Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hýristiyanlar da Tanrý'ya 'Allah' desin

 

A.A.

Hýristiyanlar da Tanrý'ya 'Allah' desin Hollanda'da Breda kentinin Piskoposu Tiny Muskens, Ýslamiyet dýþýndaki dinlerde de Tanrýnýn adýnýn Arapça'daki gibi Allah olarak ifade edilmesinin hiçbir sakýncasý bulunmadýðýný ve bu þekilde söylenmesi gerektiðini savundu.

 

Piskopos Muskens, katýldýðý bir televizyon programýnda yaptýðý açýklamada, her dinde Tanrý'nýn baþka bir isimle tanýmlandýðýný anýmsatarak, Allah sözcüðünün bu tanýmlamalar içinde en güzeli olduðunu belirtti.

 

Tanrý'nýn adýnýn bütün dinlerde tek bir isimle Allah olarak anýlmasý halinde, dinler arasýnda heyecana yol açan kimi yanlýþ anlamalar ve olumsuz geliþmelerin de önlenebileceðini ifade eden Piskopos Muskens, günümüz koþullarýnda böyle bir isteðin yaþama geçme þansýný çok düþük gördüðünü de kaydetti.

 

“Niçin hepimiz Tanrý'nýn adýný Allah olarak söylemeyelim?" diyen Piskopos Muskens, bugün için bunun mümkün gözükmemesine raðmen, 100–200 yýl sonra olabileceðine inandýðýný söyledi.

 

1994 yýlýndan bu yana Breda kenti Piskoposu olan Tiny Muskens, yaklaþýk 10 yýl önce de "aç kalan bir kiþinin ekmek çalabileceði" görüþüyle kamuoyunun gündemine gelmiþti.

 

Hürriyet - 14.08.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...