Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Albert Einstein Ýsmet Ýnönü'den ne istedi

04/01/2008

 

Dahi bilim adamý Albert Einstein’ýn 1933 yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýðý’na hitaben Ýsmet Ýnönü’ye yazdýðý mektup, Baþbakanlýk Cumhuriyet Arþivi’nin katkýlarýyla, halen devam eden Einstein Sergisi kapsamýnda Doðuþ OtoMotion Ýstanbul’da sergileniyor.

 

Nazi tehdidi altýndaki 40 Alman bilim adamýnýn Türkiye’ye kabul edilmesi ile ilgili ricayý içeren mektup ve diðer ilgili dokümanlar, 2 Mart 2008’e kadar açýk kalacak Einstein Sergisi kapsamýnda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

 

Chicago, Boston, Ottowa, Birmingham gibi þehirlerde milyonlarca kiþi tarafýndan ziyaret edilen ve Doðuþ OtoMotion Ýstanbul çatýsý altýnda 2 Mart 2008 tarihine kadar ülkemizde de ziyaret edilebilecek olan Einstein Sergisi, tarihi açýdan önem taþýyan bir belgeye yer veriyor.

 

Doðuþ OtoMotion Ýstanbul’da devam eden Einstein Sergisi kapsamýnda yer verilen bu özel mektupla birlikte 40 bilim adamýnýn listesi, Baþbakanlýk tarafýndan Einstein’a gönderilen Fransýzca mektup ve orijinal çevirisi de sergileniyor.

 

Ünlü Alman fizikçi Albert Einstein’ýn 17 Eylül 1933’te kaleme alarak Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýðý’na hitaben Ýsmet Ýnönü’ye yolladýðý mektup ve diðer dokümanlar, sergi içerisinde, özel bir alanda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Günümüzde Baþbakanlýða baðlý olan “Cumhuriyet Arþivi”nde muhafaza edilen mektup, Prof. Albert Einstein’ýn Nazi tehdidi altýndaki 40 bilim adamýnýn karþýlýksýz olarak ülkemize kabulünün nazik bir dille ricasýný içeriyor.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ayný dönemde baþlattýðý Üniversite Reformu kapsamýnda ülkemize kabul edilen 40’tan fazla bilim adamý 2. Dünya Savaþý öncesinde Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin eðitim seviyesinin geliþmesinde önemli katkýlarda bulunmuþtu.

 

American Museum of Natural History (AMNH), The Hebrew University of Jerusalem and the Skirball Cultural Center – Los Angeles’ýn ve Türkiye Temsilciliði ve Proje Koordinasyonluðu’nu THE PARTNERS’ýn üstlendiði sergi, ünlü fizikçi Einstein’ýn devrim niteliðindeki bilimsel kuramlarýný son teknoloji ürünü etkileþimli objelerle aydýnlatýyor ve onun büyüleyici yaþamýný el yazmasý belgelerle keþfetme imkâný tanýyor.

 

Toplam 28 bin metrekarelik bir alanda Maslak’ta bulunan Doðuþ Power Center’in içinde yer alan OtoMotion Ýstanbul’da ayrýca Volkswagen Binek ve Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley ve Lamborghini gibi uluslararasý nitelikte çok önemli markalarýn showroomlarý da yer alýyor. Sergiyi öðrenciler 4 siviller 8 YTL ödeyerek gezme þansýna sahipler..

 

Haber7

04.01.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...