Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

PKK'daki 3 Alman terörist

 

Neþet KARADAÐ/ADANA, (DHA)

 

http://www.hurriyet.com.tr/_newsimages/4647786.jpg

 

PKK'daki 3 Alman terörist Örgütten kaçan Muhabbet Demir, itiraflarýnda çok sayýda örgüt üyesinin ismini verdi. Terör örgütüne katýlan 3 Alman’ý da fotoðraflarýndan deþifre etti.

 

TERÖR örgütü PKK’dan kaçan 2 kadýn teröristten birine 6 yýl 3 ay hapis cezasý verilirken, diðeri ‘piþmaným’ diye baþvurduðu için ceza almadý. Hapis cezasýna mahkum edilen Mardinli 23 yaþýndaki Muhabbet Demir, örgüt üyelerinin çýkmaz içinde olduðunu ve kaçmak için yardým beklediklerini söyledi.

 

Muhabbet Demir, 1998’de bir akrabasýyla evlendirilmek için okuldan alýnmasý üzerine evden kaçýp PKK terör örgütüne katýldý. Diyarbakýrlý 30 yaþýndaki Havva Okan’ý da ayný yýl, kapatýlan HADEP’li bir arkadaþý örgüte üye yaptý. Yurt dýþýnda ve Kuzey Irak’ta örgütsel eðitim alan 2 kadýn, kandýrýldýklarý ve örgüt içinde kötü muameleye maruz kaldýklarý için 19 Eylül 2005’de kaçtý. 2006’da Diyarbakýr Ergani’de Cumhuriyet Savcýlýðý'na baþvuran Havva Okan, ‘etkin piþmanlýktan’ yararlanmak istediðini belirterek teslim oldu. Mahkemece TCK’nýn 221’nci maddesine göre serbest býrakýldý. Özel Yetkili Diyarbakýr 4’ncü Aðýr Ceza Mahkemesi’ndeki tutuksuz yargýlama sonucunda gönüllü olarak örgütten ayrýlýp teslim olduðu gerekçesiyle ceza verilmeyen Okan’ýn “Örgütten ‘Sevcan’ kod adlý Muhabbet Demir ile kaçtýk. KDP güçlerine sýðýndýk.

 

Kaçakçýlar vasýtasýyla Hakkari Þemdinli bölgesinden bizi ülkeye soktular” ifadesi üzerine, kadýn terörist Demir de, Konya’da yakalandý.

 

TESLÝM OLSA CEZA ALMAYACAKTI

Ailesiyle yaþayan Demir, yargýlandýðý özel yetkili Adana 7’nci Aðýr Ceza Mahkemesi’nde ‘Ülkeye giriþ yaptýðýnda güvenlik güçlerine ya da devletin yetkili birimlerine teslim olmadýðý’ gerekçesiyle piþmanlýk hükümlerinden yararlandýrýlmayarak, örgüt üyeliðinden 6 yýl 3 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Bu karar Yargýtayca onandý.

 

15 yaþýnda katýldýðý ve 8 yýl boyunca kaldýðý örgütten kaçan Demir’in avukatý Kemal Derin, örgüte katýlan ve fiilleri sadece örgüt üyeliði ile sýnýrlý bulunan kiþilerin ana babalarýnýn yanlarýna dönmesi için yasada yer alan ‘itirafta bulunma ve kendini ihbar etme’ düzenlemesinin yasa metninden çýkartýlmasý gerektiðini savundu. Müvekkilinin örgütten kaçýp kendisini ihbar etmediði için yasanýn katý uygulanmasý nedeniyle tutuklanýp hapis cezasýna çarptýrýldýðýný belirten avukat Derin, þunlarý söyledi:

 

“Son günlerde çokça üzerinde konuþulan TCK’nýn 221’inci maddesi etkin bir madde deðildir. Bu madde, birincisi kiþi onurunu zedelemektedir. Zira örgütten çekilen kiþi zaten iradesini ortaya koymuþtur. Bir kiþinin affedilmesini belirli þartlara baðlamak, ya da kimi itiraflarda bulunmasýný istemek kiþiliðini ayaklar altýna almaktadýr. Ýkincisi, kendisini ihbar etme þartýný esaslý yararlanma koþulu olarak kabul etmek ise, yasal düzenleme hakkýnda bilgi sahibi olmayanlarýn eþitsiz muameleye tabi tutulmasý sonucunu doðurmaktadýr. Muhabbet Demir’in durumu tam da böyle olmuþtur. Ayný þartlar altýnda ayný koþullarda Hava Okan ile birlikte örgütten çekilmesine raðmen, Hava Okan dýþarýda kendisi ise içeridedir. Aldýðý 6 yýl 3 aylýk cezanýn yaklaþýk 5 yýlýný çekmeden de tahliye olmasý imkansýzdýr.”

 

‘Örgüt üyeleri kaçmak istiyor’

ÖRGÜTTEN birlikte kaçtýðý Hava Okan’ýn itiraflarý sonucu yakalanan ve örgüt üyeliðinden hapis cezasýna mahkum edilen Muhabbet Demir, poliste ve mahkemede yaptýðý itiraflarla örgütü deþifre etti. Örgütün yapýlanmasý, gelir kaynaklarý, yayýn organlarý, kamplarý ve örgüt üyesi sayýlarý hakkýnda bilgi veren Demir, örgüt üyelerinin büyük çýkmaz içinde olduðunu belirterek þu bilgileri verdi:

 

“Örgüt mensuplarý her an örgütten kopabilir. Fakat ellerinden tutan olmadýðý için örgütten kaçamýyorlar. Yeni bir piþmanlýk yasasýnýn çýkmasýný beklemektedirler. Çünkü, silahlý olarak örgütün bir yere varamayacaðý konusunda hepsi ayný fikirdeler. Kaçarak Türkiye’ye geldim. Sizlerin bu tür yaklaþýmlarýnýzý daha önceden bilseydim, direkt olarak gelerek teslim olurdum. Kýrsalda olan örgüt mensuplarýnýn da sizlerin bu tür yaklaþýmlarýnýzdan haberleri olsa teslim olacaklarý düþüncesindeyim. Örgüte katýldýðým için piþmanlýk duyuyorum. Yoruldum, yýprandým. Yaþadýklarýma ‘yeter’ diyorum.”

 

 

Hürriyet

19.12.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...