Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye Cumhuriyeti bundan tam 84. yýl önce Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler kýsacasý Osmanlý bayraðý altýnda yüzyýllarca birlikte yaþamýþ farklý etnik kökenlerden insanlar tarafýndan kuruldu.

 

Ne var ki 84 yýl önce bu topraklarda istediklerini gerçekleþtiremeyen dahili ve harici düþmanlar bugün bir kez daha ataða kalkmýþ durumdalar. Amaçlarý bu ülkenin mozaðini parçalamak. bunun için de en hain yöntemi "terörü" kullanýyorlar. Ýþte böyle bir dönemde Samanyolu Haber terör örgütü tarafýndan bombacý olarak yetiþtirilen bir gencin itiraflarýný yayýnlýyor.

 

Bakýn kandýrýlmýþ genç kanlý bir eylemi gerçekleþtirmekten nasýl vazgeçiyor?

 

 

Oðlunun terör örgütüne katýlacaðýndan þüphelenen Vanlý babanýn içi içini yiyor. Öz evladýnýn örgüt tarafýndan türlü vaadlerle kandýrýldýðýný hissediyor ancak ne yapacaðýný bilemiyor. Propagandanýn baskýsýyla algýsý kapalý oðlunu ikna edemeyeceðini anlayan baba, bir gün onu çaýðýyor ve evladýna kýsa bir vasiyette bulunuyor.

 

"OÐLUM, BÝR GÜN BU ÜLKEYE ÝHANET ETME DÜÞÜNCESÝ AKLINDAN GEÇERSE, ÖNCE ÇANAKKALE'YE GÝT, ORADA YATAN ÞEHÝT DEDENÝN MEZARINI BUL, ONA BÝR FATÝHA OKU, ONDAN SONRA NE YAPARSAN YAP.

 

Genç o zaman bu sözlerin ne anlama geldiðini pek anlamýyor. Umursamýyor da. Aklý fikri daða çýkmak, örgüte katýlmak düþüncesiyle dolu.

 

Derken genç örgüte katýlmak üzere evinden ayrýlýyor. Bu süreçte karþýlaþtýðý bazý olaylarýn kafasýný karýþtýrdýðý, yýllar sonra yazdýðý bir mektuptan anlaþýlýyor.

 

"ÝSTANBUL'A ÇALIÞMAYA GÝDÝYORUM" DÝYE AÝLEME YALAN SÖYLEMÝÞ VE BÝR BAÞKASININ ÜZERÝNE ALDIÐIM PASAPORTLA YURTDIÞINA ÇIKMIÞTIM. ÝKÝ AYRI ÜLKEDEN GEÇEREK ÖRGÜTE AÝT HINERE KAMPINA GELMÝÞTÝM. DÝKKATÝMDEN HÝÇ KAÇMAYAN ÞEY GÝTTÝÐÝMÝZ HER YERDE BÝZLERÝ DIÞ ÝSTÝHBARAT ELEMANLARININ KARÞILAMASIYDI. HATTA HINERE KAMPINA BÝZÝ GÖTÜREN KURYE BÝLE BÝR ÝSTÝHBARAT AJANIYDI."

 

Delikanlý örgüt tarafýndan kanlý eylemler yapmak üzere kurulan bir birime alýnýyor. Birimin amacýnýn büyük þehirlerde bombalý eylemler gerçekleþtirmek olduðu belirtiliyor. Bir süre devam eden askeri ve siyasi eðitimin ardýndan, eylem zamaný geliyor.

Önce Tunceli kýrsalýna oradan da Ýstanbul'a geçen eleman, þehirde kaldýðý sürede normal bir vatandaþ gibi hareket ediyor. Ýstanbul'da yaklaþýk 8 ay kalýyor ve bir gün örgütün kuryesi gence ulaþýyor. Kendisine 200 Euro para, Sigara paketine zulalanmýþ sekiz adet fünye ve aradýðý zaman A4 patlayýcý gönderecek kiþinin telefon numaralarý veriliyor. Ve bir de eylem yapýlacak yerin adresi.

 

Eleman eylemi yapmasý istenen yeri gördüðünde adeta þok oluyor.

 

''OKUDUÐUMDA KALBÝMÝ YERÝNDEN ÇIKARACAKMIÞÇASINA HAREKETLENDÝREN, DAMARLARIMDA AKAN KANI DURDURAN VE VÜCUDUMU BUZ KESEN EYLEM YERÝ… BU YERÝ NE BEN YAZAYIM NE DE SÝZ OKUYUN, AMA BÝR DÜÞÜNÜN, KENDÝNE ÝNSANIM DÝYEN HÝÇBÝR KÝMSENÝN AKLINDAN GEÇEMEYECEK BÝR YER… 14 TEMMUZ ÝLE 15 AÐUSTOS TARÝHLERÝ ARASINDA BU EYLEMÝ YAPMAMI ÝSTEMÝÞLERDÝ. ''

 

Eylemin yeri ve ortaya çýkacak sonuçlar elemaný kendisine getiriyor.

 

''BUNALMIÞTIM, KENDÝMDEN, BULUNDUÐUM YERDEN, MÜMKÜN OLSA DÜNYADAN KAÇMAK, UZAKLAÞMAK ÝSTÝYORUM. ÇARESÝZLÝK ÝÇÝNDE BÝR ÇIKIÞ YOLU ARARKEN BABAMIN VASÝYETÝ AKLIMA GELDÝ. HEMEN ATLADIM VE ÇANAKKALE'YE GÝTTÝM. VAN'LI DEDEMÝN MEZARINI BULACAKTIM. NÝHAYET KABRÝN BAÞINDAYDIM. OTURDUM, AÐLADIM, AÐLADIM, AÐLADIM…

 

Genç þehitlikte dedesinin ismini ararken çok önemli birþeyin farkýna varýyor. Çanakkale'de bu ülkede yaþayan her etnik kökenden insanýn isimleri yazýyor.

 

BULUNCAYA KADAR EPEY DOLAÞMIÞ VE ÜLKEMÝZÝN HEMEN HER YÖRESÝNDEN ÞEHÝT DÜÞEN DEDELERÝMÝZÝN OLDUÐUNU GÖRMÜÞTÜM. YORULUNCAYA KADAR HEPSÝNE FATÝHA OKUDUM. GÜNEÞ BATMAK ÜZEREYDÝ AMA BENÝM ÝÇÝM AYDINLANMIÞ VE FERAHLAMIÞTIM. BÝR AN ÖNCE ÝSTANBUL'A DÖNMELÝ VE TESLÝM OLMALIYDIM.''

 

 

Ýþte bu piþmanlýðýn ardýndan polise teslim olan genç, emniyetteki iyi muameleden de ciddi bir biçimde etkileniyor. Ve cezaevinde kendisini sorgulayan polis memurlarýna itiraf nevinden bu mektubu yazýyor.

 

''BU YAKLAÞIMINIZLA BENÝ KAZANDIÐINIZ GÝBÝ BÜTÜN ÇEVREMÝN DE GÜVENÝNÝ KAZANACAKSINIZ. HÝKAYEMÝ DÝNLEYEN ABÝ GÖZYAÞLARINA HAKÝM OLAMADI VE BANA, "GÝT BABANA SELAM SÖYLE, ONUN ELLERÝNDEN DEÐÝL AYAKLARINDAN ÖPÜYORUZ" DEDÝ. SELAMINIZ BAÞIMIN BORCUDUR. ÞUNU BÝLÝN KÝ, YEREL HALK TERÖRDEN RAHATSIZ. ONLARI FAKÝRLÝÐÝN PENÇESÝNDEN KURTARIP ÝYÝ BÝR EÐÝTÝMDEN GEÇÝRMEK, ÞÝDDET VE TERÖRÜN KALICI ÇÖZÜMÜ OLACAKTIR. ''

 

 

 

Videoyu izlemek icin:

http://www.samanyoluhaber.com/index.php?khide=1&ghide=1&hid=77525&sec=10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...