Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman Vanity Fair dergisinin "2007 senesinin en iyileri" isimli sayýsýnda Mayýs ayýný yorumlayan ünlü avukat ve politikacý Michel Friedman, Almanya'da yaþayan Müslümanlara cami hakký verilmesini dile getirdi.

 

Friedman 2 Mayýs 2007 tarihinde Alman Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýslam konferansýna deðinerek 'Ýlk Türkler ve Müslümanlarýn Almanya'ya göç etmeleri tam 50 seneyi geçmiþken, üçüncü jenerasyon Almanya'daki geleceðini planlarken Ýslam konferanslarý düzenleniyor. Alman uyum politikasýný düþününce aklýma bastýrma, uymama ve miyop terimleri geliyor.

 

Diyalogun önemi anlaþýldý, ama bu adýmlar geç atýldý. Bu gecikmiþ adýmlarýn bir kaç ay içinde senelerdir yaþanan sorunlarý çözeceðini bekleyemeyiz' diye yorumladý. Almanya'nýn dini özgürlüðün yaþandýðýný bir ülke olduðunu hatýrlatan Friedman 'Böyle bir ülkede Yahudilere sinagog, Hýristiyanlara kilise ve Müslümanlara cami hakký tanýnmasý lazým ' dedi.

 

Hürriyet - 25.12.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...