Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurnaz'a Amerikalý tanýklardan destek

 

FRANKFURT

 

Afganistan'da bulunduðu sýrada Taliban militaný olduðu sanýlarak Alman özel timi KSK 9 askerleri tarafýndan beþ yýl önce iþkence gördüðünü iddia eden Murat Kurnaz'a, iki Amerikalý tanýktan destek geldi.

 

Haftalýk Alman Der Spiegel dergisinin son sayýsýnda çýkan haberde, Tübingen Savcýlýðý'nýn soruþturduðu Kurnaz davasý çerçevesinde ortaya çýkan biri üst düzey rütbeli asker, diðeri de tercüman olan iki Amerikalý, verdikleri ifadelerinde, Bremenli Kurnaz'ýn iþkence gördüðü Kandahar kampýna, insan dýþkýlarýný taþýyan 2,5 tonluk kamyonetlerin girip çýktýðýný söylediler.

 

Kurnaz Berlin'deki Federal Parlamento'da kurulan özel araþtýrma komisyonunun nezdinde verdiði ifadesinde, KSK 9 birimine baðlý iki Alman askerinin kendisine bir kamyonetin arkasýnda tekmelediklerini ve baþýný yere çarptýklarýný söylerken soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulan 21 askerin tümü de, söz konusu kampa kamyonetin girip çýkmadýðýný söylemiþti. Kurnaz'la birlikte kampta tutuklu bulunan ve Tübingen Savcýlýðý tarafýndan ifadeleri alýnacaðý bildirilen biri Bahreynli üç kiþi de, Spiegel'e yaptýklarý açýklamada, tutulduklarý kampa sürekli kamyonetlerin girip çýktýðýný söyledi.

 

 

Hürriyet

03.09.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...