Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MSN sohbetiniz dinleniyor

 

 

Mahrem sohbetlerinizin aslýnda ne kadar uluorta olduðunu görmek ister misiniz?... Serdar Kuzuloðlu yazdý..

Modern çaðýn renkli dekorunun ardýndaki izbe, karanlýk ve tezat dünyayý bize hatýrlatmaya çalýþan distopik kurgularýn sýkça baþvurduðu ´hayatýn formatlanmasý´ meselesi her geçen gün biraz daha sýradan gerçeklik halini alýyor. Yýllar önce bir gün hayatýmýn önemli bir kýsmýný içine doldurduðum ve salyangozun kabuðu misali baðlandýðým dizüstü bilgisayarýmýn yedeðini almaya karar vermiþtim. Ýçinde sadece kiþisel deðil iþe yönelik birçok dosya bulunduðundan kaybolmasý ya da çalýnmasýnýn tam bir felaket olacaðýný fark etmiþtim. Yedekleri aldým, hatta çalýnma riskine karþý yedek dosyalarýný bile þifreledim ve eve döndüm.

Detaylarýný bu köþede zamanýnda yazdýðým için çok ayrýntýya girmeyeceðim ama o akþam Murphy´nin aksilikler ve acý tesadüfler zincirine esaslý bir örnek olacak þekilde olmayacak iþlerin hepsi oldu ve bilgisayarýmý ve yedek diski taþýyan çantam arabamýn bagajýndan bilmediðim (ve hâlâ merak ettiðim) baþka bir yere doðru yola koyuldu. Çalýnan çantamýn içinde ayný zamanda o dönem pek bir meþhur olan PDA adlý cep bilgisayarým, birkaç dakika önce þarjý bittiði için içine attýðým cep telefonum, anahtarlarým ve kiþisel evraklarým da vardý.

Özetle birkaç dakika içinde bütün telefon numaralarýna, adreslere, e-posta yazýþmalarýna, anlaþma, sözleþme, haberler ve daha nice þey içeren dijital dosyalarýma, þarkýlarýma, fotoðraflarýma, þifrelerime, hazýrladýðým sitelerin kaynak kodlarýna, yazmakta olduðum kitabýmýn yarýdan fazlasýnýn bitmiþ haline, evimin ve gazetedeki odamýn anahtarlarýna veda etmiþtim.

Bilgisayara benim kadar baðýmlý bir iþiniz olmasa bile yýkýmýn korkunçluðunu tahmin edebilirsiniz. Elbette hiçbir araþtýrma sonuç vermedi ve ben sahip olmamama raðmen birkaç ay daha taksitlerini ödemeye devam ettiðim bilgisayarýmý bir daha hiç görmedim.

O zamandan beri bilgisayarýmda neredeyse hiçbir þey tutmuyorum. Adresler, telefonlar, e-postalar, resimler, þarkýlar, sýk ziyaret edilen siteler; kýsacasý mümkün olan her þeyim internette. Neyse ki her geçen

gün biraz daha geliþmiþ hizmetler bunu daha da kolaylaþtýrýyor. Bir dönem ciddi bir bütçe ayýrmanýzý gerektiren hizmetlerin artýk misliyle geliþmiþi bedava. Böylece aslýnda tam olarak nerede olduklarýný bilmediðim hayatýma dair kýrýntýlarýma internet tarayýcýmýn penceresinden ulaþabiliyorum. ´Ýnter-net´in; yani að denilen þey bu deðil de nedir?

Panzehirin kökünü zehirden almasý gibi dijital yaþamýn dertlerini yine dijital çözümlerle halletsek bile bu bizi yanýltmasýn. Kendi kontrolümüz dýþýndaki geliþmeler konusunda hâlâ fazlasýyla korumasýz ve kýrýlganýz. Yani yukarýda beni kurtarmýþ gibi görünen senaryoya bir de þöyle bakalým: ya þifrelerim birilerinin eline geçerse?

Yani ya bir gün bilgisayarý açýp fotoðraflarýma, belgelerime ya da mektuplarýma bakmak için baðlandýðýmda birkaç saat önce çalýþan þifrem iþlemez hale gelirse? Bütün bilgilerim ayný þekilde benden birer birer kopup giderse?

Haydi bu bir ihtimal; biraz daha paranoyak düþünelim: ya birisi aslýnda zaten þifrelerimi ele geçirmiþ de benimle birlikte bütün hayatýmý an be an gözetliyorsa? Yazdýðým ve aldýðým her mektubu, yüklediðim her fotoðrafý, yarattýðým her belgeyi, konuþtuðum her kiþiyi, konuþtuklarýmý, gezdiðim siteleri izliyorsa? Ýmkânsýz diyebilir misiniz buna? Üstelik istihbarat, teknik takip dediðimiz o bin yýllýk sanat zaten bu deðil midir?

Ben þimdi size iki taraf arasýnda þifresiz bir protokol kullandýðý için devletin bütün MSN kayýtlarýný izlediðini ve arþivlediðini söylesem itiraz edebilir misiniz? Teknik olarak imkânsýz diyebilir misiniz? Gazetelere haber olarak geçen olaylardan o an dikkat çekmeyen birkaç örnek sýralasam þaþýrýr mýsýnýz?

Ben MSN kullanmýyorum ama kullanýyor olsaydým hemen getir.net/6es adresine gider ve SimpLite adlý bedava MSN kriptolama uygulamasýný yüklerdim. Dünyanýn en yoðun MSN nüfusuna sahip bir ülkede kullanýcýlarýn hoyratlýðýna mý yoksa bütün rakipleri þifreli ortama geçmiþken Microsoft´un þifresiz devam etmesine mi þaþmalý bilemiyorum. Eðer o mahrem sohbetlerin aslýnda ne kadar uluorta olduðunu görmek isterseniz de getir.net/6et adresindeki küçük yazýlýmý yükleyin ve ta-taa! Ýþte aðýnýzdaki bütün sohbetler ekranýnýzda canlý yayýnda! Siz bir de profesyonel olarak buna kafayý takanlarýn yaptýklarýný düþünün.

Peki hadi þifrelerinizi kaptýrmadýnýz, devletin de sizi adamdan sayýp takip ettiði yok. Peki bu Google´a, Facebook´a, ona, buna verdiðimiz bilgiler ne oluyor? Üstelik gönüllü veriyoruz bir de!

Özetleyecek olursak modern distopyamýzýn üç zayýf noktasý var: bilgilerin sahipliði ve korunmasý, tehditlerin algýlanmasý ve elenmesi, son olarak da tatsýzlýklara karþý en azýndan basit tedbirlerin alýnmasý.

Galiba en iyi tedbir Ýntel´in kurucusu Andy Grove´un dediðini unutmamak: sadece paranoyaklar hayatta kalýr!

 

Serdar Kuzuloðlu - Radikal

17.12.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...