Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Polis de sasirdi

 

 

 

Münih'te yine metroda bir dayak olayý olduðunu ve Türk olduðu sanýlan gençlerin bir Alman'ý dövdüklerini duyuran polis, basýn toplantýsýnda tekmeyi savuranýn Alman olduðu görülünce, basýn toplantýsýnda gazeteciler gülmeye baþladý. Polis bunun üzerine, açýklamayý düzeltti ve, "Aslýnda pek de büyütülecek bir olay deðil" demek zorunda kaldý.

 

ALMANYA'nýn Münih metrosunda meydana gelen ikinci kavga olayýyla ilgili polisin yaptýðý açýklama kafalarý karýþtýrdý. Polis ilk yaptýðý yazýlý açýklamada yüksek sesle Türkçe müzik dinlediði iddia edilen üç gencin, kendilerini uyaranlarý dövdüðünü belirtti.

 

Tehdit etti, tekme savurdu

 

Açýklamada ayrýca metrodan indikten sonra da söz konusu faillerin kendilerini uyaran iki Almaný dövmeye devam ettikleri vurgulandý. Ancak geniþ bir katýlýmýn olduðu basýn toplantýsýnda olayla ilgili görüntüler açýklanýrken iþin rengi deðiþti. Polis yetkilileri düzeltme yapmak zorunda kaldý.

 

Basýna daðýtýlan video görüntülerinde asýl saldýrgan diye nitelenen üç gencin, tekme tokat dýþarý atýldýðý ve alkollü olduðu belirtilen 45 yaþlarýndaki Almanlarýn peþlerinden takip ettiði ortaya çýktý. Üç gençten birisi vatmandan yardým isterken, metronun kapýsýnda duran þahsýn, kimlikleri henüz net olmamasýna raðmen Türk diye lanse edilen gençleri tehdit ettiði ve tekme savurduðu dikkat çekti.

 

Konuþmak istemiþler

 

Video görüntülerine göre iki Alman olay yerinden uzaklaþmaya çalýþan gençleri takip etmeye baþlýyor. Metronun çýkýþ kýsmýnda ise gençlerden biri, üzerlerine gelen þahýslardan birine yumruk atýyor.

Daha sonra polise giden bu þahýs, saldýrýya uðradýklarýný iddia ederek, davacý olduðunu söylüyor. "Madem tehlike var, neden gençleri takip etmiþler" sorusuna ise polisin, "Sadece konuþmak istemiþler" yanýtý vermesi dikkat çekti.

 

Gazeteciler güldü

 

Polisin yaptýðý þaþýrtýcý açýklama basýn toplantýsýna katýlanlar arasýnda gülüþmelere neden oldu. Toplantýda hazýr bulunan cinayet masasý þeflerinden Josef Wilfling, olayýn aslýnda büyütülecek bir mesele olmadýðýný, adi bir vaka olduðunu belirtmek zorunda kaldý. Fail olduðu belirtilen gençlerin aranmasýna devam edildiði kaydedildi.

 

Ýþte basýnda çýkan ilk haber

 

"Metroda çýkan kavgadan sonra kurban, bir durakta inerek kendisini dýþarýya attý. Bunun üzerine iki baþka yolcu, müziðin yüksek sesle açýk olmasýndan þikayetçi oldu. Bunlardan birinin yüzüne yumruk atýldý. Ýnnsbrucker Ring duraðýnda iki yolcu metrodan kaçarcasýna indiler, ancak gençler tarafýndan takip edildiler. Ardýndan istasyonda adamlardan birini yere serip tekmelediler. Birinin de baþýna tuðla attýlar. Ýki maðdurun vücdunda eziklikler ve yaralar meydana geldiði gibi, birinin baþý yarýldý. Yaralýlar, hastanede tedavi edildiler."

 

Ardýndan yapýlan açýklamalar

 

Basýn toplantýsýnda güvenlik kameralarýnýn kayýtlarýnýn gösterilmesinden sonra ise hava deðiþti. Bazý gazeteler olayýn doðrusunu yazarken, bazý gazeteler de ilk haberini düzeltmek ihtiyacýný görmedi.

 

Yenilenen haberde ise basýn þöyle dedi:

 

"Ayrýca videodaki görüntüler, olayýn anlatýldýðýndan farklý gerçekleþtiðini gösteriyor. Ýlk baþta, kurbanlarýn metrodan indiðini ve zanlýlar tarafýndan takip edildiði bildirildi. Ancak görüntüler, kavgadan sonra ilk önce genç zanlýlarýn trenden indiðini ve ardýndan karþýlýklý tartýþmalarýn ve saldýrýlarýn ardýndan 45 yaþýndaki iki kiþinin gençleri takip ettiðini gösteriyor. Polis sözcüsü neden gençlerin takip edildiðini ise þu sözlerle açýkladý: "Kýzmýþlar ve gençlerle konuþmak istemiþler."

 

 

Hürriyet - 05.01.2008

Ali MERCIMEK

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...