Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

NTV'DE ISLAM DÜSMANLIGI

 

Alman televizyon kanallarýndan n-tv'de yayýnlanan tartýþma programýnda "Ýslam ülkelerinde kadýnlara týpký evde beslenen hayvanlara olduðu gibi davranýldýðý", camilerde insanlarýn radikalleþmeye yönlendirildiði þeklindeki ithamlar SPD'li Lale Akgün'ü isyan ettirdi.SPD Federal Meclis milletvekili Lale Akgün, "Pes doðrusu, bu kadarý da olmaz" derken, bu gibi yaklaþýmlarýn barýþ içinde birlikte yaþamý tehlikeye düþüreceðine dikkat çekti.

 

Almanya'daki özel televizyon kanallarýndan n-tv'de önceki akþam yayýnlanan "Das Duell" (Düello) programýnda, çirkin bir þekilde adeta Ýslam düþmanlýðý sergilendi.

Heiner Bremer'in sunduðu ve Alman tarihçi Arnulf Baring ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekili Lale Akgün'ün tartýþmacý olarak katýldýðý, "Fritz'ler Abdullah oluyor. Alman Ýslamistler" adý altýndaki programda Bremer ile Baring, Müslümanlar'la ilgili olarak gerçeklerle baðdaþmayan çirkin ithamlarda bulundular.

Alman tarihçi Baring, "Ýslam ülkelerinde kadýnlara týpký evde beslenen hayvanlara olduðu gibi davranýlýyor" þeklindeki sözleri SPD'li politikacý Lale Akgün'ü isyan ettirdi. SPD Meclis Grubu Ýslam Danýþmaný olan Lale Akgün, bazý Ýslam ülkelerinde kadýn-erkek eþitliði alanýnda ciddi eksiklikler yaþandýðýný belirtirken, tüm Müslümanlara böyle çirkin bir itham ve iftirada bulunulmasýnýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Akgün, "Pes doðrusu, bu kadarý da olmaz" dedi.

Camiler radikalleþtiriyor

 

Televizyon sunucusu Heiner Bremer de Almanya'daki camilerde kin kusulduðu ve insanlarýn radikalleþmeye yönlendirildiði iddiasýnda bulundu. Lale Akgün, Bremer'in bu sözlerine de sert tepki gösterdi.

Almanya'da 3.5 milyona yakýn Müslüman bulunduðunu ve bu insanlarýn çok büyük bir bölümünün bu ülkede barýþ içinde yaþadýðýný belirtti. Akgün, Federal Anayasa Koruma Teþkilatý'nýn raporlarýna göre aþýrý Ýslamcýlarýn sayýsýnýn 200-300 arasýnda olduðunu hatýrlatýrken, "Müslümanlarý potansiyel bir tehlike ve tehdit olarak göstermek bu ülkede barýþ içinde birlikte yaþama zarar verir. Hepimiz bu konuda çok saðduyulu davranmalýyýz" dedi.

Lale Akgün, Almanya'da aþýrý Ýslamcý örgütlere yýllarca göz yumulduðuna dikkat çekerken, bunun en iyi örneðinin "Kaplancýlar" olduðunu söyledi.

SPD'li politikacý, hukuk devleti Almanya'da din özgürlüðü bulunduðunu hatýrlatýrken, Müslümanlýðý seçen Almanlarýn hepsine de potansiyel terörist gözüyle bakýlmasýnýn son derece yanlýþ olacaðýnýn altýný çizdi.

 

 

Dilimizi iyi öðrenmiþsiniz

 

Alman tarihçi Arnulf Baring, Almanya'daki Müslümanlarýn bir azýnlýk gibi davranmadýklarýný da söyledi. Baþta Köln olmak üzere Almanya'nýn çeþitli kesimlerinde kiliselerden daha yüksek cami inþasý planlayan Müslümanlarýn kendilerini daha büyük görme gibi bir his taþýdýklarýný ileri sürerken, "Köln'de Dom'dan daha yüksek bir cami yapýlmasý uyuma zarar verir. Bu Müslümanlarýn da zararýna olur" dedi.

Arnulf Baring ayný zamanda, Alman vatandaþý olan ve SPD'den iki dönemdir milletvekili seçilen Türk kökenli Lale Akgün'e, "Bakýn bizim dilimizi öðrenmiþsiniz. Epeyce de uyum saðlamýþsýnýz" diyerek, göçmen kökenli Almanlara "bizden deðilsiniz" gibi bir yaklaþým da sergiledi.

 

 

Hürriyet

12.09.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...