Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye'yi "Ermeni soykýrýmý" ile suçlayan Avrupalýlarýn yamyamlýða varan vahþeti ortaya çýktý

 

 

ADANA’nýn Aladað Ýlçesi’nde görev yapan tarih öðretmeni Güven Aykan, Ortadoðu tarihini araþtýrýrken batý kaynaklarýnda, Fransýzlarýn 1098-1099 yýllarýnda yaptýðý katliamlara iliþkin bilgilere rastladýðýný söyledi. Aykan, batýlý tarihçi ve araþtýrmacýlarýn kayýtlarýna göre, Haçlý seferleri sýrasýnda Fransýzlar’ýn, Suriye’nin Maara bölgesinde Müslüman ve Yahudileri öldürüp etlerini yediklerini iddia etti.

 

 

Niðde Eðitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu ve Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýktisat Ana Bilim Dalý yüksek lisans öðrencisi Güven Aykan, batýda Türkler ‘Ermeni soykýrýmý’yla suçlanýrken, kendi bilimsel kuruluþlarýnda Fransýzlarýn katliamlarýyla ilgili bilgilerin bulunduðunu söyledi. Fransýz Bilimsel Araþtýrmalar Merkezi (CNRS) baþta olmak üzere bir çok bilimsel kuruluþun arþivlerinde, çok sayýda bilim adamý ve araþtýrmacýnýn belgelerinde bu yönde kayýtlar bulunduðunu belirten Aykan, bazý ünlü yazarlarýn kitaplarýnda da bunlara yer verildiðini kaydetti.

 

RESÝMLERDE TASVÝR EDÝLMÝÞ

 

Ortadoðu’nun tarihini araþtýrýrken özellikle Fransýzca kitaplarda Fransýzlarýn Suriye’nin Halep kenti yakýnlarýndaki Maara adlý bölgede insan eti yiyecek kadar vahþi katliamlar yaptýðýna dair metinlere rastladýðýný anlatan Aykan, þu bilgileri aktardý:

 

“Yabancý kitaplarý çeþitli araþtýrmalarým için çevirttiðimde, çok ilginç ve insanýn tüylerini diken diken eden satýrlara rastladým. Bu kaynaklarda yazdýðýndan anlaþýldýðýna göre, Fransa Kralý I. Philippe’nin torunu olan Bohemond komutasýndaki 600 bin Fransýz’dan oluþan Haçlý ordusu, 1096’da Maara’ya geldi. O sýrada Suriye Selçuklularý’nýn idaresindeki Maara’nýn nüfusu 250 bindi. Nüfusun 160 bini Müslüman Türk ve Araplardan, diðerleri ise Yahudiler ve Hýristiyan Araplardan oluþuyordu. Haçlýlar 2 yýl kadar bölge halkýna büyük bir katliamda bulunmadýlar. Ancak 1098’de yiyecek sýkýntýsý çekince tam anlamýyla vahþileþtiler. 1098 ve 1099 yýllarý boyunca toplam 200 bin Müslüman Türk ve Arap’ý öldürüp, etlerini piþirerek yediler. Bu yaþananlar, Fransýz Bilimsel Araþtýrma Merkezi’nin arþivlerindeki kayýtlarda geçiyor. Belgelerde, Fransýzlarýn o dönemde sadece Maara’da deðil, Antakya’da da küçük de olsa benzer katliamlarý yaptýðý yazýyor. Ayrýca yine ayný merkezde saklanan bazý minyatür, resim ve heykellerde, Maara katliamlarý tasvir ediliyor. Merkezde bu belgeler olduðu gibi korunurken, Fransa’da öðrencilere bu bilgiler aktarýlmýyor. Öte yandan Türkler Ermenileri katletmekle suçlanýyor.”

 

KAZANLARDA KAYNATIYORLARDI

 

Güven Aykan’ýn bazý kaynaklarda rastladýðý ifadelere göre batýlý araþtýrmacý ve bilim adamlarý, Fransýz haçlýlarýnýn Maara ve Antakya’da yaptýðý katliamlarý þöyle anlatýyor:

 

- Maara’da bizimkiler Türk yetiþkinleri kazanlarda kaynatýyorlar, çocuklarý þiþe geçiriyorlar ve ýzgara yaparak yiyorlardý. (Raoul de Caen-Fransýz kronikçi (günlük tutucu))

 

- Katliam korkunçtu. Öldürülenlerin kanlarý sokaklarda akýyor, atýyla gezenlerin üzerine sýçrýyordu. Akþam karanlýðýnda Fransýzlar, sevinçten haykýrarak kiliseye geldiler ve kana bulanmýþ ellerini ayin için uzattýlar. (G.E. Perry - The Middle East. Fourteen Islamic Centuries Englewood Cliffs)

 

- Böyle bir katliamý ve yamyamlýðý o güne kadar hiç kimse ne duymuþ, ne de görmüþtü. Ölüler piramitler þeklinde yýðýnlar haline getirilerek yakýldý. Sayýlarýnýn ne olduðunu Tanrý bilir. (Haçlý seferlerine katýlmýþ bir þövalyenin hatýralarýndan alýntý) (T.G. Djuvara - Türkiye’yi Parçalamak Ýçin 100 Plan)

 

- Þövalye ve askerlerimiz öldürdükleri insanlarýn midelerini deþip, baðýrsaklarýnýn içlerini boþalttýlar ve saðken yuttuklarý altýnlarý aldýlar. Bütün evlere giren askerlerimiz, bir kiþinin bile sað kalmasýna izin vermediler. Hatta bebeklerin ve yalvaran kadýnlarýn bile. (Ortadoðu tarihçisi Fulcherius Carnotensis’ten alýndý) (T.G. Djuvara - Türkiye’yi Parçalamak Ýçin 100 Plan)

 

- Askerlerimiz Maara’da dinsizlerin (Müslümanlar) yetiþkinlerini yemek kazanlarýnda kaynar suda haþladýlar, çocuklarý þiþlere geçirerek öldürdüler ve sonra da ýzgarada piþirip yediler. (Fransýz tarihçi Rudolf of Caen’den alýntý) (Amin Maalouf - The Crusades Through Arab Eyes)

 

- Antakya’da Bohemond (Haçlý ordusu komutaný), bir kaç Türk esirini boðazlattý, herkesin gözü önünde kýzarttý. Sonra seyredenlere seslenerek, iþtahýný tatmin etmek için geldiðini söyledi. (Ch. Mills - Histoire des Croisades)

 

- Antakya önlerinde açlýktan þikayet eden haçlýlara, Hýristiyan din adamý Pierre I’Ermit þu tavsiyede bulunur: ’Açlýðýnýzýn sebebi korkaklýðýnýzdýr. Türk cesetlerini toplayýn. Tuzlayarak piþirilirse daha lezzetli olur.’ Bunun üzerine Fransýzlar onun dediðini yaptýlar. (Funck Brentano - Les Croisades)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...