Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TIBBI AÇIDAN SÝGARANIN ZARARLARI

 

Týbbi araþtýrmalar neticesinde sigarada 30 bin zehirli madde bulunduðu bunlardan 2 bin'inin kanser yapýcý maddeler olduðu tespit edilmiþtir.

 

Yine bu araþtýrmalar sonucunda, sigara içenlerin kansere yakalanma risklerinin 10-15 kat, kalp hastalýklarýna yakalanma riskinin ise 10 kat daha fazla olduðu tespit edilmiþtir.

 

Günde 9 adet sigara içenlerin akciðer kanserine yakalanma riskleri % 6 iken günde 41 sigaradan fazla içenlerin akciðer kanserine yakalanma riskinin % 100 olduðu araþtýrmalar neticesinde ortaya çýkmýþtýr.

 

Akciðer kanseri vakalarýnýn % 90'ýnýn, gýrtlak kanseri vakalarýnýn % 99 unun sigaranýn sebep olduðu bu araþtýrmalar sonucunda tespit edilmiþtir.

 

Sigarada bol miktarda bulunan çok zehirli bir madde olan nikotin beyin hücrelerini etkileyerek uyuþturmakta ve zamanla hafýza kayýplarýna ve damar týkanýklýðýna sebep olmaktadýr.

 

Sigaranýn ana maddesi olan tütün o kadar zehirlidir ki, bir paket sigarada bulunan tütünün içindeki nikotin ve diðer zehirli maddeler bir laboratuarda damýtýlarak bir insana içirilirse veya þýrýnga edilse birkaç dakika gibi kýsa bir zamanda o insaný öldürebilecek güçtedir.

 

Sigarada 3 bin 885 toksit madde tespit edilmiþtir.

 

Sigarada öldürücü þu zehirler vardý:

 

* Toluen (Tiner)

 

* Kadmiyum (Akü metali)

 

* Metanol (Füze yakýtý)

 

* Bütan (Tüp gazý)

 

* DDT (Böcek ilacý)

 

* Naftalin (Güve ilacý)

 

* Arsenik (Fare zehiri)

 

* Amonyak (Tuvalet temizleyicisi)

 

* Siyanür (Gaz odalarý zehiri)

 

* Radon (Radyasyon)

 

* Polonyum (Kanserojen)

 

* Karbon (Araba eksoz gazý)

 

* Katran (Asfalt maddesi)

 

* Aseton (Oje sökücü)

 

 

SÝGARANIN ÝNSAN SAÐLIÐINA VERDÝÐÝ ZARARLAR:

 

Sigara sindirim sistemini tahrip eder, buna baðlý olarak sindirim güçlüðü, bozukluklarý, mide hastalýklarý, ülser, baðýrsak hastalýklarý, böbrek rahatsýzlýðý, iþtahsýzlýk, halsizlik, kansýz-lýk, üst solunum yollarýnda tahribat, öksürük, balgam, bronþit, astým, amfizem, gýrtlak ve akciðer kanseri, dudak, dil ve yemek borusu kanseri, dolaþým sisteminde tahribat, damar sertliði, damar týkanýklýðý, þeker hasta-lýðý, kalp hastalýklarý, kangren, beyin felci gibi son derece tehlikeli hastalýk-lara sebep olduðu Týbbi araþtýrmalar neticesinde ortaya çýkmýþtýr.

 

Saðlýk otoriteleri amfizem (Akciðerin görevini yitirmesi)'nin nedeninin %90 oranýnda sigaradan dolayý olduðunu söylemektedirler. Amfizemin ilk belirtisi nefes darlýðý þeklindedir. Sigara içenlerde nefes darlýðý daha çok görülmektedir.

 

Alman kanser araþtýrma merkezin-den Prof. Dr. Haraldzur Hausen sigaranýn çevre ve insan saðlýðýný tehdit eden araba ve sanayi gazlarý gibi zehirli maddelerle ayný nispette risk faktörü olduðunu ve içindeki radyoaktif kurþun ve polonium maddesinin hücreleri tahrip ettiðini bildirmiþtir.

 

Medical tribüne adlý týp dergisinin Oxford Üniversitesinden epidemiyolog (salgýn hastalýklar) uzmaný Richard Peto þu tespiti yapmýþtýr. "1993 de Avrupa topluluðu sýnýrlarý dahilindeki ülkelerde yaþayan toplam 6 milyon insaný sigaranýn sebep olduðu hastalýklar yüzünden kaybettik."

 

1998 yýlýnda yapýlan bir araþtýr-mada sigaranýn erkeklerde iktidarsýzlýða sebep olduðu ve bunun sonucunda psikolojik rahatsýzlýklarýn ve boþanma olaylarýnýn artýðý tespit edilmiþtir.

 

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Þevket Ruacan, kanser hastalýðýnýn % 30 unun sigaradan kaynaklandýðýný bildirmiþtir.

 

Tütünün ortalama üçte birini nikotin oluþturmakta ve her sigara ile insan vücuduna 1 ile 2,5 miligram nikotin girmektedir. Nikotin insanda baðýmlýlýk yapmaktadýr. Sinir sistemini ve sindirim sistemini etkilemekte, kalp atým hacmini, kan basýncýný ve oksijen tüketimini artýrmaktadýr.

 

Akciðer kanserinde % 90 sigara-nýn etkisi vardýr. Akciðer kanserinin yaný sýra mesane ve pankreas kanser-lerine de yol açmaktadýr.

 

Sigara içen kadýnlarda düþüklere, ölü bebek doðumlarýna, çocuklarýn sakat doðmasýna, üreme hücrelerinde bozuk-luklara, þekil bozukluklarýna ve rahim kanserine sebep olmaktadýr. Sigara içen kadýnlar içmeyen kiþilerden 10 yaþ fazla ihtiyarlamakta ve þekilleri bozulmaktadýr. Sigara içen annelerin çocuklarý oksijen azlýðý nedeniyle geri zekalý olma riski daha fazladýr. Günde bir paket sigara içilen evde yaþayan bir çocuk beþ tanesini içmiþ gibi zehir almaktadýr. Özellikle çocuklar sigaradan çok etkilenmektedir.

 

 

SÝGARANIN SEBEP OLDUÐU ÖLÜMLER

 

Günlük bir paket sigara içen kimse ölümünü kendi eliyle hýzlandýr-maktadýr. Her gün bir paket sigara tüketen bir kimsenin vücudunda 20 yýl sonra 7 kg is ve katran birikmektedir. Sigara farkýnda olmadan insaný yavaþ yavaþ öldürmektedir.

 

Dünyada her yýl 2,5 milyon, her gün 7 bin, her saat 300 ve her dakika 5 kiþi sigaranýn sebep olduðu hastalýklar yüzünden ölmektedir.

 

Türkiye de sigaranýn sebep olduðu hastalýklar yüzünden yýlda 160 bin kiþi hayatýný kaybetmektedir. Bu rakam maalesef korkunç rakamdýr. Çanakkale savaþýnda biz yaklaþýk 250 bin þehit verdik. Nerdeyse Çanakkale'de verdiðimiz þehit sayýsýna yakýn bir oranda her yýl insanlarýmýzý kaybedi-yoruz. Bu acý bir gerçektir.

 

A.B.D de yýlda 350 bin kiþi sigaranýn sebep olduðu hastalýklar yüzünden hayatýný kaybediyor. 1985 de A.B.D de yapýlan bir araþtýrmada karaciðer kanserinden ölen hastalarýn % 15'inin sigara içenler olduðu tespit edilmiþtir.

 

Sigara içenlerde erken ölüm oraný içmeyenlere göre 20 kat daha fazladýr. 2020 yýlýnda geliþmiþ ülkelerde sigara-nýn sebep olduðu hastalýklar yüzünden 2 milyon insanýn öleceði tahmin edilirken geliþmekte olan Türkiye de bu oranýn 10 milyon civarýnda olacaðý tahmin edil-mektedir. Bu araþtýrma gösteriyor ki Türkiye insaný sigaraya daha çok müpteladýr. Yetkililer bu tehlikeye karþý gerekli tedbirleri almasý gerekir.

 

SÝGARANIN EKONOMÝK ZARARLARI

 

Dünyada kiþi baþýna yýllýk sigara tüketimi 2500 iken Türkiye de ise bu oranýn 1430 adet olduðu tespit edilmiþtir.

 

Türkiye de yýlda 76 milyar 500 milyon adet sigara tüketilmektedir. Sigara tüketiminde Türkiye Dünyada 4. sýrada gelmektedir. Türkiye de sigara tiryakilerinin sayýsý 20 milyon, her üç kiþiden biri sigara tiryakisidir. Tiryaki olmayýp da sigara içenleri bu rakama ilave etsek karþýmýza korkunç bir rakam çýkar. Bunun üzerinde durup düþünül-mesi gerekir.

 

Türkiye'nin bir yýllýk sigara tüketimi 5,5 trilyon liradýr. Dünyada kiþi baþýna 1 kg sigara tüketilirken Türkiye de kiþi baþýna 1,5 kg sigara tüketil-mektedir. Bu araþtýrmalar gösteriyor ki ülke ekonomisi açýsýndan 5,5 trilyon lira milli gelir adeta duman olup havayý uçup gitmektedir. Ülke ekonomisi zarar gördüðü gibi aile ekonomisi de ciddi oranda etkilenmektedir. Ayrýca yýlda 160 bin insanýmýzýn kaybedilmesi, ülke ekonomisinde büyük bir iþ kaybýdýr. Yetkililerin bu konuya da dikkatlerini çekiyoruz.

 

WHO (Dünya saðlýk teþkilatý) hesaplarýna göre Dünya üzerinde 1 milyar 370 milyon insanýn sigara tiryakisi olduðu bildirilmiþtir. Ýnsanlýk alemi açýsýndan da korkunç bir rakamdýr. Özellikle geri kalmýþ ve geliþmekte olan ülke ekonomileri sigara tüketiminden büyük oranda zarar görmektedir.

 

 

SÝGARANIN ÇEVREYE ZARARLARI:

 

Sigaranýn çevreye de büyük oranda zararý vardýr. Dünyadaki yangýnlarýn % 70 inin sigara sebebiyle çýktýðý ve binlerce hektar ormanýn yok olmasýna neden olduðu araþtýrmalar neticesinde tespit edilmiþtir.

 

Suçlularýn % 95'inin sigara tiryakileri olduðu istatistiklerle ortaya çýkmýþtýr.

 

Sigaranýn insanýn kendisine zararý olduðu gibi baþkalarýna da zararý vardýr. sigara içen kimseler çeþitli hastalýklara yakalanmakta bu hastalýklar o kiþinin çocuklarýna da kalýtsal bir hastalýk olarak geçmektedir. Gelecek nesillerde tehlike içindedir. Nesillerimiz sigara sebebiyle saðlýksýz bir toplum o ülke için büyük bir problemdir.

 

Sigara içen kimseler aile efradýna ve çevresine de zarar vermektedir. Sigara içmeyenlerde sigara dumaný sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir. Özellikle kapalý bir odada içilen sigara doðrudan herkesi etkilemektedir. Kapalý salonlar, toplu taþýma araçlarý sigaranýn en çok zararlý olduðu mekanlardýr. Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir.

 

Araba egzoslarýndan çýkan zehirli maddelere eþ deðer sigarada zehirli maddeler vardýr. Atmosfere de bu zehirli maddelerin karýþmasý neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlýlara zararý dokunmaktadýr.

 

Bir tane sigaradan ne olacak diye düþünmek çok yanlýþtýr. Herkes böyle düþünürse milyonlarca sigara içilmiþ olur. Her birinin dumaný hesap edilse havayý nasýl etkilediði ortaya çýkar.

 

Sigara dumanýnýn havaya yaydýðý zehir korkunç boyutlardadýr. Her yýl havaya sigara dumanýnda bulunan 5555 ton hidrokarbür karýþmaktadýr. Dünya-mýzýn da bir sýnýrý bir ölçüsü vardýr. atmosferimizde ozon tabakasý bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiþtir. Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanýlan spreyler olduðu tespit edilmiþtir. Bir spreyden ne olacak diye düþünmek ne kadar yanlýþsa bir sigaradan ne olacak diye düþünmekte o derece yanlýþtýr. Ýnsanoðlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlýlara zarar vermektedir.

 

Ýnsanlar piknik yaptýklarý orman-lýk alanlarda, içtikleri sigaranýn izmari-tini söndürmeden geliþi güzel saða sola atmakta, bunun sonucunda orman yangýnlarý çýkmaktadýr. Binlerce hektar-lýk milli servetimiz olan ormanlarýmýz sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir. Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüðü gibi, Türkiye insaný oksijen kaynaklarýný ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir. Ýnsanýmýz için bu büyük bir kayýptýr. Ayrýca bu orman yangýnlarýndan ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoðu bu yangýnlarda ölmektedir. Ýþte sigaranýn ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiðini görelim ve tedbir alalým. Ýnsanýmýzý eðitelim bu konuda bilinçlendirelim.

 

SÝGARA BÝR SÖMÜRÜ ARACIDIR

 

Emperyalist ülkeler tarafýndan sigara bir sömürü aracý olarak kullanýl-maktadýr. Özellikle geri kalmýþ 3. Dünya ülkeleri bu yolla sömürülmektedir. Amerikanýn ürettiði Marlboro sanayileþ-memiþ ülkelerin en çok tükettiði bir tüketim maddesidir. Ýnsan haklarýndan bahseden emperyalist ülkeler para için fakir ülke insanlarýný sigara yoluyla sömürmekte ve zehirlemekte, binlerce insanýn ölümüne neden olmaktadýr. Yaptýklarý filmlerde adeta sigara reklamý yapýlmaktadýr.

 

"Marlboro Kovboy" reklamlarýnda elinde sigarayla keyifli pozlarýyla tanýnan, Wayne Mc Laren bu görüntüsüyle gençleri tesir altýna almýþtýr. Bir çok genç ona özenerek sigaraya baþlamýþtýr.

 

1990 yazýnda 51 yaþýnda meþhur film artisti Mc Laren akciðer kanserinden ölmüþtür. Ölmeden önce þunlarý söylemiþtir: "Sigara, öldürücü bir illettir. Ben bunun canlý bir ispatýyým. Hayatýmý iþte bu oksijen çadýrýnda noktalýyorum. Size sesleniyorum sigara katiyen bir deðer kazanmýyor, kaybet-tiriyor."

 

David Goertliz'de Camel ve Winston sigara firmalarýnýn reklam artisti idi. Kendiside sigara tiryakisiydi, pek çok defa mide ve ciðerlerindeki rahatsýzlýk sebebiyle tedavi gördü. Yýllar sonra dikkatini bir þey çekti. David'in çalýþtýðý sigara firmasýnýn idari kadrosunun tamamý kesinlikle sigara içmiyordu. Merakla sordu ve çok ilginç bir cevap aldý: "Biz bu zehirli mereti içmeyiz, sadece tatlý parasý için satarýz." Bu söz David'i çok etkilemiþtir. Sigara içen kimselerde çok iyi düþünmeliler. Sigara içmek suretiyle kime para kazandýr-dýðýný, nasýl sömürüldüðünü düþünen bir insan iradesine sahip olur ve sigarayý býrakýr. Alýþmýþým býrakamýyorum sözü çok yanlýþ bir düþüncedir. Ýradesine sahip olan bir insan bu sözü söylemez ve derhal sigarayý býrakýr. "Sigara firmalarý sigaranýn üzerine saðlýða zararlýdýr diye yazmaktadýrlar. Onlar da sigaranýn saðlýða zararlý olduðunu bildikleri halde üretiyorlar. Para kazanmak uðruna insanlarýn saðlýðýný tehlikeye atýyorlar."

 

Ülkemizde sigara alýþkanlýðý ortaokul çaðlarýnda bir özenti ve hevesle baþlamaktadýr. Ortaokul öðrencilerinin % 37'sinin üniversite öðrencilerinin % 50'sinin sigara içtiði, ayrýca iþçilerin % 70'i kadýn memurlarýn % 49'unun sigara tiryakisi olduðu, Türkiye'de erkeklerin % 63'ünün sigara içtiði araþtýrmalar neticesinde ortaya çýkmýþtýr.

Link to comment
Share on other sites

Sigara Hakkýnda En Sýk Sorulan 50 Soru ve Cevaplarý

 

1- Zararsýz sigara var mý?

Hayýr. Sigaranýn hiçbir türü zararsýz deðildir ve insan saðlýðýna zarar verdiði halde satýþýna ve reklamýna izin verilen yegane ticari mal sigaradýr.

 

2- Az sayýda sigara içmek zararsýz olabilir mi?

Hayýr. Ýçilen her sigaranýn insan saðlýðýna zarar var. Otopside, az sayýda sigara içenlerin akciðerlerinde bile bozukluklar saptanmýþtýr. Öte yandan sigara içenlerin büyük bölümü az sayýda sigara içmeyi baþaramaz.

 

3- Sigaranýn saðlýða zarar vermesi ne kadar süre sonra olur?

Sigaranýn saðlýk üzerine olan zararlarý sigaranýn içildiði anda baþlar. Sigara dumaný aðýz, dil, boðaz, yemek borusu, nefes borularý, akciðerler ve mideye doðrudan ulaþýr. Dumanýn içinde bulunan zararlý maddeler de saniyeler içinde kalp, beyin, kan damarlarý, böbrekler, mesane gibi pek çok organa ulaþýr ve zarar verir.

 

4- Nikotin vücutta ne gibi etkiler yapar?

Nikotin vücuda ilk olarak girdiðinde beyin ve sinir sistemini uyarýr, ancak sondaki alýnýþlarda beyin ve sinir sistemi üzerinde baskýlayýcý, uyuþturucu etki gösterir. Nikotin ayrýca kan basýncýný yükseltir, nabýz sayýsýný artýrýr, sindirimi yavaþlatýr, kanýn damarlar içindeki dolaþýmýný bozar, organlarýn yeterli kan almalarýný engeller. Çok yüksek dozlarda alýndýðýnda bulantý ve kusmaya neden olur, solunum felci yaparak ölüme yol açar.

 

5- Sigara dumaný içindeki hangi maddeler hastalýk yapar?

Dumanda bulunan katranýn içinde 4000 dolayýnda kimyasal madde vardýr. Bunlar arasýnda bulunan asitler, alkol aldehitler, ketonlar, siyanür, karbonmonoksit gibi maddeler doðrudan zehir etkisi gösterirler ve organlarda tahribat yaparlar. Kalp hastalýklarý, akciðer kanseri, vücuttaki baþka kanserler (gýrtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri vb.) bronþit, amfizem gibi pek çok hastalýðýn sigaraya baðlý olarak meydana geldiði bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr.

 

6- Dumanda bulunan karbonmonoksitin etkileri neler?

Sigara dumanýnýn içinde yüzde 4 oranýnda karbonmonoksit bulunur. Bu gaz, alyuvarlardaki hemoglobine baðlanarak hemoglobinin oksijen taþýmasýný engeller. Sigara içenlerde hemoglobinin oksijen taþýma kapasitesi yüzde 2.5 ile yüzde 15 arasýnda azalýr. Bunun sonucunda organlar yeterli oksijen alamazlar. Özellikle beynin yeterli oksijen alamamasý sonucu düþünme, karar verme, net görme ve iþitme gibi önemli bazý fonksiyonlarýnda zayýflama olur. Karbonmonoksit ayrýca damarlarda kolesterol depolanmasýna yol açar.

 

7- Bu maddeleri solumanýn zararlý etkileri geçici deðil mi?

Evet bu etkiler geçicidir. Ancak tiryakiler sýk aralýklarla sigara içerler. Bu durumda sigara dumanýna baðlý etkilerin düzelmesi mümkün olmaz.

 

8- Sigaranýn bütün zararlarý kalýcý ve sürekli mi?

Hayýr, eðer iþ isten geçmeden sigara býrakýlýrsa vücut kendini yenileme fýrsatý bulabilir. Sigarayý býrakanlarda özellikle kalp hastalýðý ve kanser riskinde azalma olur. Sigarayý býraktýktan sonra bir yýl geçince kalp krizi riski yarýya iner. On yýl sonra ise kalp hastalýðý ve kanser riski sigara içmemiþ bir kiþi ile eþit düzeye yaklaþýr.

 

9- Filtreler koruyucu mu?

Filtreli sigara içenlerde kanser riski filtresiz sigara içenlere göre biraz daha azdýr.

 

10- Katran ve nikotin miktarý az olan sigaralarýn da zararý var mý?

Bazý ülkelerde nikotin ve katraný azaltýlmýþ sigaralar bir süreden beri denenir. Ancak bu sigaralarý içenlerde de risk çok yüksektir. Ayrýca sigara içenler, nikotin ve katraný az olan sigarayý daha fazla sayýda içer.

 

11- Mentollü sigaralarýn riski nasýl?

Mentollü sigaralarýn riski diðerlerinden farklý deðildir, mentollü sigaralar da saðlýk için ayný derecede zararlýdýr.

 

12- Sigaranýn kanser yaptýðý bilimsel olarak ispatlanmýþ mý?

Evet. Sigara bütün kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Akciðer kanserlerinin ise yüzde 85’i sigara nedeniyle olur. Bunun dýþýnda sigaranýn aðýz, boðaz, yemek borusu, gýrtlak, mesane, rahim, pankreas, böbrek vb. kanserlerini meydana gelmesinde de rolü vardýr.

 

13- Sigara, kansere nasýl yol açar?

Sigara dumaný içinde 43 tane kanser yapýcý madde bulunur. Bunlarýn bazýlarý kanseri baþlatan, bazýlarý da kanserin ilerlemesine yol açan maddelerdir.

 

14- Akciðer kanserinin iyileþme þansý nasýl?

Akciðer kanserine yakalanmýþ olan bir hastanýn iyileþme þansý çok az. Baþka bazý kanserlerin tedavisinde saðlanan önemli geliþmelere karþýn akciðer kanserinin tedavisi bakýmýndan baþarýlý sonuç alýnamaz. Akciðer kanserli her on hastadan ancak bir tanesi 5 yýl yaþayabilir. Diðerleri kýsa süreler içinde hayatýný kaybeder. Tedavisi yeterince baþarýlý olmadýðýna göre akciðer kanserinden korunmaya öncelik vermek gerekir, bu da sigaradan uzak durmakla mümkündür.

 

15- Sigara baþka akciðer hastalýklarýna da yol açar mý?

Sigara bronþit ve amfizem oluþunda da baþlýca etkendir.

 

16- Sigara içen bir kiþi dumaný içine çekmezse, yine de tehlikesi olur mu?

Olur. Sigara dumaný içeriye çekilmese bile temas ettiði yerlerde (dudak, dil, aðýz içi, yemek borusu, gýrtlak) tahribata yol açar. Ayrýca duman içeriye çekilmese bile yine de bir miktar duman akciðerlere gider.

 

17- Sigara içenler neden öksürürler?

Sigara dumaný asit özelliktedir. Asit ve duman içindeki baþka tahriþ edici maddeler öksürüðe yol açar. Sigara içenlerin çoðu özellikle sabahlarý olmak üzere öksürürler. Soluk borularý içinde yabancý maddelerin nefes yollarýna kaçmasýný engellemek amacýyla ince tüycükler vardýr. Sigara dumaný bu tüycüklerin hareketini bozar. Böylece yabancý maddelerin nefes yollarýna girmesi mümkün olur. Gece sigara içilmediði zaman tüycüklerin hareketi biraz düzelir ve gündüz nefes borularýna girmiþ olan yabancý maddeleri dýþarý atmak amacýyla tüycükler çalýþmaya baþlar ve böylece öksürük olur. Öksürüðün oluþunda bu mekanizmanýn da rolü vardýr.

 

18- Sigara içmek kalbe etki yapar mý?

Evet yapar. Sigaranýn insan vücudunda en çok etki yaptýðý organlarýn baþýnda kalp gelir. Kalp hastalýklarý ve beyin kanamasý nedeni ile olan ölümlerin üçte biri sigaraya baðlýdýr.

 

19- Sigaranýn gebe kadýna ve bebeðine zararý var mý?

Gebe bir kadýn sigara içtiði taktirde gebeliðin düþükle veya ölü doðumla sonlanmasý olasýlýðý artar. Ayrýca bebek canlý olarak doðduðunda da doðum aðýrlýðý normalden az olur. Sigara içen annelerin bebeklerinde doðumdan hemen sonraki dönemde meydana gelen ölümlerde daha fazla olur.

 

20- Doðum kontrol kaplarý ile sigaranýn etkileþimi olur mu?

Doðum kontrol haplarý bazý kalp hastalýklarýnýn riskini arttýrabilir. Doðum kontrol hapý kullanan bir kadýn ayný zamanda sigara da içiyorsa kalp hastalýðý riski daha fazla artar.

 

21- Sigaranýn baþka sakýncalarý da var mý?

Sigaranýn bazý ilaçlarla da etkileþimi söz konusudur. Sigara bazý ilaçlarýn etkisini azaltýrken bazýlarýnýn etkisini de arttýrýr.

 

22- Sigara bu kadar deðiþik ve çok sayýda etkileri nasýl yapabilir?

Sigara dumanýnda bulunan katran içinde sayýlarý 4000 dolayýnda çeþitli kimyasal maddeler vardýr. Bunlarýn da vücuttaki çeþitli organlar üzerinde deðiþik saðlýk etkileri olabilir.

 

23- Neden sigara içenlerin hepsi akciðer kanserine yakalanmýyor?

Sigara tiryakilerinin yüzde 10 - 15 kadarý akciðer kanserinden ölür. Bundan çok daha fazlasý da kalp hastalýðý nedeniyle hayatýný kaybeder. Bu iki hastalýk sigara tiryakilerinin baþlýca ölüm nedenidir. Baþka nedenlere baðlý ölümler de sigara içenlerde içmeyenlere göre daha fazladýr. Ýnsanlar çok çeþitli hastalýklar nedeniyle öldükleri için hepsinin de akciðer kanserinden ölmeleri söz konusu deðildir. Ancak sigara içenlerde akciðer kanserinden ölme riski, sigara içme süresi ve günde içilen sigara sayýsý ile ilgili olmak üzere, sigara içmeyenlere göre 10 ile 25 kat daha fazladýr. Ayrýca sigara içenler içmeyenlere göre daha erken yaþta ölür.

 

24- Sigara içmeyenler de akciðer kanserine yakalanýr mý?

Akciðer kanseri sigaradan baþka nedenlere baðlý olarak da meydana gelebilir ve sigara içmeyenler de akciðer kanserine yakalanabilir. Ancak sigara içmeyenlerde akciðer kanseri son derece ender görülür.

 

25- Hava kirliliði akciðer kanserine neden olabilir mi?

Belki, ancak çok az oranda. Büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde yaþayanlar arasýnda akciðer kanseri hafifçe yüksek bulunur. Ancak bu bölgelerde yaþayanlar sigarada da içiyorlarsa akciðer kanserine yakalanma riskleri daha fazla olur.

 

26- Bir süredir sigara içiyor olsam, sonra býrakabilir miyim?

Sigaraya baðýmlýlýk meydana geldikten sonra býrakmak daha zordur. Baþlangýçta devamlý yapýlan bir alýþkanlýk þeklinde olan sigara içme davranýþý, bir süre sonra nikotin baðýmlýlýðýna dönüþür. Bu dönemde sigarayý býrakmak daha zor olmakla birlikte yine de býrakýlabilir. Ama önemli olan, baðýmlýlýk meydana gelmesine izin vermeden, mümkün olduðu kadar erken dönemde sigarayý býrakýr.

 

27- Sigara gerçekten baðýmlýlýk yapar mý?

Evet, sigara da alkol ve bazý ilaçlar gibi gerçek anlamda baðýmlýlýk yapar. Sigara tiryakilerinin kontrolsüz olarak düþünmeden sigara yakmalarý, uzunca bir süre içmedikten sonra üst üste birkaç sigara içmeleri bu baðýmlýlýðýn göstergeleridir.

 

28- Sigarayý býrakanlarda “yoksunluk belirtileri” görülür mü?

Sigara tiryakisi olan bir kiþi sigarayý býrakýnca terleme, kalp hýzýnýn deðiþmesi, hazýmsýzlýk, uyku bozukluðu, sinirlilik hali gibi belirtiler gösterirler. Bu belirtiler bir hafta içinde azalýr, ancak tamamen kaybolmasý birkaç hafta alabilir.

 

29- Ýnsanlar sigaraya neden baþlýyorlar?

Özellikle gençler arasýnda “arkadaþ etkisi” sigaraya baþlamanýn baþlýca nedenidir. Bunun dýþýnda büyükleri taklit etmek, kendini baðýmsýz hissetmek, baþkaldýrmak, kendisini büyümüþ hissetmek gibi nedenler sigaraya baþlamanýn önemli gerekçeleri olur.

 

30- Sigarayý daha çok ne tür insanlar içiyor?

Sigara alýþkanlýðý ile eðitim, kültür ve ekonomik güç arasýnda ters bir iliþki vardýr. Sigara alýþkanlýðý eðitimi ve gelir düzeyi az olan kiþiler arasýnda daha fazladýr.

 

31- Türkiye’de ne kadar insan sigara içiyor?

Türkiye’de 15 yaþýn üzerindeki kiþiler arasýnda sigara içenlerin oraný yüzde 45 dolayýndadýr. Bir diðer ifade ile yaklaþýk iki kiþiden biri sigara içiyorlar. Bu oran erkeklerde yüzde 62, kadýnlarda da yüzde 25 dolayýndadýr. Bu deðerlere göre Türkiye’de yaklaþýk 17 milyon kiþinin sigara içmekte olduðu söylenebilir.

 

32- Bu kiþiler ne kadar sigara içiyor?

Türkiye’de 17 milyon kiþinin günde ortalama bir paket sigara içtiði varsayýldýðýnda, her gün 17 milyon paket sigara içildiði hesaplanýr. Bir paket sigara fiyatýnýn yaklaþýk 1 dolar olduðu düþünüldüðünde her gün sigaraya yaklaþýk 17 milyon dolar verildiði söylenebilir. Sigaraya yapýlan bir aylýk harcama Saðlýk Bakanlýðý’nýn bir yýllýk bütçesinden fazladýr.

 

33- Türkiye’de sigara içenlerin sayýsý artýyor mu?

Geliþmiþ ülkelerin pek çoðunda sigara içme alýþkanlýðý azalma gösterirken ülkemizde herhangi bir azalma yoktur, aksine artmakta olduðu bile söylenebilir.

 

34- Sigara alýþkanlýðý erkeklerde mi kadýnlarda mý daha fazla?

Türkiye’de sigara içme alýþkanlýðý erkeklerde kadýnlara göre daha fazladýr. Özellikle kýrsal bölgelerde kadýnlar arasýnda sigara alýþkanlýðý çok azdýr. Ancak kentlerde yaþayan ve çalýþan kadýnlar arasýnda sigara alýþkanlýðý zamanla artýþ gösterir.

 

35- Gençler arasýnda sigara alýþkanlýðý ne durumda?

Türkiye’de sigaraya baþlama yaþý giderek daha küçük yaþlara doðru iner. Eski yýllarda çoðunlukla askerlik döneminde sigaraya baþlanýrken günümüzde ortalama olarak 13.5 yaþýnda sigaraya baþlanýr. Ülkemizde 13 yaþýndaki erkek çocuklarýn yarýsý, 16 yaþýndakilerin de yüzde 80’i sigarayý en az bir defa denemiþlerdir.

 

36- Ýnsanlar neden sigara içmeye devam ederler?

Sigara baðýmlýlýk yapýcý bir madde olduðu için bir kez sigara alýþkanlýðý oluþtuktan sonra bu alýþkanlýktan vazgeçmek zor olmaktadýr. Bununla birlikte sigara alýþkanlýðý “vazgeçilmez” bir alýþkanlýk deðildir. Bu konu da kararlý olan pek çok tiryakinin bu alýþkanlýktan kurtulabildiði bilinir.

 

37- Sigara alýþkanlýðý nasýl edinilir?

Ýlk kez sigara içenlerde genellikle, bulantý, baþ dönmesi gibi belirtiler olur. Ancak bir süre sonra sigaranýn insaný rahatlattýðý, uyarýcý ve zevk verici olduðu da fark edilir. Bu özelliklerden dolayý bir kez sigarayý denemiþ olanlar, bu denemeyi tekrarlama isteði gösterirler. Bu dönemde alýþkanlýk ve giderek de baðýmlýlýk geliþir.

 

38- Sigara içenlerin ne kadarý sigarayý býrakmak ister?

Aslýnda sigara tiryakilerinin büyük bir bölümü bu alýþkanlýklarýndan hoþnut deðildir ve sigarayý býrakmak ister. Çeþitli araþtýrmalarýn sonuçlarýndan, sigara içenlerin en az üçte ikisinin sigarayý býrakmak istediði anlaþýlýr.

 

39- Sigarayý býrakmak mümkün mü?

Elbette. Sigarayý býrakma konusunda kararlý olmak önemlidir. Pek çok kiþi saðlýk nedenlerinden dolayý sigara alýþkanlýðýndan vazgeçmek durumunda kalmaktadýr. Sigaranýn neden olduðu kalp hastalýðý ve akciðer hastalýðý gibi rahatsýzlýðý olan kiþiler doktor tavsiyesi ile sigarayý býrakýr.

 

40- Ýnsanlar sigarayý býrakmayý nasýl baþarýr?

Sigara içenlerin önemli bir bölümü sigarayý býrakma konusunda ufak bir teþvik ve destek bekler. Ancak sigarayý býrakma konusunda en önemli konu, sigara içen kiþinin, sigarayý býrakma konusunda kendisinin istekli ve kararlý olmasýdýr. Sigara býrakma konusunda batý ülkelerinde daha yaygýn olan “sigara býrakma klinikleri” ülkemizde de açýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kliniklerden veya herhangi bir doktordan sigarayý býrakma konusunda yardým istenebilir.

 

41- Sigarayý býraktýktan sonra arada bir sigara içebilir miyim?

Kesinlikle hayýr. Sigarayý býraktýktan yollar sonra dahi olsa bir tek sigara içilmesi halinde kolaylýkla tiryakiliðe dönülebilir. Bu nedenle sigara tiryakiliðinden kurtulmuþ olan bir kiþinin kesinlikle bir daha sigara içmemesi gerekir.

 

42- Ýnsanlar sigara içmezlerse tütün üreticilerinin durumu ne olur?

Tütün tarýmý yapýlan toprakta, baþta tahýllar olmak üzere patates, domates, fýstýk veb. pek çok ürün yetiþebilir. Dolayýsýyla sigara içilmediði zaman tütüne olan talebin azalmasý durumunda tütün tarýmý yerine baþka ürünler yetiþtirilebilir. Bu geçiþi saðlamak için bazý ülkelerde üreticilere devlet tarafýndan destek saðlanabilir.

 

43- Tütünden dolayý ülkeler fazla miktarda vergi geliri saðlamýyorlar mý?

Evet, tütün ve tütün ürünlerinden alýnan vergiler ülkeler için önemli bir gelir kaynaðý oluþturmaktadýr. Ancak tütünün zararlarý düþünüldüðünde bu vergi gelirlerinin iyi bir gelir kaynaðý olarak deðerlendirilmesi mümkün olmaz. Öte yandan ülkenin toplam gelirleri içinde tütünden alýnan vergilerin payý sanýldýðý kadar da fazla deðildir.

 

44- Bir anda bütün insanlar sigara içmez hale gelse, bu durum ülke ekonomisi bakýmýndan sorun yaratýr mý?

Kesinlikle hayýr. Çünkü bir ülkenin tütünden saðladýðý gelire göre, tütünün neden olduðu saðlýk sorunlarýnýn yol açtýðý maddi kayýplar çok daha fazladýr. Bu nedenle esasen tütün tarýmý karlý bir üretim tarzý olarak kabil edilemez. ayrýca bir ülkedeki insanlarýn hepsinin bir anda sigaradan vazgeçmeleri söz konusu olamaz. Zaman içinde tütün talebindeki yavaþ bir tempo ile olan azalma da kolaylýkla baþka tarým ürünleri ile deðiþtirilerek karþýlanabilir.

 

45- Pasif sigara içimi ne anlama gelir?

Kendisi sigara içmediði halde sigara içilen bir ortamda bulunduðu için sigara dumanýna maruz kalma durumunda pasif sigara içiminden söz edilir. Sigara içenler nefes alarak dumaný içlerine çektiklerinde duman hava ile karýþtýðýndan, duman içinde bulunan maddeler seyreltik hale gelir. Oysa sigara kendi kendine yanarken yandan çýkan duman hava ile seyreltilmediði için, bu duman içinde bulunan maddeler daha yoðundur.

 

46- Pasif sigara içimi zararlý mý?

Evet. Araþtýrmalar, pasif olarak sigara dumanýna maruz kalan kiþilerde de kalp hastalýðý ve kanser riskinin arttýðýný göstermektedir. O halde sigara içen bir kiþi kendisine zarar verdiði gibi, ayný ortamda bulunan (evde eþ ve çocuklarý, iþyerinde iþ arkadaþlarý vb) diðer kiþilerin saðlýðýný da tehlikeye sokmaktadýr.

 

47- Pasif sigara dumaný maruziyetinin çocuklar üzerindeki etkileri neler?

Sigara içilen evlerde büyüyen çocuklarda solunum sistemi hastalýklarý daha fazla görülmektedir. Anne ya da babadan birisinin sigara içmesi halinde bu hastalýklarýn riski iki katýna çýkarken anne ve babanýn her ikisinin de sigara içmesi halinde çocuðun solunum sistemi hastalýðý geçirme olasýlýðý daha da fazla olmaktadýr.

 

48- Marihuanadan (esrar) yapýlan sigaralar daha güvenli mi?

Hayýr, marihuanadan yapýlan sigaralarýn dumanýnda daha fazla miktarda katran bulunur. Ayrýca mariuhana içenler dumaný içlerine çok derin olarak çekerler ve uzunca bir süre içlerinde tutarlar. Bu nedenle marihuanadan yapýlan sigaralar daha tehlikelidir.

 

49- Tütünü çiðnemek zararlý mý?

Evet, tütünü çiðnemekle özellikle aðýz boþluðu kanserlerinin riski artmaktadýr. Ayrýca tütünün çiðnenmesi sýrasýnda da nikotin kolaylýkla kana karýþabilmekte ve zararlý etki yapabilmektedir.

 

50- Tütün emme zararlý mý?

Evet. Bazý toplumlarda tütün tablet haline getirilerek diþ eti ile yanak arasýna sýkýþtýrýlmakta ve suyu emilmektedir. Bu durumda da özellikle aðýz boþluðu ve gýrtlak kanseri riski artmaktadýr. Ayrýca emilen tütünün suyu içindeki nikotin kana karýþtýðý için bu yönü ile de zararlý etki yapmaktadýr.

Link to comment
Share on other sites

Tütünün ilginç tarihçesi

 

Amerikan yerlilerinin tedavi amaçlý ürettiði tütün; kullanýcýlarýnýn hapis, burun kesme ve ölüme kadar varan birçok cezaya mahkum edildiði ilginç bir tarihe sahip.

 

Keyif verici olan ancak saðlýk açýsýndan ölüme kadar varan birçok zararlarý bulunanve ve baðýmlýlýk yapýcý özelliðe sahip olan sigaranýn, Avrupalý kaþiflerin Kuzey Amerika'ya gidip, yerli halkla barýþ çubuðu tüttürmesine kadar uzanan çok eski bir tarihi var. 19. yüzyýldan önce tütün kullananlara hapis cezasýndan ölüm cezalarýna kadar birçok ceza uygulanabiliyordu. 1492 yýlýnda Amerika'yý keþfeden Kristof Kolomb'un mürettebatýndan Rodrigo Jerez, tütün içerken görüldü ve þeytan tarafýndan ele geçirildiði iddia edilerek hapis cezasýna çarptýrýldý. 1634'de ise Rus Çarý, tütün içimini tüm Rusya'da yasakladý. Tütün içerken yakalananlarýn ceza olarak burnu kesiliyor, suçun tekrarý halinde ise ölüme mahkum ediliyorlardý.

 

1492'den önce Amerikan kýtasýnýn yerlileri tedavi ve dini amaçlarla üretimini yaptýðý tütünün kronolojik tarihçesi þöyle:

 

1492: Kristof Kolomb Amerika'yý keþfetti. Avrupa'ya döndüðünde yanýnda bu kýtada daha önce hiç görülmemiþ olan tütün tohumlarý ve yapraklarý vardý.

 

1535: Montreal Adasýna ulaþan Jacques Cartier oradaki yerli halkýn kendisine tütün sunmasýndan sonra günlüðüne "vücutlarý, aðýzlarý ve burunlarý sanki birer bacaymýþlar gibi tütene kadar, dumanla dolduruyorlar. Biz de onlarý taklit ettik, ancak duman biber gibi acýydý ve aðzýmýzý yaktý" diye yazmýþtý.

 

1556: Fransa ilk defa tütünle tanýþtý ve Jean Nicot kýsa zamanda tütün içmeyi popüler hale getirdi (19. Yüzyýl bilim adamlarý "nikotin" olarak tanýnan kimyasal maddeye onun adýný verdiler). 1565 yýlýna gelindiðinde, tüm Avrupa'ya yayýlan tütün alýþkanlýðý, ünlü Ýngiliz aristokratý ve þairi Sir Walter Raleigh'nin tütün içmeye baþlamasýyla, Ýngiltere'ye de girdi.

 

1610: Japonya'da tütün üretimi ve içimi yasaklandý.

 

1612: Amerika'da Virginia'da ilk defa ticari tütün ekimi yapýldý ve baþarýya ulaþtý. Amerikalý tütün ekicisi John Rolfe daha sonra ünlü Kýzýlderili kýzý Pocahontas'la evlendi. On yýl içinde, tütün Virginia eyaletinin en önemli ihraç maddesi haline geldi. Tütün ekimi için köle iþ gücü kullanýlmaya baþlandý.

 

1618: Virginia 20 bin libre tütün üretti.

 

1622: Virginia, bir Kýzýlderili saldýrýsýnda kolonisinin üçte birini kaybetmesine raðmen 60 bin libre tütün üretti.

 

1627: Virginia, 500 bin libre tütün üretti.

 

1629: Virginia tütün üretimini üç katýna çýkararak 1.5 milyon libre tütün üretti.

 

1634: Maryland kuruldu. Maryland'de de tütün üretimine baþlandý.

 

1660: Tütün üreticisi olan Virginia ve Marland kolonilerinde kölelik baþladý. Sayýlarý azalan beyaz uþaklar yerini kölelere býraktý. Köle fiyatlarý tütün fiyatlarýna göre belirlenmeye baþlandý.

 

1676: New France Kolonisi'nde sokakta tütün içmek ve tütün taþýmak yasaklandý. Bir süre için, perakende satýþta yasaklandý ancak halkýn kendileri için tütün yetiþtirmeye baþlamasýyla, Kanada'nýn tütün endüstrisi düþüþ gösterdi.

 

1732: Virginia'nýn en zengin tütün üreticisi Robert King öldü. Öldüðünde 300 bin dönüm arazisi ve 700 kölesi vardý.

 

1739: Fransa, Kanada'dan tütün ithal etmeye baþladý.

 

1761: Ýngiliz doktor John Hill, "Cautions Against the Immodetrate Use of Snuff" (Aþýrý Enfiye Kullanýmýna Dikkat) isimli ve tarihte bilinen ilk tütün-kanser araþtýrmasý olan raporunu yayýnladý.

 

1775: Virginia ve Maryland'in tütün üretimi 100 milyon libreye ulaþtý.

 

1800: ABD'nin köle nüfusunun yarýsýndan fazlasý Virginia ve Maryland'de idi. Bu iki eyaletteki toplam zenci köle sayýsý 395 bindi.

 

1800'lerin baþý: Puro tüketimi, enfiye tüketimiyle rekabet etmeye baþladý. Tütün çiðneme ve pipo kullanýmý ortaya çýktý.

 

1854: 1856 yýlýnda sona eren Kýrým Savaþý baþladý. Ýngiliz ve Fransýz askerleri Türk tütünüyle tanýþýp, onu Avrupa'ya götürdüler.

 

1878: Kanada'nýn Ontorio bölgesinin rahibi Albert Sims "The Sin of Tobacco Smoking and Chewing Together With an Effective Cure for These Habbits" (Tütün Ýçme ve Çiðneme Günahý ve Bu Alýþkanlýklarý Býrakmak Ýçin Etkili Tedavi) isimli kitabýný yayýnladý.

 

1881: ABD'de, John Bonsack ilk sigara yapan makinenin patentini aldý. Böylece ABD, günde 120 bin sigara üretmeye baþladý. Bir makine 48 kiþinin yaptýðý iþi yapýyordu. Üretim maliyeti düþtü ve güvenli kibritin de icadýyla, sigara tüketimi bir anda patladý.

 

1889: Saint John Hastanesi sigaranýn zararlarýný ve gýrtlak kanserine neden olduðunu anlatan bir kitap yayýnladý.

 

1891: Kanada'nýn British Colombia eyaletinde, 15 yaþýndan küçüklerin tütün içmesi yasaklandý.

 

1895: Sadece Kanada'da 66 milyon adet sigara satýldý.

 

1903: Kanada, Ýngiltere ve Amerika'da sigaranýn zararlarý ciddi bir þekilde ele alýnmaya baþlandý, Kanada'da sigaranýn yasaklanmasý için meclise kanun tasarýsý verildi.

 

1914: Birinci Dünya Savaþý'nýn baþlamasýyla, sigarayý yasaklama hareketi sekteye uðradý hatta tüm dünyada, cephedeki askerlere tütün yollama kampanyalarý baþladý.

 

1920'ler: Tüm dünyada sigara kullanýmý hat safhaya ulaþtý, bir yýlda tüketilen sigara sayýsý milyarlarý buldu.

 

1930: Almanya'nýn Köln Üniversite'si bilim adamlarý sigara ve kanser arasýndaki iliþkiyi istatistiksel olarak ortaya çýkardý.

 

1934: Ýlk mentollü sigara üretildi.

 

1938: John Hopkins Üniversitesi doktorlarýndan Raymond Pearl sigara içenlerin, sigara içmeyenlere oranla daha genç yaþta öldüklerini belirtti.

 

1939: Almanya Polonya'yý iþgal etti ve Ýkinci Dünya Savaþý baþladý. Cephedeki askerlere sigara taþýnmaya baþlandý. Bu sýrada Alman bilim adamlarý sigara ve kanser arasýndaki iliþkiyi daha derinlemesine inceleyen yeni bir istatistiksel rapor yayýnladý.

 

1943: Dünya yetiþkin nüfusunun yaklaþýk yüzde 60-80'ni sigara içiyordu.

 

1944: Amerikan Kanser Derneði, sigaranýn saðlýða zararlý olabileceðini belirtti. Akciðer kanseri ve sigara arasýndaki iliþkinin henüz kesinlik kazanmadýðýný ama gene de dikkatli olunmasý gerektiði hakkýnda halký uyardý.

 

1947: Kanadalý doktor Norman Delarue akciðer kanseri hastalarýnýn yüzde 90'ýnýn sigara tiryakisi olduðunu gösteren bir araþtýrma yayýnladý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...