olma özlemi vardýr.”diyerek türban tartýþmalarýnýn Türkiye’yi krize iteceðini, ülkenin bir an önce bu tartýþmalardan kurtulmasý gerektiðini söyledi.

 

Kaymakam Sadettin Kalkan ve Belediye Baþkaný Serhat Orhan’ý makamýnda ziyaret eden 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren, kendisine takdim edilen hediyelerin ardýndan ilçeden ayrýldý.

 

Haber7

18.01.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...