Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gurbetçiler e-posta ile oy kullanabilecek

07/01/2008

 

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýnýn milletvekili genel seçimlerinde, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ve halk oylamalarýnda, mektupla, elektronik oylamayla, gümrük kapýlarýnda ve sandýk usulleriyle oy kullanabilmesine imkan verecek kanun tasarýsýnýn, Bakanlar Kurulunda imzalanarak TBMM'ye gönderilmesinin kararlaþtýrýldýðýný bildirdi.

 

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Bakanlar Kurulunda imzalanarak TBMM'ye gönderilmesi kararlaþtýrýlan ''yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarýnýn oy kullanmasýna'' iliþkin düzenlemeler içeren yasa tasarýsý hakkýnda bilgi verdi.

 

Yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarýnýn uzunca süre oy kullanma hakkýna sahip olamadýklarýný belirten Çiçek, belli bir süre önce sadece gümrük kapýlarýnda oy kullanma imkaný elde ettiklerini, bunun da son derece düþük bir nispeti ifade ettiðini vurguladý. 60. Hükümet kurulur kurulmaz aldýðý kararlardan bir tanesinin Türkiye'yi bu sýkýntýdan kurtarmak olduðunu ifade eden Çiçek, þöyle konuþtu:

 

''Orada yaþayan vatandaþlarýmýzýn da bu demokratik hakkýný aynen Türkiye'de yaþayanlar gibi kullanmasýna imkan verecek bir düzenleme... Bu, hemen hemen her hükümet programýnda, kalkýnma planlarýnda, seçim beyannamelerinde vardý ama gerçekleþtirilemedi. Benim baþkanlýðýmda çalýþma yaptýk. Yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzdan sorumlu Devlet Bakaný Said Yazýcýoðlu, Adalet, Ýçiþleri,Dýþiþleri, Ulaþtýrma, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik bakanlarý ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) katýlýmýyla çok kapsamlý bir çalýþma yapýldý. Bu çalýþmayý bugün kanun tasarýsý olarak TBMM'ye sevk etme kararý aldýk.

 

Buna göre, Ankara Ýl Seçim Kuruluna baðlý 'Yurt Dýþý Merkez Ýlçe Seçim Kurulu' oluþturulacaktýr. Yurt dýþýnda kullanýlmýþ olan oylarýn deðerlendirilmesi, oluþturulacak bu kurul baþkanlýðýnca yapýlacaktýr. Ýcap ediyorsa birden fazla kurul oluþturulabilecektir.

 

Yurt dýþý seçmen kütüðü, Türk vatandaþlarýnýn adres kayýt sistemindeki bilgilere dayalý olarak YSK tarafýndan belirlenecektir. Bu yasa tasarýsýnda bir çok konuda yetki YSK'ya verilmektedir, daha esnek kararlar alabilmesi bakýmýndan.''

 

Yurt dýþýndaki vatandaþlarýn milletvekili genel seçimlerinde, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ve halk oylamalarýnda oy kullanabileceðini belirten Çiçek, yurt dýþý seçmenlerin sadece seçime katýlan siyasi partilere oy verebileceklerini, baðýmsýzlara oy verebilme imkanlarýnýn bulunmayacaðýný bildirdi.

 

''TÜRKÝYE SEÇÝMLERDE PARMAK BOYAMAKTAN KURTULACAK''

 

Cemil Çiçek, yurt dýþýndaki seçmenlerin mektupla, elektronik oylamayla, gümrük kapýlarýnda oy kullanma veya sandýk usullerinden birisiyle oy kullanabileceklerini belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü:

''Hangi ülkede nasýl oy kullanacaðýna YSK, Dýþiþleri Bakanlýðýyla görüþerek karar verecektir. Bu yasa tasarýsýnda mektupla oy kullanýmý söz konusu olduðunda bununla ilgili bütün bilgiler kanun tasarýsýnda derç edilmiþtir. Üç tane zarf gönderilecektir. Zarfýn en dýþ kýsmý kiþinin seçmen adresidir. Ondan sonra tekrar geri gönderilmesi, oy pusulasý gibi düzenlemeler var. Elektronik ortamda oy verilmesi, gümrük kapýlarýnda oy verilmesi, bunlarýn hepsi kanunda yeni baþtan düzenlendi.

 

Oylarýn düzenlenmesi ise hangi tip oylama söz konusu olursa olsun, oylarýn verilmesi mevcut uygulamadaki gibi olacaktýr. Bugün gümrük kapýlarýndaki oylar Türkiye genelinde nasýl deðerlendiriliyorsa, ayný þekilde illere yansýtýlmak suretiyle olacaktýr.''

Çiçek, seçim kurulu baþkaný ve üyeleri ile sandýk kurulu üyelerine ödenecek miktarlarla ilgili YSK'nýn iki önerisinin de tasarýya alýndýðýný belirtti.

 

Mükerrer oy kullanýlmasýný engellemek için belli bir süreden beri parmaklarýn boyandýðýný hatýrlatan Çiçek, ''Artýk Türkiye, bu sýkýntýdan da kurtulmuþ olacaktýr; onu da bu kanunla düzenlemiþ olacaðýz'' dedi.

 

TCK'NIN 301. MADDESÝNE ÝLÝÞKÝN DÜZENLEME

 

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýna iliþkin yaptýðý açýklamanýn ardýndan sorularý yanýtladý.

 

TCK'nin 301. maddesiyle ilgili düzenleme konusunun Bakanlar Kurulu gündemine gelip gelmediði sorusu üzerine Çiçek, ''Ben zaten ele aldýðýmýz kanun tasarýlarýyla ilgili, imzaya açýlanlarla ilgili bilgi verdim. Bunlar içinde o olmadýðýna göre bu saat itibarýyla size bir açýklama yapamam. Tasarý olarak henüz Meclis'e göndermedik. Göndereceklerimizi sizlere söyledim'' dedi.

 

Ýstihdam paketine iliþkin bir soru üzerine Çiçek, bunun kapsamlý bir konu olduðunu belirtti. Bakan Çiçek, bunu bir an evvel kamuoyuyla paylaþmak istediklerini ancak gündemdeki yoðunluk nedeniyle kapsamlý bir çalýþmayý da gerektirdiði için büyük bir ihtimalle gelecek bakanlar kurulu toplantýsýnda ele alýnabileceðini söyledi.

 

ÝRAN'IN DOÐAL GAZI KESMESÝ

 

Ýran'ýn Türkiye'ye verdiði doðal gazý kestiðini anýmsatan bir gazetecinin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, bu çerçevede Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad ve Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ile bir temasýnýn olup olmadýðý sorusu üzerine de Çiçek, ''Enerji Bakanýmýz, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ile birlikte ABD'ye gitti. Dolayýsýyla enerji ile ilgili bir konu gündeme gelmedi'' dedi.

 

Çiçek, ''Özelleþtirme maðdurlarýnýn 2 aylýk bekleme sürelerinin dolduðu ifade edildi. Bunlarýn tekrar iþe alýnmasý için bir kararname imzalandý mý?'' sorusuna, þu yanýtý verdi:

 

''Bakýnýz bu özelleþtirme maðdurlarý konusu, bizim ürettiðimiz bir kavram deðil. Kavram dýþarýdan üretiliyor, sonra da biz tanýmlamalarý onun üzerinden yapýyoruz. Biz, 2002'de hükümete geldiðimizde bu kiþilerin durumlarýný iyileþtirmek ve bunlardan istifade etmek maksadýyla, kendileriyle büyük ölçüde mutabýk kalarak bugünkü sistemi kurduk. O zaman onlar diyorlardý ki 'bizi iþ hayatýna alýn, kamuya alýn biz baþka bir þey istemiyoruz'. Çünkü ben de bunlarýn birçoðu ile muhatap oldum. Dolayýsýyla hükümet o noktada bir adým attý. Her sene bu telaþa gerek yok. Statü gereði belli bir süre çalýþýyorlar, sonra geriye dönük olarak aradaki durumdan baþlamak suretiyle yine de bunlarýn kamuda istihdamýna imkan veriyoruz. Burada bir maðduriyet de söz konusu olmuyor. Kimsenin telaþa kapýlmasýna da gerek yok. Geçtiðimiz senelerde hangi usul ve yöntemle ne zaman göreve baþladýlarsa bunlar tekrar göreve baþlamýþ olacaklardýr. Kimsenin telaþlanmasýna da gerek yok.''

 

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, görev alanlarý ayný olan üç ayrý genel müdürlüðün, ''Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'' çatýsý altýnda birleþtirileceðini bildirdi.

 

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Bakanlar Kurulunda imzaya açýlan 5 kanun tasarýsý hakkýnda bilgi verdi.

 

Acil iþlerle ilgili hizmetlerin tek elden yürütülmesinin önemine dikkati çeken Çiçek, daðýnýklýðýn etkin ve verimli bir hizmetin sürdürülmesinde problem yarattýðýný kaydetti. Bu konuda yapýlacak düzenlemelerin parça parça TBMM'ye gönderileceðini belirten Çiçek, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

''Görev alanlarý aþaðý yukarý ayný olan 3 ayrý kuruluþ var, Sivil Savunma Genel Müdürlüðü, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü ve Baþbakanlýða baðlý Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüðü. Bunlarýn hepsi bir tek baþkanlýk altýnda birleþtiriliyor. Böylece hem harcamalarýnda tasarruf hem de söylediðim amaçlarýn tesisi bakýmýndan Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý kurulmasý kararlaþtýrýlmýþ oluyor. Bununla ilgili tasarý imzaya açýldý TBMM'ye gönderilecek.''

 

Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda 1990'lý yýllarýn baþýnda Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu olarak göç etmek durumunda kalan 17 bin kiþiyi ilgilendiren önemli bir sorunun da ele alýndýðýný kaydetti. O dönemde 350 bine yakýn kiþinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldýðýný hatýrlatan Çiçek, bunlarýn bir kýsmýna ev tahsis edildiðini bir kýsmýnýn da bu konutlardan almak üzere paralarýný yatýrarak ilgili devlet birimlerine müracaat ettiðini anlattý. Çiçek, bedel ödedikleri halde konutlarý verilmeyenlerin maðduriyetini gidermek üzere yatýrdýklarý bedelin TÜFE esas alýnmak suretiyle TOKÝ tarafýndan ödenmesine iliþkin tasarýnýn da imzaya açýldýðýný bildirdi.

 

BANKA SIRRI, TÝCARÝ SIR

 

Çiçek, 58. Hükümet döneminde çýkardýklarý ilk kanunun ''Bilgi Edinme Kanunu'' olduðuna dikkati çekerek, kanunun çýkmasýndan itibaren bir çok kiþinin baþvuruda bulunarak kendisiyle ya da baþka konularla ilgili devlet faaliyetleri hakkýnda bilgi sahibi olduðunu kaydetti.

 

Kanunda bazý konularda istisna bulunduðunu, bunlardan birinin de ''devlet sýrrý'' olduðunu belirten Çiçek, þunlarý kaydetti:

''Yasalarýmýzda devlet sýrrýnýn açýk bir tanýmý yapýlmamýþtý. Bununla ilgili mevzuat da daðýnýktý, derli toplu hale getirilmesi gerekiyordu. Geçtiðimiz dönem hazýrladýðýmýz tasarýlarý TBMM'ye gönderme imkaný olmadý. Hem ticari sýr, banka sýrrý, müþteri sýrrýyla ilgili düzenleme hem de devlet sýrrý ve gizli evraklarla ilgili nasýl bir iþlem sürdürülecek, onunla ilgili kararlarý kimler verecek, bu kavramlarýn içine neler giriyor, girmiyor... Bakanlar Kurulu, bununla ilgili iki yasa tasarýsýný kabul ederek TBMM'ye gönderilmek üzere imzaya açtý.

 

Ýnanýyorum ki bundan sonra hem toplumsal denetim, kamu denetimi açýsýndan, hem kamuoyunun bilgi sahibi olmasý açýsýndan, hem yolsuzluklarla mücadele, hem devlet denetimi açýsýndan bu iki tasarýnýn yasalaþmasý halinde önemli bir demokratik açýlým da saðlanmýþ olacaktýr.''

 

Çiçek, Diyarbakýr'da yaþanan terör olayýyla baðlantýlý olarak Bakanlar Kurulunda asayiþ ve güvenlik konularýnýn da bir kez daha deðiþik yönleriyle ele alýnarak deðerlendirildiðini de söyledi.

 

AA

07.01.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...