Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gül, Bush ve çuval!

 

 

ABD Baþkaný Bush bugün Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtükten sonra Ortadoðu turuna çýkýyor. Bush, Mýsýr, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Ýsrail ve 40 yýldýr Ýsrail iþgali altýndaki Filistin topraklarýný dolaþacak.

 

Bush Arap medyasýna verdiði demeçlerde Filistin-Ýsrail barýþý ile Arap ülkelerinin Ýran’a karþý birlikteliðini saðlamak için bölgeye geleceðini söylüyor.

 

Anlayacaðýnýz ABD cephesinde yeni bir þey yok ve olmayacak.

 

Çünkü Filistin-Ýsrail barýþý için Bush’un bölgeye gelmesine gerek yok.

 

ABD gerçekten barýþý amaçlýyorsa Ýsrail’e baský yaparak 40 yýldýr iþgal altýnda tuttuðu Batý Þeria ve Gazze’den çekilmesini saðlar ve bu topraklarda BM kararlarý ve uluslararasý anlaþmalar gereðince baðýmsýz bir Filistin devletinin kurulmasýný saðlar.

 

Ama 60 yýldýr bunu yapmayan ABD bundan sonra da yapmaz ve yapmayacaktýr.

 

ABD’nin böyle bir niyeti olsaydý Afganistan, Irak ve Somali’yi iþgal etmez, bölgemizin her tarafýný karýþtýrmazdý.

 

Ýsrail Baþbakaný Olmert önceki gün yaptýðý açýklamada ‘Ne Baþkan Bush ne de baþkasý bize baský yapamaz’ diyordu.

 

Ýsrail, Annapolis Konferansý’ndan beri Filistin kentlerinde operasyonlarýný sürdürüyor. O günden bu yana en az 100 Filistinli öldürüldü, 300’ü yaralandý, yüzlercesi tutuklandý. Ne Filistin - Ýsrail ne de Ýsrail - Arap barýþý ABD’nin umrunda deðil ve olmayacak. BM’deki gücünü kullanarak 1947’de Ýsrail devletini Filistin topraklarýnda kurduran ABD o gün bugün bu coðrafyada yaþanan tüm sorunlarýn sorumlusudur.

 

Þimdi ABD’nin durduk yerde trilyonlarca dolar kazandýðý ve acýlarýndan genetik olarak haz aldýðý bu coðrafyaya barýþ ve istikrar getireceðine inanan varsa onlarýn akýllarýndan þüphe etmek gerekir.

 

Barýþ çok kolay ama ABD ve Ýsrail kendi bildikleri yolda ýsrar ettikleri için çok zor ve hatta imkansýz.

 

Bunu bilen Baþkan Bush iþte bu nedenle Filistin (Lübnan ve Suriye’nin iþgal altýndaki topraklarýndan söz etmiyor) barýþýný bahane ederek gerçek hedefine varmak istiyor:

 

ABD iþbirlikçisi Arap liderlerini Ýran’a karþý kýþkýrtmak.

 

Oysa Bush bunda da samimi deðil.

 

Her konuda olduðu gibi.

 

Butto’nun ölümünden sonra Pakistan’daki nükleer bombalarýn güvence altýna alýnmasý amacýyla bu ülkeyi iþgal etme ya da daha sýký bir denetim altýna alma planlarý yapan Bush, Ýran’ýn ikinci Müslüman ülke olarak bu bombalara sahip olmasýný önlemeyi hesaplýyor.

 

Ama ayný Bush bir yandan Ýran destekli Þiiliði kendi iþbirlikçisi Sünni Arap iktidarlarýna karþý bir þantaj ve korkutma aracý olarak kullanýyor. Öbür yandan Sünni olan bu iktidarlara Þiiliði bir tehlike gibi göstererek onlarý Ýran’a karþý birleþtirmeyi planlýyor.

 

Oyun içinde oyun...

 

Ýran’ý Irak’taki Sünni ve Þii radikal gruplara destek vermekle suçlayan Baþkan Bush ayný zamanda Irak’ýn geleceðini Arap ülkeleri ve Türkiye ile deðil yalnýzca Tahran ile görüþmeyi yeðliyor. Bir garipliktir gidiyor.

 

Suudi Arabistan ve yandaþý Körfez ülkeleri Bush’u ‘Irak’ý Ýran destekli Þiilere teslim etmekle’ suçluyor. Ýþte bu nedenle hiç kimse Baþkan Bush ve ABD’ye inanmýyor.

 

Son yapýlan kamuoyu yoklamalarýnda Amerikalýlarýn bile % 62’si Baþkan’ýn Filistin, % 63’ü Afganistan ve % 61’i terörle mücadele politikalarýna inanmýyor.

 

Bizim coðrafyamýzda ise insanlarýn %100’ü ABD’ye güvenmiyor ve inanmýyor. Buna yakýn oranlarda da insanlar ABD’den nefret ediyor ve dünyadaki tüm sorunlarýn sormlusu olarak görüyor.

 

Çünkü herkes bilir ki; eðer ABD birilerine yardým ediyorsa mutlaka onu çok kötü bir þekilde kullanmak içindir.

 

Ve yine herkes bilir ki kullanýlanlar er ya da geç bir kenara atýlacaktýr .

 

Ýþte böyle bir ülkenin baþkaný ile Cumhurbaþkaný Abdullah Gül bugün buluþuyor.

 

Sayýn Cumhurbaþkaný’nýn iþi gerçekten zor.

 

Kendi halkýnýn bile güvenmediði ve inanmadýðý bir Baþkan ile önemli konularý konuþmak ve onun söyleyecekleri ile Türkiye’nin iç ve dýþ politikalarýný planlamak pek kolay olmasa gerek.

 

Bir istihbarat iþbirliði ile her þeyin yolunda geliþeceðine inananlar pek yakýnda yanýldýklarýný görecekler.

 

‘Çuval unutuldu’ diyenler de bunlara dahil.

 

Çünkü o çuvallar hâlâ Amerikalýlarýn sandýðýnda saklý tutuluyor!

 

 

08/01/2008 - 08

 

Hüsnü MAHALLÝ - AKÞAM

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...